Polityka ochrony prywatności

5. Wprowadzenie

Poniższe informacje mają na celu dostarczyć Tobie, czyli „osobie, której dane dotyczą”, informacje w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe i przedstawić Twoje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych. Dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub adres IP, są zawsze przetwarzane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) oraz zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, mającymi zastosowanie do „Gruppe (Agrartechnik & Baukom)”. Celem niniejszej Informacji o polityce prywatności jest przekazanie informacji o zakresie i celu gromadzenia danych osobowych, które wykorzystujemy i przetwarzamy. Jako strona odpowiedzialna za przetwarzanie danych wdrożyliśmy szereg środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia, że gwarantujemy w pełni skuteczną ochronę danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Niemniej jednak bezpieczeństwo transmisji danych przez Internet może nie być w pełni bezpieczne, co oznacza, że nie można zagwarantować absolutnej ochrony. Z tego powodu masz również możliwość przesyłania nam danych osobowych alternatywnymi sposobami, na przykład telefonicznie lub pocztą.

6. Administrator danych

Administratorem danych, zgodnie z definicją RODO, jest:p>

Fliegl Agrartechnik GmbH
Bürgermeister-Boch-Straße 1
84453 Mühldorf am Inn, Niemcy

Téléphone: +49 (0)86313070
Fax: +49 (0)8631307550

E-mail: info(at)fliegl.com

Kierownikiem podmiotu odpowiedzialnego jest: Josef Fliegl Junior

7. Inspektor ochrony danych osobowych

Możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

Stefan Auer

Téléphone: +49 (0)911 148986 50

Fax: +49 (0)911 148986 59

E-mail: office(at)ascon-datenschutz.de

Możesz skontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli będziesz miał pytania lub sugestie dotyczące ochrony danych.

8. Definicje

 

Niniejsza informacja o ochronie prywatności wykorzystuje warunki oparte na terminach stosowanych przez europejskich ustawodawców w procesie przyjmowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Informacja o polityce prywatności, którą zapewniamy, jest klarowna i zrozumiała zarówno dla opinii publicznej, jak i dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby mieć pewność, że tak jest, chcielibyśmy najpierw wyjaśnić używane terminy.

Używamy między innymi następujących terminów w niniejszej informacji o ochronie prywatności:

 1. DANE OSOBOWE
  Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez odniesienie do identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, pesel, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator online lub jedna, albo więcej cech charakterystycznych dla tożsamości fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej takiej osoby fizycznejn.
 2. Podmiot danych
  Podmiotem danych jest każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez administratora danych (naszą firmę).
 3. Przetwarzanie
  Przetwarzanie oznacza dowolną operację lub serię operacji wykonywanych na danych osobowych lub na zbiorach danych osobowych z wykorzystaniem środków automatycznych lub bez nich, takich jak gromadzenie, nagrywanie, organizacja, strukturyzacja, przechowywanie, adaptacja lub zmiana, wyszukiwanie, konsultacja, zastosowanie, ujawnianie poprzez przekazanie, rozpowszechnianie lub inne udostępnianie, dostosowanie lub połączenie, ograniczenie, usunięcie lub zniszczenie.
 4. Ograniczenia w przetwarzaniu
  Ograniczenie przetwarzania oznacza oznakowanie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przetwarzania w przyszłości.
 5. Profilowanie
  Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych polegającą na wykorzystaniu danych osobowościowych do oceny niektórych aspektów osobowych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub przewidywania aspektów dotyczących wydajności pracy tej osoby fizycznej, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, preferencji osobistych, zainteresowania, niezawodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
 6. Pseudonimizacja
  Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w sposób, który zapewnia, że danych nie można już przypisać konkretnemu podmiotowi danych bez dostarczenia dodatkowych informacji, pod warunkiem, że takie dodatkowe informacje przechowywane są osobno i podlegają odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym zapewniającym, że dane osobowe nie mogą być przypisane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
 7. Podmiot przetwarzający dane
  Podmiotem przetwarzającym jest osobą fizyczną lub prawną, organem publicznym, agencją lub innym podmiotem przetwarzającym dane osobowe w imieniu administratora danych.
 8. Odbiorca
  Odbiorca oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe. Odbiorca może być osobą trzecią lub nie. Jednak organy publiczne, które otrzymują dane osobowe w ramach konkretnego żądania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uważane za odbiorców.
 9. Strona trzecia
  Osoba trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub organ inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator danych, podmiot przetwarzający oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych znajdujące się pod bezpośrednim zwierzchnictwem administratora danych lub podmiotu przetwarzającego.
 10. Zgoda
  Zgoda oznacza każde dobrowolnie udostępnione, konkretne, świadome i jednoznaczne oświadczenie woli osoby, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub innego wyraźnego działania potwierdzającego, wskazującego na zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych.

 

9. Podstawa prawna przetwarzania danych

Art. 6. ust. 1(a) RODO (icw § 25 ust. 1 niemieckiej ustawy o ochronie danych telekomunikacyjno-telemedialnych (TTDSG)) służy jako podstawa prawna dla naszej firmy do przetwarzania danych, w przypadku których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do realizacji umowy, której jesteś stroną, tak jak na przykład w przypadku przetwarzania niezbędnego do dostawy towarów lub świadczenia innych usług lub płatności, przetwarzanie oparte jest na art. 6 ust. 1(b) RODO. To samo dotyczy operacji przetwarzania wymaganych do przeprowadzenia działań przed zawarciem umowy, np. w przypadku pytań dotyczących naszych produktów lub usług.

Jeżeli nasza firma podlega prawnemu obowiązkowi przetwarzania danych osobowych, na przykład w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1(c) RODO.

W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być konieczne w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Taki przypadek może mieć miejsce, gdy klient naszej firmy został ranny, a jego/jej imię i nazwisko, wiek, dane dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiały zostać ujawnione lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. W takim przypadku przetwarzanie byłoby oparte na art. 6. ust. 1(d) RODO.

