Polityka ochrony prywatności Fliegl Agrartechnik GmbH

1. Wprowadzenie
Poniższe informacje mają na celu dostarczyć Tobie, czyli „osobie, której dane dotyczą”, informacje w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe i przedstawić Twoje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych. Dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub adres IP, są zawsze przetwarzane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) oraz zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, mającymi zastosowanie do „Fliegl Agrartechnik GmbH”. 

Celem niniejszej Informacji o polityce prywatności jest przekazanie informacji o zakresie i celu gromadzenia danych osobowych, które wykorzystujemy i przetwarzamy. Jako strona odpowiedzialna za przetwarzanie danych wdrożyliśmy szereg środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia, że gwarantujemy w pełni skuteczną ochronę danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Niemniej jednak bezpieczeństwo transmisji danych przez Internet może nie być w pełni  bezpieczne, co oznacza, że nie można zagwarantować absolutnej ochrony. Z tego powodu masz również możliwość przesyłania nam danych osobowych alternatywnymi sposobami, na przykład telefonicznie lub pocztą.

2. Administrator danych
Administratorem danych, zgodnie z definicją RODO, jest:

Fliegl Agrartechnik GmbH
Bürgermeister-Boch-Straße 1, 84453 Mühldorf am Inn, Niemcy
Téléphone : 086313070
Fax : 08631307550
E-mail : info(at)fliegl.com

Kierownikiem podmiotu odpowiedzialnego jest: Josef Fliegl Junior

3. Inspektor ochrony danych osobowych
Możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

Stefan Auer
ascon-Datenschutz GmbH & Co. KG 
Telefon: 0911 148986 50
Telefax:  0911 148986 59
E-mail: office(at)ascon-datenschutz.de 

Możesz skontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli będziesz miał pytania lub sugestie dotyczące ochrony danych.


4. Definicje
Niniejsza informacja o ochronie prywatności wykorzystuje warunki oparte na terminach stosowanych przez europejskich ustawodawców w procesie przyjmowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Informacja o polityce prywatności, którą zapewniamy, jest klarowna i zrozumiała zarówno dla opinii publicznej, jak i dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby mieć pewność, że tak jest, chcielibyśmy najpierw wyjaśnić używane terminy.

Używamy między innymi następujących terminów w niniejszej informacji o ochronie prywatności:
1. DANE OSOBOWE

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez odniesienie do identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, pesel, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator online lub jedna, albo więcej cech charakterystycznych dla tożsamości fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej takiej osoby fizycznej.

2.  Podmiot danych

Podmiotem danych jest każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez administratora danych (naszą firmę).

3. Przetwarzanie

Przetwarzanie oznacza dowolną operację lub serię operacji wykonywanych na danych osobowych lub na zbiorach danych osobowych z wykorzystaniem środków automatycznych lub bez nich, takich jak gromadzenie, nagrywanie, organizacja, strukturyzacja, przechowywanie, adaptacja lub zmiana, wyszukiwanie, konsultacja, zastosowanie, ujawnianie poprzez przekazanie, rozpowszechnianie lub inne udostępnianie, dostosowanie lub połączenie, ograniczenie, usunięcie lub zniszczenie.

4. Ograniczenia w przetwarzaniu

Ograniczenie przetwarzania oznacza oznakowanie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przetwarzania w przyszłości.

5. Profilowanie

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych polegającą na wykorzystaniu danych osobowościowych do oceny niektórych aspektów osobowych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub przewidywania aspektów dotyczących wydajności pracy tej osoby fizycznej, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, preferencji osobistych, zainteresowania, niezawodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

6. Pseudonimizacja

Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w sposób, który zapewnia, że danych nie można już przypisać konkretnemu podmiotowi danych bez dostarczenia dodatkowych informacji, pod warunkiem, że takie dodatkowe informacje przechowywane są osobno i podlegają odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym zapewniającym, że dane osobowe nie mogą być przypisane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

7. Podmiot przetwarzający dane

Podmiotem przetwarzającym jest osobą fizyczną lub prawną, organem publicznym, agencją lub innym podmiotem przetwarzającym dane osobowe w imieniu administratora danych.

8. Odbiorca

Odbiorca oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe. Odbiorca może być osobą trzecią lub nie. Jednak organy publiczne, które otrzymują dane osobowe w ramach konkretnego żądania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uważane za odbiorców.

9. Strona trzecia

Osoba trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub organ inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator danych, podmiot przetwarzający oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych znajdujące się pod bezpośrednim zwierzchnictwem administratora danych lub podmiotu przetwarzającego.

10. Zgoda

Zgoda oznacza każde dobrowolnie udostępnione, konkretne, świadome i jednoznaczne oświadczenie woli osoby, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub innego wyraźnego działania potwierdzającego, wskazującego na zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych.

5. Podstawa prawna przetwarzania danych
Art. 6. ust. 1(a) RODO służy jako podstawa prawna dla naszej firmy do przetwarzania danych, w przypadku których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do realizacji umowy, której jesteś stroną, tak jak na przykład w przypadku przetwarzania niezbędnego do dostawy towarów lub świadczenia innych usług lub płatności, przetwarzanie oparte jest na art. 6 ust. 1(b) RODO. To samo dotyczy operacji przetwarzania wymaganych do przeprowadzenia działań przed zawarciem umowy, np. w przypadku pytań dotyczących naszych produktów lub usług.

