Ladungssicherung | ASS 288 GreenTec

Ausstattung LadungssicherungSerieOptional
Schiebeplane, vom Boden aus bedienbar (ASS) O
Rollnetz Speed Cover (ASS) O
Rollplane mit Podest (ASS) O