Podsumowując, operacje przetwarzania mogą opierać się na art. 6. ust. 1(f) RODO. Operacje przetwarzania, które nie są oparte na żadnej z wyżej wymienionych podstaw prawnych, mogą być przeprowadzane na podstawie art. 6 ust. 1 (f) RODO, jeżeli przetwarzanie jest konieczne dla ochrony uzasadnionych interesów naszej firmy lub stron trzecich, pod warunkiem, że interesy oraz podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie mają pierwszeństwa. Mamy prawo przeprowadzać takie operacje przetwarzania, ponieważ zostały one wyraźnie wymienione w prawie europejskim. W tym względzie prawodawca uznał, że można oczekiwać uzasadnionego interesu, jeśli jesteś klientem naszej firmy (Preambuła 47, zdanie 2, RODO).

10. Ujawnianie danych stronom trzecim

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim w celach innych niż wymienione poniżej.

Będziemy udostępniać/przekazywać Państwa dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy:

 1. udzielili nam Państwo na to wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 2. ujawnienie jest dopuszczalne zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów i nie ma powodu, aby zakładać, że masz nadrzędny interes zasługujący na ochronę w nieujawnianiu Twoich danych,
 3. w przypadku, gdy istnieje prawny obowiązek ujawnienia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a także
 4. jest to prawnie dopuszczalne i konieczne zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO do przetwarzania stosunków umownych z Państwem.

W kontekście operacji przetwarzania opisanych w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności dane osobowe mogą być przekazywane do USA. Przedsiębiorstwa w USA mają odpowiedni poziom ochrony danych tylko wtedy, gdy certyfikowały się zgodnie z ramami prywatności danych UE-USA, a zatem zastosowanie ma decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony zgodnie z art. 45 RODO. Wyraźnie wspomnieliśmy o tym w polityce prywatności zainteresowanych dostawców usług. W celu ochrony Twoich danych we wszystkich innych przypadkach zawarliśmy umowy o zlecenie przetwarzania w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej. Jeżeli standardowe klauzule umowne nie są wystarczające do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, Państwa zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a) RODO może służyć jako podstawa prawna przekazywania danych do państw trzecich. Czasami nie ma to zastosowania w przypadku przekazywania danych do państw trzecich, w odniesieniu do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony zgodnie z art. 45 RODO.

11. Technologia

11.1 Szyfrowanie SSL/TLS

Ta strona korzysta z szyfrowania SSL lub TLS, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych i chronić transmisję treści poufnych, takich jak treść prośby o kontakt lub adres e-mail użyty do rejestracji aktualności Fliegl. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po wyświetleniu „https: //” zamiast „http: //” w wierszu adresu przeglądarki oraz po symbolu kłódki na pasku przeglądarki.

Używamy tej technologii do ochrony przesyłanych danych.

11.2 Gromadzenie danych podczas odwiedzania strony internetowej

Jeżeli korzystasz z naszej witryny wyłącznie w celach informacyjnych, tj. jeżeli nie rejestrujesz się, ani nie przekazujesz nam informacji w jakikolwiek inny sposób, zbieramy tylko te dane, które przeglądarka wysyła do naszego serwera (w tak zwanych „plikach dziennika serwera”). Nasza strona internetowa gromadzi szereg ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy dostęp do strony uzyskujesz Ty lub robi to automatyczny system. Te ogólne dane i informacje przechowywane są w plikach dziennika serwera. Zgromadzone dane obejmują:

 1. rodzaje i wersje używanych przeglądarek,
 2. system operacyjny używany przez system dostępu,
 3. stronę internetową, z której system dostępu uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej (zwany polecającym),
 4. podstrony odwiedzane przez system dostępu na naszej stronie internetowej,
 5. datę i godzinę wejścia na stronę,
 6. skrócony adres protokołu internetowego (zanonimizowany adres IP),
 7. dostawcę usług internetowych systemu uzyskującego dostęp.

Korzystając z ogólnych danych i informacji, nie wyciągamy żadnych wniosków dotyczących Twojej osoby. Informacje te potrzebne są, aby

 1. prawidłowo przedstawiać zawartość naszej strony internetowej,
 2. optymalizować zawartość naszej witryny, a także reklam związanych z witryną,
 3. zapewnić trwałą funkcjonalność naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej, a także
 4. dostarczyć informacje niezbędne organom ścigania do prowadzenia czynności w przypadku cyberataku.

Zebrane dane i informacje są zatem analizowane do celów statystycznych, a także w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszej firmie, oraz aby ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych. Anonimowe dane z plików dziennika serwera przechowywane są osobno względem wszystkich innych danych osobowych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6, ust. 1, zdanie 1 (f) RODO. Nasz uzasadniony interes opiera się na celach gromadzenia danych wymienionych powyżej.

11.3 Hosting przez All-Inkl

Hostujemy naszą stronę internetową pod adresem ALL-INKL.COM - Neue Medien Münnich, Inh. René Münnich, Hauptstraße 68, 02742 Friedersdorf (All-Inkl).

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej Twoje dane osobowe (np. adresy IP w plikach dziennika) są przetwarzane na serwerach All-Inkl.

Korzystanie z All Inkl opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest zapewnienie wysokiej wydajności naszej strony internetowej.

Zawarliśmy odpowiednią umowę z All Inkl na podstawie RODO na zlecenie przetwarzania. Jest to umowa wymagana przez prawo o ochronie danych, która gwarantuje, że All-Inkl przetwarza dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

Dodatkowe informacje i politykę prywatności Inkl można znaleźć pod adresem: https://all-inkl.com/datenschutzinformationen/.

11.4 Cloudflare (Sieć dostarczania treści)

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji CloudFlare. Dostawcą jest CloudFlare, Inc. 665 3rd St. #200, San Francisco, CA 94107, USA.

CloudFlare oferuje globalnie rozproszoną sieć dostarczania treści. Technicznie rzecz biorąc, transfer informacji między przeglądarką a naszą stroną internetową jest kierowany przez sieć CloudFlare. W ten sposób CloudFlare jest w stanie analizować ruch danych między użytkownikami a naszymi stronami internetowymi, na przykład w celu wykrywania i odpierania ataków na nasze usługi. Ponadto CloudFlare może przechowywać pliki cookie na komputerze użytkownika w celach optymalizacji i analizy.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby być informowanym o ustawieniach plików cookie i zezwalać na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczać akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie i aktywować automatyczne usuwanie plików cookie podczas zamykania przeglądarki. Jeśli wyłączysz pliki cookie, funkcjonalność tej strony internetowej może być ograniczona.