Jeżeli nasza firma podlega prawnemu obowiązkowi przetwarzania danych osobowych, na przykład w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1(c) RODO.

W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być konieczne w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Taki przypadek może mieć miejsce, gdy klient naszej firmy został ranny, a jego/jej imię i nazwisko, wiek, dane dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiały zostać ujawnione lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. W takim przypadku przetwarzanie byłoby oparte na art. 6. ust. 1(d) RODO.

Podsumowując, operacje przetwarzania mogą opierać się na art. 6. ust. 1(f) RODO. Operacje przetwarzania, które nie są oparte na żadnej z wyżej wymienionych podstaw prawnych, mogą być przeprowadzane na podstawie art. 6 ust. 1 (f) RODO, jeżeli przetwarzanie jest konieczne dla ochrony uzasadnionych interesów naszej firmy lub stron trzecich, pod warunkiem, że interesy oraz podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie mają pierwszeństwa. Mamy prawo przeprowadzać takie operacje przetwarzania, ponieważ zostały one wyraźnie wymienione w prawie europejskim. W tym względzie prawodawca uznał, że można oczekiwać uzasadnionego interesu, jeśli jesteś klientem naszej firmy (Preambuła 47, zdanie 2, RODO).

6. Technologia
6.1 Szyfrowanie SSL/TLS
Ta strona korzysta z szyfrowania SSL lub TLS, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych i chronić transmisję treści poufnych, takich jak treść prośby o kontakt lub adres e-mail użyty do rejestracji aktualności Fliegl. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po wyświetleniu „https: //” zamiast „http: //” w wierszu adresu przeglądarki oraz po symbolu kłódki na pasku przeglądarki.

Jeśli zostało aktywowane szyfrowanie SSL lub TLS, przesyłane nam dane nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

6.2 Gromadzenie danych podczas odwiedzania strony internetowej
Jeżeli korzystasz z naszej witryny wyłącznie w celach informacyjnych, tj. jeżeli nie rejestrujesz się, ani nie przekazujesz nam informacji w jakikolwiek inny sposób, zbieramy tylko te dane, które przeglądarka wysyła do naszego serwera (w tak zwanych „plikach dziennika serwera”). Nasza strona internetowa gromadzi szereg ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy dostęp do strony uzyskujesz Ty lub robi to automatyczny system. Te ogólne dane i informacje przechowywane są w plikach dziennika serwera. Zgromadzone dane obejmują:
rodzaje i wersje używanych przeglądarek,
system operacyjny używany przez system dostępu,
stronę internetową, z której system dostępu uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej (zwany polecającym),
podstrony odwiedzane przez system dostępu na naszej stronie internetowej,
datę i godzinę wejścia na stronę,
skrócony adres protokołu internetowego (zanonimizowany adres IP),
dostawcę usług internetowych systemu uzyskującego dostęp.

Korzystając z ogólnych danych i informacji, nie wyciągamy żadnych wniosków dotyczących Twojej osoby.   Informacje te potrzebne są, aby
prawidłowo przedstawiać zawartość naszej strony internetowej,
optymalizować zawartość naszej witryny, a także reklam związanych z witryną,
zapewnić trwałą funkcjonalność naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej, a także
dostarczyć informacje niezbędne organom ścigania do prowadzenia czynności w przypadku cyberataku.

Zebrane dane i informacje są zatem analizowane do celów statystycznych, a także w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszej firmie, oraz aby ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych. Anonimowe dane z plików dziennika serwera przechowywane są osobno względem wszystkich innych danych osobowych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6, ust. 1, zdanie 1 (f) RODO. Nasz uzasadniony interes opiera się na celach gromadzenia danych wymienionych powyżej.

Twoje dane nie są przekazywane stronom trzecim, z wyjątkiem celów wymienionych poniżej.

Przekazujemy Twoje dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy:
wyraziłeś na to wyraźną zgodę, zgodnie z art. 6 ust. 1, zdanie 1 (a) RODO.
ujawnienie zgodnie z art. 6. ust. 1, zdanie 1 (f) RODO jest dozwolone w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów i nie ma powodu, aby zakładać, że takie interesy ustępują miejsca Twojemu interesowni nieujawniania Twoich danych,
w przypadku, gdy ujawnienie zgodnie z art. ust. 1, zdanie 1 (c) RODO jest obowiązkiem prawnym, oraz
jest to prawnie dopuszczalne zgodnie z art. 6. ust. 1,  zdanie 1 (b) RODO, gdy jest wymagane do realizacji warunków zawartej z Tobą umowy.

7. Pliki cookies
Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Pliki cookie to niewielkie pliki, które są automatycznie tworzone przez przeglądarkę i przechowywane w systemie informatycznym (laptop, tablet, smartfon itp.) podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Pliki cookie nie uszkadzają Twojego urządzenia i nie zawierają wirusów, koni trojańskich ani innego złośliwego oprogramowania.

Plik cookie przechowuje informacje, które są generowane dla aktualnie używanego konkretnego terminala. Nie oznacza to jednak, że natychmiast uzyskujemy informacje o Twojej tożsamości.

