Ladungssicherung | ASS 388 GreenTec

Ausstattung Ladungssicherung Serie Optional
Schiebeplane, vom Boden aus bedienbar (ASS)   O
Rollnetz Speed Cover (ASS)   O
Rollplane mit Podest (ASS)   O