Zawarliśmy odpowiednią umowę z Cloudflare na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) dotyczącą zleconego przetwarzania lub zgodnie ze standardowymi klauzulami umownymi UE. Cloudflare zbiera dane statystyczne dotyczące wizyt na tej stronie. Należą do nich: nazwa odwiedzanej strony internetowej, plik, data i godzina dostępu, ilość przesłanych danych, powiadomienie o pomyślnym dostępie, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny użytkownika, adres URL strony odsyłającej (poprzednio odwiedzana strona), adres IP i żądający dostawca. Cloudflare wykorzystuje opisane dane dziennika do ocen statystycznych w celu działania, bezpieczeństwa i optymalizacji oferty.

Jeśli wyraziłeś zgodę na korzystanie z Cloudflare, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ponadto mamy uzasadniony interes w korzystaniu z Cloudflare w celu optymalizacji naszej oferty online i zwiększenia jej bezpieczeństwa. Odpowiednią podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celu przetwarzania. Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do osiągnięcia celu.

Ta amerykańska firma jest certyfikowana zgodnie z ramami prywatności danych UE-USA. Niniejszym zostaje wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony zgodnie z art. 45 RODO, tak aby przekazywanie danych osobowych mogło również nastąpić bez dalszych gwarancji lub dodatkowych środków.

Dodatkowe informacje i politykę prywatności Cloudflares można znaleźć pod adresem https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

11.5 Hosting przez Amazon Web Services - AWS

Hostujemy naszą stronę internetową na Amazon Web Services (AWS). Dostawcą jest Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, 1855 Luxembourg.

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej Twoje dane osobowe są przetwarzane na serwerach AWS. Może się to również wiązać z przekazaniem danych osobowych spółce macierzystej AWS w USA. Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych UE. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie https://aws.amazon.com/de/blogs/security/aws-gdpr-data-processing-addendum/.

Korzystanie z AWS opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest zapewnienie wysokiej wydajności naszej strony internetowej.

Zawarliśmy odpowiednią umowę z AWS na podstawie RODO na zlecenie przetwarzania. Jest to umowa wymagana przez prawo o ochronie danych, która zapewnia, że AWS przetwarza dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

Ta amerykańska firma jest certyfikowana zgodnie z ramami prywatności danych UE-USA. Niniejszym zostaje wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony zgodnie z art. 45 RODO, tak aby przekazywanie danych osobowych mogło również nastąpić bez dalszych gwarancji lub dodatkowych środków.

Dodatkowe informacje i politykę prywatności AWS można znaleźć pod adresem https://aws.amazon.com/de/privacy/?nc1=f_pr

11.6 Amazon CloudFront CDN

Nasza strona internetowa korzysta z sieci dostarczania treści Amazon CloudFront CDN. Dostawcą jest Amazon Web Services EMEA SARL, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855, Luksemburg (zwany dalej "Amazon"). Amazon CloudFront CDN to globalnie rozproszona sieć dostarczania treści. Technicznie rzecz biorąc, przesyłanie informacji między przeglądarką a naszą stroną internetową odbywa się za pośrednictwem sieci dostarczania treści. Pozwala nam to zwiększyć ogólnoświatową dostępność i wydajność naszej strony internetowej.

Korzystanie z Amazon CloudFront CDN opiera się na naszym uzasadnionym interesie w zapewnieniu naszej strony internetowej tak wolnej od błędów i bezpieczeństwa, jak to tylko możliwe (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Ta amerykańska firma jest certyfikowana zgodnie z ramami prywatności danych UE-USA. Jest to decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony zgodnie z art. 45 RODO, tak że przekazywanie danych osobowych może również nastąpić bez dalszych gwarancji lub dodatkowych środków.

Więcej informacji na temat Amazon CloudFront CDN można znaleźć tutaj: https://d1.awsstatic.com/legal/privacypolicy/AWS_Privacy_Notice__German_Translation.pdf.

Zawarliśmy umowę o danych umowa przetwarzania o korzystanie z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa wymagana przez prawo o ochronie danych, która zapewnia, że przetwarza dane osobowe odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

Szczegóły można znaleźć tutaj: https://aws.amazon.com/de/blogs/security/aws-gdpr-data-processing-addendum/.

11.7 jsDelivr CDN

Ta strona internetowa korzysta z tak zwanej "Content Delivery Network" (CDN) firmy jsDelivr dostarczanej przez ProspectOne, Królewska 65A/1, 30-081, Kraków, Polska.

CDN to usługa, za pomocą której zawartość naszej oferty online, w szczególności duże pliki multimedialne, takie jak grafiki lub skrypty, jest przetwarzany za pomocą regionalnie rozproszonych serwerów połączonych przez Internet, być dostarczany szybciej. Przetwarzanie danych użytkownika odbywa się wyłącznie w wyżej wymienionych celach oraz w celu utrzymania bezpieczeństwa i funkcjonalności CDN.

W tym celu przeglądarka, z której korzystasz, musi połączyć się z serwerami CDN. W rezultacie dostawca dowiaduje się, że nasza strona internetowa została uzyskana za pośrednictwem Twojego adresu IP.

Korzystanie opiera się na naszych uzasadnionych interesach zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. RODO. Mamy uzasadniony interes w bezpiecznym i skutecznym dostarczaniu, analizowaniu i optymalizacji naszej oferty online.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności jsDelivr: https://www.jsdelivr.com/privacy-policy-jsdelivr-net/.

12. Pliki cookies

 

12.1 Wskazówki dotyczące unikania plików cookie w popularnych przeglądarkach

Możesz usunąć pliki cookie, zezwolić tylko na wybrane pliki cookie lub całkowicie dezaktywować pliki cookie w dowolnym momencie za pomocą ustawień przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji można znaleźć na stronach pomocy technicznej poszczególnych dostawców:

12.2 Klaro! Menedżer zgód

Ta strona internetowa korzysta z technologii zgody "Klaro!" w celu uzyskania Państwa zgody na przechowywanie określonych plików cookie na Państwa urządzeniu końcowym lub na korzystanie z określonych technologii oraz w celu ich udokumentowania zgodnie z przepisami o ochronie danych. "Klaro!" jest darmowym narzędziem typu open source firmy KIProtect GmbH, Bismarckstr. 10-12, 10625 Berlin.