Korzystanie z plików cookie pomaga nam ustawić naszą witrynę w sposób, który daje Tobie lepsze możliwości korzystania z naszej witryny. Na przykład używamy sesyjnych plików cookie w celu wykrycia, czy odwiedziłeś już poszczególne strony w naszej witrynie. Są one automatycznie kasowane po opuszczeniu naszej strony internetowej.

Aby ułatwić korzystanie z naszej witryny dla użytkownika, używamy również tymczasowych plików cookie, które są przechowywane na twoim urządzeniu przez określony czas.  Jeśli ponownie odwiedzisz naszą stronę, aby skorzystać z naszych usług, automatycznie rozpozna ona, że ​​wcześniej już nas odwiedziłeś oraz rozpozna wszelkie wpisy i ustawienia, które określiłeś, dlatego też nie musisz ich ponownie wprowadzać.

Ponadto używamy plików cookie do gromadzenia danych statystycznych dotyczących korzystania z naszej strony internetowej i analizowania ich w celu optymalizacji naszych usług. Te pliki cookie pozwalają nam automatycznie rozpoznać, że odwiedziłeś już naszą stronę internetową, kiedy ponownie ją przeglądasz. Te pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie.

Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. Możesz jednak skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby żadne pliki cookie nie były przechowywane na Twoim komputerze lub aby komunikat był zawsze wyświetlany przed utworzeniem nowego pliku cookie. Jeśli jednak całkowicie wyłączysz pliki cookie, możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny.

Przetwarzanie danych za pomocą plików cookie w celach określonych powyżej jest częściowo wymagane w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1, zdanie 1 (f) RODO. W szczególności dotyczy to plików cookie niezbędnych do prawidłowego wyświetlania strony internetowej na urządzeniu lub pliku typu cookie Usercentrics.  Ten ostatni służy do pobierania i przechowywania zgody niezbędnej dla innych plików cookie. 

Na naszej stronie internetowej możesz w dowolnym momencie zarządzać i zmieniać indywidualne ustawienia plików cookie za pomocą symbolu odcisków palców. Używamy wymienionych tam plików cookie wyłącznie po uzyskaniu Twojej zgody. Dotyczy to 
CleverReach 
Google Analytics 
Google Analytics Statics 
Google Maps
Youtube Videos  

Szczegółowe informacje na temat plików cookie można znaleźć, klikając znak zapytania w ręcznych ustawieniach plików cookie lub w odpowiednich akapitach poniżej. Twoje ustawienia zapisywane są na ogół na trzy miesiące, a następnie całkowicie usuwane, co oznacza, że Twoje dane osobowe nie są przechowywane jako ustawienia trwałe. 


8. Zawartość naszej strony internetowej
8.1 Przetwarzanie danych podczas zakładania konta klienta i do celów przetwarzania umowy
Zgodnie z art. 6. ust. 1 (b) RODO, dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane, jeżeli przekażesz je nam w celu wykonania umowy lub założenia konta klienta. Dane, które mają być gromadzone, wskazane będą w odpowiednich formularzach.  Konto można usunąć w dowolnym momencie. Można tego dokonać wysyłając wiadomość na adres administratora danych, jaki podano powyżej. Zapisujemy i wykorzystujemy dane, które podajesz w celu przetwarzania umowy. Po wygaśnięciu umowy lub usunięciu konta klienta dane zostaną zablokowane z należytym uwzględnieniem okresów przechowywania wymaganych przez prawo podatkowe i prawo handlowe oraz zostaną usunięte po upływie tych okresów, pod warunkiem, że nie wyrazisz zgody na dalsze korzystanie z tych danych lub zgodnie z obowiązującymi przepisami dalsze wykorzystywanie tych danych jest przez nas zastrzeżone, o czym informujemy poniżej.

8.2 Kontakt / Formularz kontaktowy

Dane osobowe gromadzone są, gdy kontaktujesz się z nami (np. za pomocą naszego formularza kontaktowego lub e-mailem). Jeśli użyjesz formularza kontaktowego, aby się z nami skontaktować, formularz ten wskaże, które dane są gromadzone. Dane te przechowywane są i wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub do nawiązania kontaktu oraz związanej z tym administracji technicznej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes w odpowiedzi na Twoje żądanie zgodnie z art. 6 ust. 1(f)f RODO. Jeśli skontaktujesz się z nami w celu zawarcia umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1(b) RODO. Twoje dane zostaną usunięte po zakończeniu przetwarzania zapytania. Jest tak w przypadku, gdy z okoliczności można wywnioskować, że istotne fakty zostały wyjaśnione w sposób rozstrzygający i nie istnieją żadne prawne obowiązki zatrzymania danych, które uniemożliwiałyby ich usunięcie.

8.3. Usługi / produkty cyfrowe
Przekazujemy dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne do spełnienia warunków umowy, na przykład bankom, którym powierzono przetwarzanie płatności.

Twoje dane nie zostaną przesłane, chyba że wyraziłeś zgodę na przesłanie. Twoje dane nie będą przekazywane stronom trzecim, np. w celach reklamowych, bez Twojej wyraźnej zgody.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6, ust. 1 (b) RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub na działania poprzedzające zawarcie umowy.

8.4 Zarządzanie aplikacjami / ogłoszenia rekrutacyjne
Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe wnioskodawców w celu przeprowadzenia procesu aplikacyjnego. Przetwarzanie można również przeprowadzić elektronicznie. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w której wnioskodawca przesyła nam odpowiednie dokumenty aplikacyjne drogą elektroniczną, na przykład pocztą elektroniczną. Jeśli zawrzemy umowę o pracę z wnioskodawcą, przekazane dane będą przechowywane w celu przetwarzania danych związanych ze stosunkiem pracy zgodnie z przepisami ustawowymi. Jeśli nie zawrzemy umowy o pracę z wnioskodawcą, dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie usunięte po dwóch miesiącach od powiadomienia o decyzji o odrzuceniu, pod warunkiem, że żadne inne nasze uzasadnione interesy nie zapobiegną ich usunięciu. Inne uzasadnione interesy w tym kontekście obejmują na przykład obowiązek przedstawienia dowodów w postępowaniu na podstawie niemieckiej ustawy o równym traktowaniu (AGG).

Przetwarzanie danych w tym zakresie odbywa się na podstawie art. 88 ust. 1 RODO w związku z § 26 BDSG (Przetwarzanie danych do celów związanych z zatrudnieniem).

9. Newslettery
9.1. Newsletter promocyjny
Na naszej stronie możesz zapisać się do newslettera naszej firmy. Ekran wprowadzania danych określa, które dane osobowe są nam udostępniane podczas subskrypcji newslettera.

Korzystamy z naszego biuletynu, aby regularnie informować naszych klientów i partnerów biznesowych o naszych ofertach. Zasadniczo możesz otrzymywać biuletyn naszej firmy tylko wtedy, gdy
posiadasz prawidłowy adres e-mail i
zarejestrowałeś się do newslettera oraz
wyrażasz zgodę na przetwarzanie twoich danych osobowych do celów oceny newslettera. 

Ze względów prawnych w ramach procedury podwójnego wyboru wiadomość e-mail z potwierdzeniem zostanie wysłana na adres e-mail podany podczas rejestracji w celu otrzymywania biuletynu. Celem e-maila potwierdzającego jest sprawdzenie, czy jesteś właścicielem wskazanego adresu e-mail oraz czy autoryzowałeś newsletter.

Podczas rejestracji w celu otrzymywania biuletynu zapisujemy również adres IP generowany przez dostawcę usług internetowych (ISP) i używany przez system informatyczny podczas rejestracji, a także datę i godzinę rejestracji. Gromadzenie tych danych jest wymagane w celu zbadania każdego (potencjalnego) niewłaściwego wykorzystania adresu e-mail na późniejszym etapie, dlatego też jest konieczne dla naszej ochrony prawnej.

Dane osobowe gromadzone podczas rejestracji służą wyłącznie do wysyłania i oceny naszego biuletynu. Ponadto subskrybentom biuletynu można przesyłać informacje pocztą elektroniczną, jeśli jest to konieczne do działania usługi biuletynu lub do celów rejestracyjnych, na przykład w przypadku zmiany biuletynu lub warunków technicznych. Dane osobowe gromadzone w ramach naszej usługi newslettera nie są udostępniane stronom trzecim, z wyjątkiem narzędzia CleverReach. Możesz zrezygnować z subskrypcji naszego biuletynu w dowolnym momencie. Zgoda na przechowywanie danych osobowych, które podałeś w celu otrzymywania newslettera, może zostać w dowolnym momencie odwołana. Każdy biuletyn zawiera link, który umożliwia odwołanie zgody. Ponadto możesz zrezygnować z naszego biuletynu bezpośrednio za pośrednictwem naszej strony internetowej lub poinformować nas o rezygnacji w inny sposób.

Podstawą prawną przetwarzania danych w celu wysyłania biuletynu jest art. 6. ust.1 (a) RODO.

9.2 CleverReach
Ta strona internetowa korzysta z CleverReach do rozsyłania newslettera. Dostawcą jest CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede, Niemcy. CleverReach to usługa umożliwiająca zarządzanie biuletynami oraz ich analizę. Dane podane w biuletynie (np. adres e-mail) zapisywane są na serwerach CleverReach w Niemczech lub Irlandii.

Wysyłanie biuletynów za pomocą CleverReach pozwala nam analizować zachowanie odbiorców biuletynu. Możemy analizować na przykład, ilu odbiorców otworzyło wiadomość e-mail z biuletynem i jak często kliknęli określone linki w biuletynie. Za pomocą narzędzia o nazwie Śledzenie konwersji możemy analizować, czy kliknięcie linku doprowadziło do wcześniej określonego działania (np. czy produkt został zakupiony na naszej stronie internetowej). Więcej informacji na temat analizy danych za pośrednictwem biuletynów CleverReach można znaleźć na stronie: www.cleverreach.com/en/features/reporting-tracking/. 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1(a) RODO). Możesz odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie, rezygnując z subskrypcji newslettera. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniej przeprowadzonego przetwarzania danych.

Jeśli nie chcesz, aby CleverReach analizował twoje dane, musisz zrezygnować z newslettera.
Podajemy link do rezygnacji w każdej wiadomości biuletynu. Możesz także zrezygnować z newslettera bezpośrednio na naszej stronie internetowej.

Przechowujemy Twoje dane osobowe, które gromadzimy na potrzeby wysyłania newslettera, dopóki nie zostaniesz usunięty z usługi newslettera. Twoje dane usuwane są z naszych serwerów i serwerów CleverReach po wypisaniu się z newslettera. Dane, które przechowujemy do innych celów (np. adresy e-mail w strefie członków) pozostaną nienaruszone.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką prywatności CleverReach na: www.cleverreach.com/en/privacy-policy/. 