"Klaro!" przechowuje plik cookie w Twojej przeglądarce, aby móc przypisać Ci udzielone przez Ciebie zgody lub je odwołać. Dane te nie będą przekazywane twórcom "Klaro!". Zebrane dane będą przechowywane do momentu otrzymania przez Państwa "Klaro!" plik cookie lub cel, dla którego dane były przechowywane, nie ma już zastosowania. Obowiązkowe ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych przez "Klaro!" Plik cookie można znaleźć pod adresem https://klaro.org/resources/privacy.

Korzystanie z "Klaro!" odbywa się w celu uzyskania wymaganych prawem zgód na korzystanie z określonych technologii. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

12.3 korzystanie z plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Pliki cookie to niewielkie pliki, które są automatycznie tworzone przez przeglądarkę i przechowywane w systemie informatycznym (laptop, tablet, smartfon itp.) podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Pliki cookie nie uszkadzają Twojego urządzenia i nie zawierają wirusów, koni trojańskich ani innego złośliwego oprogramowania.

Plik cookie przechowuje informacje, które są generowane dla aktualnie używanego konkretnego terminala. Nie oznacza to jednak, że natychmiast uzyskujemy informacje o Twojej tożsamości.

Sesyjne pliki cookie

Korzystanie z plików cookie służy temu, aby korzystanie z naszej oferty było dla Ciebie przyjemniejsze. Na przykład używamy tak zwanych sesyjnych plików cookie, aby rozpoznać, że odwiedziłeś już poszczególne strony naszej witryny. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej strony.

Tymczasowe pliki cookie

Ponadto używamy również tymczasowych plików cookie w celu optymalizacji przyjazności dla użytkownika, które są przechowywane na Twoim urządzeniu przez określony czas. Jeśli ponownie odwiedzisz naszą stronę, aby skorzystać z naszych usług, automatycznie rozpoznajemy, że już z nami byłeś i jakie wpisy i ustawienia wprowadziłeś, abyś nie musiał ich ponownie wprowadzać.

Statystyczne pliki cookie

Ponadto używamy plików cookie, aby statystycznie rejestrować korzystanie z naszej strony internetowej i oceniać ją w celu optymalizacji naszej oferty dla Ciebie. Te pliki cookie pozwalają nam automatycznie rozpoznać, że już byłeś z nami, gdy ponownie odwiedzasz naszą stronę. Te pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie.

Weryfikacyjne pliki cookie

Dane przetwarzane przez pliki cookie są wymagane do celów wymienionych częściowo w celu ochrony uzasadnionych interesów naszych i stron trzecich zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Należą do nich w szczególności te pliki cookie, które są technicznie niezbędne do prawidłowego wyświetlenia strony na urządzeniu lub plik cookie Klaro!. Ten ostatni plik cookie jest ustawiany w celu żądania i przechowywania zgód wymaganych dla innych plików cookie.

Masz możliwość samodzielnego zarządzania indywidualnymi ustawieniami plików cookie w dowolnym momencie na naszej stronie głównej za pomocą symbolu odcisku palca i zmiany ich w dowolnym momencie. Ustawiamy tylko wymienione tam pliki cookie i tylko tak długo, jak długo mamy na to Twoją zgodę.

Szczegółowe informacje na temat plików cookie można znaleźć, klikając znak zapytania w ręcznych ustawieniach plików cookie lub w odpowiednim specjalnym akapicie poniżej.

13. Zawartość naszej strony internetowej

13.1 Przetwarzanie danych podczas zakładania konta klienta i do celów przetwarzania umowy

Zgodnie z art. 6. ust. 1 (b) RODO, dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane, jeżeli przekażesz je nam w celu wykonania umowy lub założenia konta klienta. Dane, które mają być gromadzone, wskazane będą w odpowiednich formularzach. Konto można usunąć w dowolnym momencie. Można tego dokonać wysyłając wiadomość na adres administratora danych, jaki podano powyżej. Zapisujemy i wykorzystujemy dane, które podajesz w celu przetwarzania umowy. Po wygaśnięciu umowy lub usunięciu konta klienta dane zostaną zablokowane z należytym uwzględnieniem okresów przechowywania wymaganych przez prawo podatkowe i prawo handlowe oraz zostaną usunięte po upływie tych okresów, pod warunkiem, że nie wyrazisz zgody na dalsze korzystanie z tych danych lub zgodnie z obowiązującymi przepisami dalsze wykorzystywanie tych danych jest przez nas zastrzeżone, o czym informujemy poniżej.

13.2 Kontakt / Formularz kontaktowy

Dane osobowe gromadzone są, gdy kontaktujesz się z nami (np. za pomocą naszego formularza kontaktowego lub e-mailem). Jeśli użyjesz formularza kontaktowego, aby się z nami skontaktować, formularz ten wskaże, które dane są gromadzone. Dane te przechowywane są i wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub do nawiązania kontaktu oraz związanej z tym administracji technicznej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes w odpowiedzi na Twoje żądanie zgodnie z art. 6 ust. 1(f)f RODO. Jeśli skontaktujesz się z nami w celu zawarcia umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1(b) RODO. Twoje dane zostaną usunięte po zakończeniu przetwarzania zapytania. Jest tak w przypadku, gdy z okoliczności można wywnioskować, że istotne fakty zostały wyjaśnione w sposób rozstrzygający i nie istnieją żadne prawne obowiązki zatrzymania danych, które uniemożliwiałyby ich usunięcie.

13.3 Usługi / produkty cyfrowe

Przekazujemy dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne do spełnienia warunków umowy, na przykład bankom, którym powierzono przetwarzanie płatności.

Twoje dane nie zostaną przesłane, chyba że wyraziłeś zgodę na przesłanie. Twoje dane nie będą przekazywane stronom trzecim, np. w celach reklamowych, bez Twojej wyraźnej zgody.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6, ust. 1 (b) RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub na działania poprzedzające zawarcie umowy.