10. Nasza aktywność w mediach społecznościowych
Aby komunikować się z Tobą i informować Cię o naszych usługach za pośrednictwem sieci społecznościowych, prowadzimy własne strony w tych sieciach społecznościowych.

Nie jesteśmy oryginalnym dostawcą (administratorem danych) tych stron, ale korzystamy z nich wyłącznie w zakresie opcji oferowanych nam przez odpowiednich dostawców. W związku z tym chcielibyśmy wskazać jako środek ostrożności, że Twoje dane mogą być przetwarzane również poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. Korzystanie z tych sieci może zatem wiązać się z ryzykiem dla ochrony danych, ponieważ ochrona Twoich praw może być utrudniona, np. twoje prawa do informacji, usunięcia, sprzeciwu itp. Przetwarzanie w sieciach społecznościowych często odbywa się bezpośrednio w celach reklamowych lub w celu analizy zachowań użytkowników przez dostawców sieci i nie mamy nad tym żadnej kontroli. Jeśli dostawca tworzy profile użytkowników, pliki cookie są często używane lub zachowanie użytkownika może zostać przypisane bezpośrednio do własnego profilu członka w odpowiedniej sieci społecznościowej (jeśli użytkownik jest zalogowany).

Przetwarzanie opisanych danych osobowych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 (f) RODO na podstawie naszych uzasadnionych interesów i uzasadnionych interesów danego dostawcy w celu terminowej komunikacji z Tobą lub poinformowania Cię o naszych usługach. Jeśli musisz wyrazić zgodę odpowiednim dostawcom na przetwarzanie danych jako użytkownik, podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 (a) RODO w połączeniu z art. 7 RODO.

Ponieważ nie posiadamy dostępu do baz danych tych dostawców, pamiętaj proszę, że najodpowiedniejszym podmiotem, względem którego będziesz mógł domagać się swoich praw (np. do informacji, sprostowania, usunięcia itp.) będzie odpowiedni dostawca. Więcej informacji na temat przetwarzania danych w sieciach społecznościowych oraz możliwości skorzystania z prawa do sprzeciwu lub prawa do odwołania (rezygnacji) podano poniżej dla każdego z dostawców usług społecznościowych:

10.1 Facebook
Administrator danych odpowiedzialny za przetwarzanie danych w Europie:
Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia

Polityka ochrony prywatności (Polityka ochrony danych):
www.facebook.com/about/privacy 

Ustawienia dotyczące rezygnacji i reklamy:
www.facebook.com/ads/preferences/;

Zgodnie z wyrokiem ETS z 05.06.2018  współdzielimy z Facebookiem odpowiedzialność za ochronę danych. Więcej informacji na temat dystrybucji praw do ochrony danych i odpowiedzialności za niezbędne informacje skierowane do poszkodowanych użytkowników można znaleźć w załączniku Page Insights na Facebooku, dostępnym pod adresem www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.   

10.2 Google+ / YouTube
Administrator odpowiedzialny za przetwarzanie danych:
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia 

Polityka ochrony prywatności:
policies.google.com/privacy 

Ustawienia dotyczące rezygnacji i reklamy:
adssettings.google.com/authenticated 

10.3 Twitter
Administrator danych odpowiedzialny za przetwarzanie danych w Europie:
Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irlandia

Polityka ochrony prywatności:
twitter.com/en/privacy 

Informacje na temat Twoich danych:
twitter.com/settings/your_twitter_data 

Ustawienia dotyczące rezygnacji i reklamy:
twitter.com/personalization 
11. Analiza sieci za pomocą Google Analytics
Na naszych stronach internetowych korzystamy z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Ireland Limited (https://www.google.com/about/) (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; zwane dalej „Google”). W ramach tego tworzone są pseudonimizowane profile użytkowników i wykorzystywane są pliki cookie (patrz sekcja „Pliki cookie”). Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej witryny, takie jak
typ/wersja przeglądarki,
używany system operacyjny
URL strony odsyłającej (wcześniej odwiedzona strona internetowa), 
nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp (adres IP) i
czas żądania serwera

są  przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Informacje te wykorzystywane są do oceny sposobu korzystania ze strony internetowej, do tworzenia raportów dotyczących działań na stronie oraz do świadczenia dalszych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu do celów badania rynku oraz do dostosowania projektu tej strony internetowej do potrzeb użytkowników. Informacje te mogą być również przesyłane stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli strony trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google. W żadnym wypadku twój adres IP nie będzie powiązany z żadnymi innymi danymi. Adresy IP są anonimowe, więc nie można przypisać ich do osób fizycznych (tzw. maskowanie IP).

Możesz odmówić użycia plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce; należy jednak pamiętać, że może to uniemożliwić korzystanie ze wszystkich funkcji tej witryny.

Wyraziłeś na to zgodę poprzez nasz baner opt-in cookie zgodnie z art. 6 ust. 1(a) RODO.