13.4 Zarządzanie aplikacjami / ogłoszenia rekrutacyjne

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe wnioskodawców w celu przeprowadzenia procesu aplikacyjnego. Przetwarzanie można również przeprowadzić elektronicznie. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w której wnioskodawca przesyła nam odpowiednie dokumenty aplikacyjne drogą elektroniczną, na przykład pocztą elektroniczną. Jeśli zawrzemy umowę o pracę z wnioskodawcą, przekazane dane będą przechowywane w celu przetwarzania danych związanych ze stosunkiem pracy zgodnie z przepisami ustawowymi. Jeśli nie zawrzemy umowy o pracę z wnioskodawcą, dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie usunięte po dwóch miesiącach od powiadomienia o decyzji o odrzuceniu, pod warunkiem, że żadne inne nasze uzasadnione interesy nie zapobiegną ich usunięciu. Inne uzasadnione interesy w tym kontekście obejmują na przykład obowiązek przedstawienia dowodów w postępowaniu na podstawie niemieckiej ustawy o równym traktowaniu (AGG).

Przetwarzanie danych w tym zakresie odbywa się na podstawie art. 88 ust. 1 RODO w związku z § 26 BDSG (Przetwarzanie danych do celów związanych z zatrudnieniem).

14. Newslettery

14.1 Newsletter promocyjny

Na naszej stronie możesz zapisać się do newslettera naszej firmy. Ekran wprowadzania danych określa, które dane osobowe są nam udostępniane podczas subskrypcji newslettera.

Korzystamy z naszego biuletynu, aby regularnie informować naszych klientów i partnerów biznesowych o naszych ofertach. Zasadniczo możesz otrzymywać biuletyn naszej firmy tylko wtedy, gdy

 1. posiadasz prawidłowy adres e-mail i
 2. zarejestrowałeś się do newslettera oraz.

Ze względów prawnych w ramach procedury podwójnego wyboru wiadomość e-mail z potwierdzeniem zostanie wysłana na adres e-mail podany podczas rejestracji w celu otrzymywania biuletynu. Celem e-maila potwierdzającego jest sprawdzenie, czy jesteś właścicielem wskazanego adresu e-mail oraz czy autoryzowałeś newsletter.

Podczas rejestracji w celu otrzymywania biuletynu zapisujemy również adres IP generowany przez dostawcę usług internetowych (ISP) i używany przez system informatyczny podczas rejestracji, a także datę i godzinę rejestracji. Gromadzenie tych danych jest wymagane w celu zbadania każdego (potencjalnego) niewłaściwego wykorzystania adresu e-mail na późniejszym etapie, dlatego też jest konieczne dla naszej ochrony prawnej.

Dane osobowe gromadzone podczas rejestracji służą wyłącznie do wysyłania i oceny naszego biuletynu. Ponadto subskrybentom biuletynu można przesyłać informacje pocztą elektroniczną, jeśli jest to konieczne do działania usługi biuletynu lub do celów rejestracyjnych, na przykład w przypadku zmiany biuletynu lub warunków technicznych. Dane osobowe gromadzone w ramach naszej usługi newslettera nie są udostępniane stronom trzecim. Możesz zrezygnować z subskrypcji naszego biuletynu w dowolnym momencie. Zgoda na przechowywanie danych osobowych, które podałeś w celu otrzymywania newslettera, może zostać w dowolnym momencie odwołana. Każdy biuletyn zawiera link, który umożliwia odwołanie zgody. Ponadto możesz zrezygnować z naszego biuletynu bezpośrednio za pośrednictwem naszej strony internetowej lub poinformować nas o rezygnacji w inny sposób.

Podstawą prawną przetwarzania danych w celu wysyłania biuletynu jest art. 6. ust.1 (a) RODO.

14.2 Acumbamail

Ta strona korzysta z Acumbamail do wysyłania newsletterów. Dostawcą jest Acumbamail S.L., Avenida Rey Santo 3D, floor 3, office 3 – 13001 CIUDAD REAL, Hiszpania (UE).

Acumbamail to usługa, za pomocą której można organizować i analizować m.in. wysyłkę newsletterów. Dane, które wprowadzasz w celu zapisania się do newslettera, będą przechowywane na serwerach Acumbamail w Unii Europejskiej.

Jeśli nie życzą sobie Państwo analizy przez Acumbamail, muszą Państwo zrezygnować z subskrypcji newslettera. W tym celu w każdej wiadomości z newsletterem umieszczamy odpowiedni link. Możesz również zrezygnować z subskrypcji newslettera bezpośrednio na stronie internetowej.

Z pomocą Acumbamail jesteśmy w stanie analizować nasze kampanie newsletterowe. Na przykład możemy zobaczyć, czy wiadomość z newsletterem została otwarta, a jeśli tak, to które linki zostały kliknięte. W ten sposób możemy określić m.in., które linki były klikane szczególnie często. Dodatkowo możemy zobaczyć, czy pewne predefiniowane akcje zostały wykonane po otwarciu/kliknięciu (współczynnik konwersji). Na przykład możemy sprawdzić, czy dokonali Państwo zakupu po kliknięciu na newsletter.

Acumbamail pozwala nam również dzielić ("grupować") odbiorców newslettera na podstawie różnych kategorii. Odbiorców newslettera można podzielić np. ze względu na wiek, płeć czy miejsce zamieszkania. W ten sposób newslettery mogą być lepiej dostosowane do odpowiednich grup docelowych. Politykę prywatności Acumbamail można znaleźć tutaj: https://acumbamail.com/en/privacy-policy/.

15. Nasza aktywność w mediach społecznościowych

Aby umożliwić nam komunikowanie się z Tobą w sieciach społecznościowych i informowanie Cię o naszych usługach, prowadzimy własne strony w tych sieciach społecznościowych. Jeśli odwiedzasz jedną z naszych stron mediów społecznościowych, my i dostawca sieci mediów społecznościowych jesteśmy współadministratorami (art. 26 RODO) w odniesieniu do operacji przetwarzania wywołanych przez nią, które dotyczą danych osobowych.

Nie jesteśmy oryginalnym dostawcą (administratorem danych) tych stron, ale korzystamy z nich wyłącznie w zakresie opcji oferowanych nam przez odpowiednich dostawców. W związku z tym chcielibyśmy wskazać jako środek ostrożności, że Twoje dane mogą być przetwarzane również poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. Korzystanie z tych sieci może zatem wiązać się z ryzykiem dla ochrony danych, ponieważ ochrona Twoich praw może być utrudniona, np. twoje prawa do informacji, usunięcia, sprzeciwu itp. Przetwarzanie w sieciach społecznościowych często odbywa się bezpośrednio w celach reklamowych lub w celu analizy zachowań użytkowników przez dostawców sieci i nie mamy nad tym żadnej kontroli. Jeśli dostawca tworzy profile użytkowników, pliki cookie są często używane lub zachowanie użytkownika może zostać przypisane bezpośrednio do własnego profilu członka w odpowiedniej sieci społecznościowej (jeśli użytkownik jest zalogowany).

Przetwarzanie opisanych danych osobowych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 (f) RODO na podstawie naszych uzasadnionych interesów i uzasadnionych interesów danego dostawcy w celu terminowej komunikacji z Tobą lub poinformowania Cię o naszych usługach. Jeśli musisz wyrazić zgodę odpowiednim dostawcom na przetwarzanie danych jako użytkownik, podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 (a) RODO w połączeniu z art. 7 RODO.

Ponieważ nie posiadamy dostępu do baz danych tych dostawców, pamiętaj proszę, że najodpowiedniejszym podmiotem, względem którego będziesz mógł domagać się swoich praw (np. do informacji, sprostowania, usunięcia itp.) będzie odpowiedni dostawca. Więcej informacji na temat przetwarzania danych w sieciach społecznościowych oraz możliwości skorzystania z prawa do sprzeciwu lub prawa do odwołania (rezygnacji) podano poniżej dla każdego z dostawców usług społecznościowych:

15.1 Instagram

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych w Niemczech:
Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia

Polityka prywatności:
http://instagram.com/legal/privacy/

Ustawienia rezygnacji i reklam:
https://www.instagram.com/accounts/privacy_and_security/

15.2 LinkedIn

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych w Europie:
LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia

Polityka prywatności:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

15.3 Twitter

Administrator danych odpowiedzialny za przetwarzanie danych w Europie:
Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irlandia

Informacje na temat Twoich danych:
.

Informacje o Twoich danych:
https://twitter.com/settings/your_twitter_data

15.4 YouTube

Administrator odpowiedzialny za przetwarzanie danych:
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia

Polityka ochrony prywatności:
https://policies.google.com/privacy

15.5 XING (New Work SE)

Administrator danych odpowiedzialny za przetwarzanie danych w Niemczech:
New Work SE, Dammtorstrasse 29–32, 20354 Hamburg, Niemcy

Polityka prywatności:
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Wnioski o udzielenie informacji dla członków XING:
https://www.xing.com/settings/privacy/data/disclosure

15.6 TikTok

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych w Niemczech:
TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irlandia.

Polityka prywatności:

https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/de-DE

Rezygnacja i preferencje reklamowe:

https://support.tiktok.com/de/account-and-privacy/personalized-ads-and-data/personalization-and-data

15.7 Facebook

Odpowiedzialny za przetwarzanie danych w Europie: Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia

W wyroku z dnia 5 czerwca 2018 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) orzekł, że operator strony na Facebooku jest wspólnie z Facebookiem odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych. Wiadomo, że Facebook przetwarza dane użytkowników w następujących celach: reklama (analiza, tworzenie spersonalizowanych reklam), tworzenie profili użytkowników, badania rynku

Facebook wykorzystuje pliki cookie, tj. małe pliki tekstowe, które są przechowywane na różnych urządzeniach końcowych użytkowników, do przechowywania i dalszego przetwarzania tych informacji. Jeśli użytkownik ma profil na Facebooku i jest do niego zalogowany, przechowywanie i analiza odbywa się również na różnych urządzeniach. Polityka prywatności Facebooka zawiera dalsze informacje na temat przetwarzania danych: https://www.facebook.com/about/privacy/

Opcje sprzeciwu (tzw. opt-out) można składać pod https://www.facebook.com/settings?tab=ads lub pod http:// www.youronlinechoices.com być ustawione.

Spółka dominująca, jako firma amerykańska, jest certyfikowana zgodnie z ramami prywatności danych UE-USA. Jest to decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony zgodnie z art. 45 RODO, tak że przekazanie danych osobowych może również nastąpić bez dalszych gwarancji lub dodatkowych środków.

Dane statystyczne

Dane statystyczne różnych kategorii mogą być dostępne dla operatora strony internetowej za pośrednictwem tak zwanych "Insights" strony na Facebooku. Statystyki te są generowane i dostarczane przez Facebook. Operator strony nie ma wpływu na generowanie i prezentację. Funkcji tej nie można wyłączyć ani zapobiec generowaniu i przetwarzaniu danych. Przez wybrany okres czasu, a także dla kategorii fani, subskrybenci, osoby, do których dotarli i osoby wchodzące w interakcje, następujące dane są przekazywane operatorowi strony internetowej przez Facebook w odniesieniu do strony na Facebooku: Łączna liczba odsłon strony, informacje o "polubieniach", aktywności na stronie, interakcje postów, zasięg, wyświetlenia wideo, zasięg postów, komentarze, udostępnione treści, odpowiedzi, odsetek mężczyzn i kobiet, pochodzenie w stosunku do kraju i miasta, język, Wyświetlenia i kliknięcia w sklepie, kliknięcia w planerów tras, kliknięcia w numery telefonów. W ten sposób dostarczane są również dane dotyczące grup na Facebooku powiązanych ze stroną na Facebooku.