Możesz także zapobiec przesyłaniu i przetwarzaniu przez Google danych generowanych przez pliki cookie na temat korzystania z witryny (w tym adresu IP) przez pobranie i zainstalowanie dodatku do przeglądarki (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

Alternatywnie do dodatku do przeglądarki, szczególnie w przeglądarkach na urządzeniach mobilnych, możesz również uniemożliwić Google Analytics gromadzenie danych, klikając następujący link: Dezaktywuj Google Analytics. Konfiguruje to pliki opt-out cookie w sposób, który zapobiega gromadzeniu danych w przyszłości podczas odwiedzania tej witryny. Plik cookie rezygnacji jest ważny tylko w tej przeglądarce i tylko na naszej stronie internetowej i jest przechowywany na twoim urządzeniu. Jeśli usuniesz pliki cookie przechowywane w tej przeglądarce, musisz zresetować plik cookie rezygnacji.

Dodatkowe informacje na temat ochrony danych w odniesieniu do Google Analytics są dostępne na stronie internetowej Google Analytics w sekcji pomocy (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en).

12. Wtyczki i inne usługi
12.1 Google Maps
Na naszej stronie korzystamy z usługi Google Maps (API), której dostawcą jest Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Maps to usługa internetowa, która udostępnia interaktywne mapy w celu wizualnego przedstawienia informacji geograficznych. Korzystając z tej usługi, możesz na przykład zobaczyć naszą lokalizację, co ułatwi Tobie dostęp do nas.

Gdy uzyskujesz dostęp do podstron, na których zintegrowana jest mapa Google Maps, informacje o tym, jak korzystasz z naszej strony internetowej (takie jak adres IP) są przesyłane na serwery Google w USA i tam przechowywane. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, na które jesteś zalogowany, czy też nie masz w ogóle konta użytkownika. Po zalogowaniu się do Google Twoje informacje zostaną bezpośrednio powiązane z Twoim kontem. Jeśli nie chcesz, aby Twój profil był powiązany z Google, musisz wylogować się z konta Google. Google przechowuje twoje dane (nawet dla użytkowników, którzy nie są zalogowani) jako profile użytkowników i poddaje je analizie. Ten rodzaj analizy przeprowadzany jest zgodnie z art. 6 ust. 1 (f) RODO w oparciu o uzasadniony interes Google w dostarczaniu spersonalizowanych reklam, badań rynku i/lub projektu strony internetowej, który odpowiada potrzebom jego użytkowników. Masz prawo sprzeciwić się utworzeniu tych profili użytkowników, w takim wypadku musisz skontaktować się z Google, aby skorzystać z tego prawa.

Jeśli nie zgadzasz się na przyszłe przesyłanie Twoich danych do Google w ramach korzystania z Map Google, masz możliwość całkowitej dezaktywacji usługi internetowej Mapy Google poprzez wyłączenie aplikacji JavaScript w przeglądarce. Nie będziesz mógł wtedy korzystać z Google Maps i mapy wyświetlanej na tej stronie.

Wyraziłeś na to zgodę poprzez nasz baner opt-in cookie zgodnie z art. 6 ust. 1(a) RODO.

Warunki korzystania z Google można znaleźć na stronie www.google.com/policies/terms/regional.html. Warunki korzystania z Google Maps można znaleźć na stronie www.google.com/help/terms_maps.html 

Szczegółowe informacje na temat ochrony danych w związku z korzystaniem z Google Maps dostępne są na stronie internetowej Google („Polityka prywatności Google”): www.google.com/policies/privacy/)

12.2 Google Tag Manager

Ta strona korzysta z Google Tag Manager, domeny bez plików cookie, która nie gromadzi danych osobowych. Za pomocą tego narzędzia można zaimplementować „tagi witryny” (tzn. słowa kluczowe zintegrowane z elementami HTML) i zarządzać nimi za pośrednictwem interfejsu. Korzystając z Menedżera tagów Google, możemy automatycznie śledzić, który przycisk, link lub spersonalizowany obraz kliknąłeś aktywnie, a tym samym rejestrować, które treści na naszej stronie są dla Ciebie szczególnie interesujące.
Narzędzie uruchamia także inne tagi, które mogą gromadzić dane. Menedżer tagów Google nie ma dostępu do tych danych. Jeśli wyłączyłeś go na poziomie domeny lub pliku cookie, pozostanie on na miejscu dla wszystkich tagów śledzących zaimplementowanych za pomocą Menedżera tagów Google.
Używamy Menedżer tagów Google, aby nasza strona była wygodna i łatwa w użyciu. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust.  1 (f) RODO.

12.3 Google WebFonts

Aby upewnić się, że czcionki na naszej stronie internetowej są jednolite, strona korzysta z czcionek internetowych dostarczonych przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Podczas uzyskiwania dostępu do strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.
Aby to zrobić, używana przeglądarka musi ustanowić połączenie z serwerami, na których hostowane są czcionki. Zasadniczo są to nasze własne serwery, co oznacza, że osoby trzecie, takie jak Google, zwykle nie mają dostępu do Twoich internetowych danych osobowych w tym celu. Ponieważ jednak korzystamy z systemu zarządzania treścią, nasza strona internetowa zawiera różne wtyczki, z których niektóre nawiązują połączenie z Google i ładują stamtąd czcionki. Może to spowodować przesłanie informacji do Google, że dostęp do naszej witryny został uzyskany za pośrednictwem Twojego adresu IP. 
Korzystanie z czcionek internetowych Google ma na celu przedstawienie z naszej witryny w jednolity i przyjemny sposób. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1(f) RODO. 
Więcej informacji na temat Google Web Fonts można znaleźć na stronie developers.google.com/fonts/faq oraz w polityka prywatności Google: www.google.com/policies/privacy/ 

12.4 YouTube (Wideo)
Na tej stronie zintegrowaliśmy komponenty YouTube. YouTube to internetowy portal wideo, który umożliwia wydawcom wideo publikowanie klipów wideo bezpłatnie, a także pozwala innym użytkownikom przeglądać, oceniać i komentować filmy wideo bezpłatnie. YouTube pozwala na publikowanie wszelkiego rodzaju filmów, dlatego portal internetowy może być wykorzystywany do oglądania całych filmów i programów telewizyjnych, a także teledysków, zwiastunów i filmów generowanych przez użytkowników.