Ze względu na ciągły rozwój Facebooka, dostępność i przetwarzanie danych ulega zmianie, dlatego w celu uzyskania dalszych informacji prosimy o zapoznanie się z wyżej wymienioną polityką prywatności Facebooka. Dostępne dane są wykorzystywane w formie zagregowanej, aby posty i działania na stronie na Facebooku były bardziej atrakcyjne dla użytkowników. Na przykład rozkłady według wieku i płci są wykorzystywane do dostosowania podejścia i preferowanych czasów odwiedzin użytkowników w celu zoptymalizowanego pod względem czasu planowania wkładów. Informacje o rodzaju urządzeń używanych przez odwiedzających pomagają dostosować posty wizualnie i kreatywnie. Zgodnie z Regulaminem Facebooka, na który każdy użytkownik wyraził zgodę podczas tworzenia profilu na Facebooku, subskrybenci i fani strony mogą zostać zidentyfikowani, a ich profile i inne udostępnione informacje mogą być przez nich przeglądane.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z porozumieniem o wspólnej odpowiedzialności Facebook przejmuje odpowiedzialność za realizację praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 15-20 RODO. W przypadku wniosków o udzielenie informacji lub innych pytań dotyczących praw użytkownika użytkownicy powinni skontaktować się bezpośrednio z Facebookiem. Szczegółowe informacje na temat wspólnej odpowiedzialności można znaleźć na stronie https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Jeśli opisane przetwarzanie danych nie jest już pożądane w przyszłości, połączenie profilu użytkownika ze stroną internetową musi zostać zakończone za pomocą funkcji "Nie podoba mi się już ta strona" lub "Anuluj subskrypcję".

16. Analityka internetowa

16.1 Google Analytics 4 (GA4)

Na naszych stronach internetowych korzystamy z Google Analytics 4 (GA4), usługi analizy oglądalności stron internetowych świadczonej przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia ("Google").

W tym kontekście tworzone są pseudonimizowane profile użytkowników i wykorzystywane są pliki cookie (patrz rozdział "Pliki cookie"). Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej witryny mogą obejmować między innymi:

 • krótkotrwały zapis adresu IP bez trwałego przechowywania
 • Lokalizacja
 • Typ/wersja przeglądarki
 • Używany system operacyjny
 • Adres URL strony odsyłającej (poprzednio odwiedzona strona)
 • Czas wysłania żądania do serwera

Pseudonimizowane dane mogą być przesyłane przez Google na serwer w USA i tam przechowywane.

Informacje te są wykorzystywane do oceny korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu do celów badania rynku i projektowania tych stron internetowych w oparciu o potrzeby. Informacje te mogą być również przekazywane osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane w ich imieniu.

Te operacje przetwarzania mają miejsce tylko wtedy, gdy zostanie wyrażona wyraźna zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Google domyślnie przechowuje dane 14 miesięcy. W pozostałym zakresie dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celu przetwarzania. Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do celów, dla których zostały zebrane.

Spółka macierzysta Google LLC jest certyfikowana jako firma amerykańska zgodnie z ramami ochrony danych UE-USA. Jest to decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony zgodnie z art. 45 RODO, w związku z czym przekazywanie danych osobowych może odbywać się również bez dalszych zabezpieczeń lub dodatkowych środków.

Więcej informacji na temat ochrony danych podczas korzystania z GA4 można znaleźć na stronie: https://support.google.com/analytics/answer/12017362?hl=de.

16.2 Google Analytics 4 (GA4) - Dodatkowe informacje o trybie uzyskiwania zgody, łatwa implementacja

Zgodnie z ustawą o rynkach cyfrowych Google jest zobowiązany do uzyskania zgody użytkownika przed przetwarzaniem jego danych przez Google w celu wyświetlania reklam spersonalizowanych. Google spełnia ten wymóg, korzystając z "trybu uzyskiwania zgody". Użytkownicy są zobowiązani do realizacji tego celu i w ten sposób udowodnienia, że uzyskali zgodę osób odwiedzających stronę internetową.

Google oferuje dwa tryby implementacji, implementację podstawową i zaawansowaną.

Korzystamy z prostej metody implementacji Google Consent Mode. Tylko wtedy, gdy wyrażą Państwo zgodę na korzystanie z Google Analytics (patrz wyżej), zostanie nawiązane połączenie z Google, zostanie wykonany kod Google i zostanie przeprowadzone opisane powyżej przetwarzanie. Jeśli odmówi wyrażenia zgody, Google otrzyma tylko informację, że zgoda nie została wyrażona. Kod Google nie zostanie wykonany i nie zostaną ustawione żadne pliki cookie Google Analytics.

16.3 TruConversion

Do celów analizy strony internetowej korzystamy z technologii TruConversion dostarczonej przez Digital Marketer Inc., 4330 Gaines Ranch Loop Suite 120 Austin, Texas 78735 na naszej stronie internetowej. Kiedy odwiedzasz jedną z naszych stron, nawiązywane jest połączenie z serwerami TruConversion w USA. TruConversion wykorzystuje pliki cookie, które pozwalają zrozumieć, w jaki sposób strona internetowa jest używana przez odwiedzających oraz jak można ją odpowiednio ulepszyć i rozwinąć. Na przykład TruConversion pokazuje, które treści są klikane lub tworzy wizualnie wyświetlany profil użytkowania ("mapa cieplna"). Pomaga to dostosować stronę internetową do życzeń i potrzeb użytkowników. W tym celu informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej (np. Twój adres IP i strona, do której uzyskano dostęp) będą przesyłane na serwery dostawcy w USA i tam przechowywane.

Te operacje przetwarzania są przeprowadzane wyłącznie za wyraźną zgodą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Możesz zapobiec gromadzeniu danych przez TruConversion, klikając pod następującym linkiem: https://www.truconversion.com/opt-out/

Polityka prywatności i dalsze informacje na temat tego usługodawcy można znaleźć na stronie: https://www.truconversion.com/privacy-policy/ .

17. Wtyczki i inne usługi

17.1 Google Maps

Na naszej stronie internetowej korzystamy z Google Maps (API). Operatorem Google Maps jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Google Ireland Limited jest częścią grupy spółek Google z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Maps to usługa internetowa do wyświetlania interaktywnych map (lądowych) w celu wizualnego przedstawienia informacji geograficznych. Korzystając na przykład z tej usługi, nasza lokalizacja może zostać wyświetlona i możliwe podejście może być ułatwione.