YouTube jest obsługiwany przez YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC jest spółką zależną od Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Za każdym razem, gdy użytkownik otwiera indywidualną stronę prowadzonej przez nas strony internetowej, na której zintegrowany jest komponent YouTube (wideo YouTube), to taki komponent YouTube spowoduje, że przeglądarka w twoim systemie informatycznym pobierze reprezentację odpowiedniego komponentu YouTube z witryny YouTube. Dodatkowe informacje o YouTube można znaleźć na www.youtube.com/yt/about/. W ramach tego procesu technicznego YouTube i Google będą otrzymywać informacje o konkretnej podstronie naszej witryny, którą odwiedziłeś.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zostanie zalogowana do konta YouTube podczas uzyskiwania dostępu do podstrony zawierającej wideo YouTube, YouTube wykryje, którą konkretną podstronę naszej witryny odwiedzasz. Informacje te są gromadzone przez YouTube i Google i przypisywane do Twojego konta YouTube.

Za pośrednictwem komponentu YouTube, YouTube i Google otrzymują informacje o tym, że odwiedziłeś naszą stronę internetową za każdym razem, gdy logujesz się do YouTube w tym samym czasie, gdy uzyskujesz dostęp do naszej witryny, niezależnie od tego, czy klikniesz film na YouTube, czy nie. Jeśli nie chcesz, aby tego rodzaju informacje były przekazywane do YouTube i Google, możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube przed odwiedzeniem naszej witryny.

Wyraziłeś na to zgodę poprzez nasz baner opt-in cookie zgodnie z art. 6 ust. 1(a) RODO.

Polityka prywatności YouTube dostępna pod adresem www.google.com/intl/en/policies/privacy/, zapewnia informacje dotyczące gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez YouTube i Google.

13. Przechwytywanie zdjęć i filmów do promocji  
Regularnie publikujemy zdjęcia i filmy z różnych różnych wydarzeń, np. występy na targach lub w ramach naszej serii „Fliegl on Tour”, zarówno na naszej stronie głównej, jak i na wspomnianych platformach społecznościowych. Jeżeli przedstawione osoby są pracownikami lub znanymi klientami, publikacja danych obrazu opiera się na ich zgodzie zgodnie z art. 6. ust.1 (a) RODO. Zgoda ta może zostać wycofana w dowolnym momencie. 

W odniesieniu do osób nam nieznanych, np. odwiedzających targi, publikacja zdjęć opiera się na naszym nadrzędnym uzasadnionym interesie określonym w art. 6. ust.  1 (f) RODO. Masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się dalszej publikacji Twojego wizerunku. Aby to zrobić, skontaktuj się bezpośrednio z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.  W przypadku sprzeciwu wizerunek lub wizerunki te zostaną zastąpione lub sprawimy, że nie będzie można go rozpoznać. 

14. Przetwarzanie danych osobowych podczas rejestrowania danych kontaktowych

Gromadzimy dane osobowe od klientów lub potencjalnych klientów za pośrednictwem formularza przy różnych okazjach, np. targi lub inne wydarzenia sprzedażowe. Dane te są wykorzystywane do zapewnienia wymaganej od nas oferty lub informacji na późniejszym etapie. Dane kontaktowe, które są gromadzone bezpośrednio, są przedmiotem przetwarzania (imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail). Przesłanie żądanych informacji i dokumentów jest uważane za środek przed zawarciem umowy zgodnie z art. 66 ust. 1(b) RODO. Dane są przetwarzane przez nasz dział sprzedaży lub przekazywane do odpowiedniego zewnętrznego przedstawiciela handlowego lub dystrybutora, w zależności od konkretnego zainteresowania. Umowa z zewnętrznym przedstawicielem na przetwarzanie danych jest zawsze sporządzana, jednak dystrybutorzy przetwarzają dane niezależnie. Jeśli umowa nie zostanie zawarta, dane zostaną usunięte nie później niż dwa lata po ostatnim kontakcie z potencjalnym klientem. 

15. Przetwarzanie danych osobowych w kontekście prowadzonego nadzoru wideo

Korzystamy z nadzoru wideo w różnych lokalizacjach na terenie naszej firmy. Nadzór wideo służy ochronie praw firmy, zapobieganiu nieuprawnionemu wjazdowi, zapobieganiu kradzieży i włamaniom, zapobieganiu przestępstwom i dochodzeniom w ich sprawie oraz dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych, a materiał filmowy można wykorzystać jako dowód w postępowaniu sądowym i pozasądowym.  Nadzór wideo obejmuje wyłącznie obszary niepubliczne, a wszystkie te obszary wyraźnie oznaczone odpowiednimi znakami.  Badane obszary obejmują dziedziniec, halę produkcyjną, strefę zewnętrzną przed bramą główną, halę wystawienniczą, wejście i korytarze. 

Podstawą prawną stosowania nadzoru wideo jest nasz nadrzędny uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1(f) RODO. Materiał filmowy obejmuje pracowników, klientów, dostawców, usługodawców i gości. Materiał wideo jest oceniany tylko wtedy, gdy wymagają tego okoliczności, i jest oceniany przez specjalnie upoważniony personel. Dane są przekazywane tylko wtedy, gdy jest to wymagane do spełnienia wyżej wymienionych celów. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy materiał filmowy jest przekazywany firmie ubezpieczeniowej, prawnikom lub organom dochodzeniowym. Przetwarzanie danych dla powyższych miejsc odbywa się niezależnie.   

Materiał jest zazwyczaj usuwany po 48 godzinach lub 72 godzinach (weekend). Jedynym wyjątkiem są materiały zabezpieczające ładunek. Podczas wysyłki towarów za granicę materiał musi być dostępny przez dłuższy czas, aby w przypadku reklamacji udowodnić, że towar był wolny od wad i kompletny w momencie załadunku. Jest to jedyny sposób udowodnienia, że ​​dany przewoźnik, a nie firma Fliegl, ponosi odpowiedzialność. W takim przypadku okres przechowywania wynosi 28 dni ze względu na długi czas dostawy dla firm zagranicznych.

16. Twoje prawa jako podmiotu danych
16. Prawo do potwierdzenia
Masz prawo zażądać od nas potwierdzenia, czy dane osobowe dotyczące Ciebie będą przetwarzane.

16.2 Prawo do informacji Art. 15 RODO
Masz prawo do uzyskania informacji o przechowywanych o Tobie danych osobowych w dowolnym momencie, a także prawo dostępu do kopii takich danych.

16.3 Prawo do sprostowania Art. 16 RODO
Masz prawo zażądać natychmiastowego sprostowania nieprawidłowych danych osobowych, które Ciebie dotyczą. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, biorąc pod uwagę cele przetwarzania.

16.4 Usuwanie Art. 17 RODO
Masz prawo zażądać, abyśmy usunęli Twoje dane osobowe, pod warunkiem, że zastosowanie ma jeden z powodów określonych przez przepisy prawne i jeżeli przetwarzanie nie jest konieczne.

16.5 Ograniczenie przetwarzania Art. 18 RODO
Masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych, jeśli zostanie spełniony jeden z wymogów prawnych.

16.6 Przenoszenie danych Art. 20 RODO
Masz prawo do uzyskania danych osobowych, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do maszynowego odczytu formacie. Masz również prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, któremu dane osobowe zostały przekazane, w zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 (a) RODO lub art. 9 ust. 2 (a) RODO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 (b) RODO, dane przetwarzane są za pomocą zautomatyzowanych procedur, pod warunkiem, że przetwarzanie nie jest konieczne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej.

Ponadto w ramach prawa do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO, masz prawo do przekazywania swoich danych osobowych bezpośrednio od jednego administratora do drugiego, jeżeli jest to technicznie wykonalne, pod warunkiem, że nie narusza to praw i wolności innych osób.

16.7 Sprzeciw Art. 21 RODO
Masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 (e) (Przetwarzanie danych w interesie publicznym) lub 1 (f) (Przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów) RODO.

Dotyczy to również profilowania w oparciu o te przepisy zgodnie z art. 4 nr 4 RODO.

W przypadku wniesienia sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne i uzasadnione powody takiego przetwarzania, które przewyższają Twoje interesy, prawa i wolności, lub w przypadku gdy przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych. 

W indywidualnych przypadkach przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach reklamy bezpośredniej. Masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych do celów takiej reklamy. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z tego rodzaju reklamą bezpośrednią. Jeśli sprzeciwisz się przetwarzaniu twoich danych do celów marketingu bezpośredniego, nie będziemy już przetwarzać twoich danych osobowych w tym celu.

Ponadto masz prawo sprzeciwić się, z przyczyn wynikających z Twojej konkretnej sytuacji, przetwarzaniu twoich danych osobowych do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, chyba że takie przetwarzanie jest konieczne do wykonania zadania w interesie publicznym. 

Możesz swobodnie korzystać ze swojego prawa do wniesienia sprzeciwu związanego z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

16.8 Wygaśnięcie zgody na ochronę danych
Masz prawo odwołać dowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

16.9 Złożenie skargi do organu nadzorczego
Masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.
17. Przechowywanie i usuwanie
Jeżeli cel przechowywania nie ma już zastosowania lub upłynie ustawowy okres przechowywania, dane osobowe będą automatycznie blokowane lub usuwane zgodnie z przepisami ustawowymi.

Kryterium czasu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni prawny okres przechowywania.  Po upływie tego okresu dane, o których mowa, będą automatycznie usuwane, pod warunkiem, że nie będą już potrzebne do wykonania lub rozpoczęcia umowy.

18. Wersja i zmiany w Polityce prywatności
Niniejsza Polityka prywatności jest obecnie ważna, a ostatnia aktualizacja została dokonana w listopadzie 2019 r. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało przygotowane przy pomocy oprogramowania do ochrony prywatności: audatis MANAGER.