Już podczas wywoływania tych podstron, na których zintegrowana jest mapa Google Maps, informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej (takie jak adres IP) są przesyłane na serwery Google w USA i tam przechowywane. Ponadto Mapy Google ponownie ładują czcionki internetowe Google. Dostawcą Google WebFonts jest również Google Ireland Limited. Gdy wywołasz stronę z osadzoną Mapami Google, przeglądarka ładuje czcionki internetowe wymagane do wyświetlania Map Google do pamięci podręcznej przeglądarki. Również w tym celu przeglądarka, której używasz, nawiązuje połączenie z serwerami Google. Dzięki temu Google uzyskuje wiedzę, że dostęp do naszej strony internetowej został uzyskany za pośrednictwem Twojego adresu IP. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, za pośrednictwem którego jesteś zalogowany, czy też nie istnieje żadne konto użytkownika. Jeśli jesteś zalogowany w Google, Twoje dane zostaną bezpośrednio przypisane do Twojego konta. Jeśli nie chcesz przypisywać swojego profilu w Google, musisz wylogować się ze swojego konta użytkownika Google. Google przechowuje Twoje dane (nawet w przypadku niezalogowanych użytkowników) jako profile użytkowania i ocenia je. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się tworzeniu tych profili użytkowników i aby skorzystać z tego prawa, musi skontaktować się z Google w następujący sposób.

Jeśli nie zgadzasz się na przyszłe przekazywanie Twoich danych do Google w kontekście korzystania z Google Maps, masz również możliwość całkowitego wyłączenia usługi internetowej Google Maps poprzez wyłączenie aplikacji JavaScript w przeglądarce. Google Maps, a tym samym również mapa wyświetlana na tej stronie internetowej, nie może być wtedy używana.

Wyraziłeś na to zgodę poprzez nasz baner opt-in cookie zgodnie z art. 6 ust. 1(a) RODO.

Dodatkowe informacje na temat usługi można znaleźć pod następującymi linkami: https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html

Spółka macierzysta Google LLC jest certyfikowana jako firma amerykańska zgodnie z ramami prywatności danych UE-USA. Niniejszym zostaje wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony zgodnie z art. 45 RODO, tak aby przekazywanie danych osobowych mogło również nastąpić bez dalszych gwarancji lub dodatkowych środków.

Polityka prywatności Google Maps można znaleźć tutaj: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

17.2 Google Recaptcha

Na tej stronie internetowej korzystamy również z funkcji Recaptcha firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia ("Google"). Google Ireland Limited jest częścią grupy spółek Google z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Funkcja Recaptcha służy przede wszystkim do rozróżnienia, czy wpis jest dokonywany przez osobę fizyczną, czy też jest niewłaściwie wykorzystywany przez maszynę i automatyczne przetwarzanie. Usługa obejmuje również wysyłanie adresu IP i wszelkich innych danych wymaganych przez Google do usługi Recaptcha do Google.

Zgodnie z art. 32 RODO jesteśmy również zobowiązani do zapewnienia dostępności naszych usług, w tym ochrony przed powiadomieniami o spamie. W związku z tym korzystanie z usługi opiera się na wypełnieniu obowiązku prawnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 32 RODO.

Spółka macierzysta Google LLC jest certyfikowana jako firma amerykańska zgodnie z ramami prywatności danych UE-USA. Jest to decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony zgodnie z art. 45 RODO, tak więc przekazywanie danych osobowych może również nastąpić bez dalszych gwarancji lub dodatkowych środków.

Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA i polityki prywatności Google można znaleźć na stronie: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

 

Google WebFonts

W celu jednolitego wyświetlania czcionek podczas korzystania z Google Rechaptcha używane są tak zwane czcionki internetowe. Czcionki internetowe Google są dostarczane przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Google Ireland Limited jest częścią grupy spółek Google z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Kiedy odwiedzasz naszą stronę, Twoja przeglądarka ładuje czcionki internetowe wymagane przez Google Rechaptcha do pamięci podręcznej przeglądarki w celu prawidłowego wyświetlania tekstów i czcionek. W tym celu przeglądarka, z której korzystasz, nawiązuje połączenie z serwerami Google. W rezultacie Google dowiaduje się, że dostęp do naszej strony internetowej został uzyskany za pośrednictwem Twojego adresu IP.

Spółka macierzysta Google LLC jest certyfikowana jako firma amerykańska zgodnie z ramami prywatności danych UE-USA. Jest to decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony zgodnie z art. 45 RODO, tak że przekazywanie danych osobowych może również nastąpić bez dalszych gwarancji lub dodatkowych środków.

Więcej informacji na temat Google WebFonts i polityki prywatności Google można znaleźć na stronie: https://developers.google.com/fonts/faq; https://www.google.com/policies/privacy/.

17.3 Optinly

Korzystamy z usługi Optinly dostawcy Cartrabbit Technologies Private Limited, Indie, aby informować odwiedzających witrynę o nowościach, aktualizacjach i ofertach w wyskakujących okienkach i paskach informacyjnych. Dane osobowe są przetwarzane i przesyłane na serwery dostawcy. Użytkownik może proaktywnie podać następujące informacje po wyświetleniu monitu:

 • Dane osobowe
 • adres e-mail
 • Imiona
 • Nazwisko
 • numer telefonu

Optinly śledzi również użytkownika anonimowo na stronie internetowej, aby wyświetlić wyskakujące okienko zgodnie z odwiedzonymi stronami lub przeglądanymi elementami.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Mamy uzasadniony interes w zautomatyzowanej komunikacji za pośrednictwem naszej strony internetowej w celu zapewnienia naszym klientom skutecznych informacji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, w jaki sposób Optinly przetwarza dane użytkownika, zapoznaj się z polityką prywatności Optinly: https://optinly.com/privacy-policy/.

17.4 Interacty

Korzystamy z usługi "Interacty" HOLGE SIA, Gunara Astras 8-1,54, LV-1082 Ryga, Łotwa na naszej stronie internetowej, aby zintegrować elementy interaktywne na naszej stronie internetowej. Twój adres IP i informacje związane z urządzeniem są przetwarzane. Możesz zablokować dostęp do usług interaktywnych za pośrednictwem przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z ich polityką prywatności pod adresem https://interacty.me/de/privacy-policy. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z § 25 ust. 1 TTDSG.

Czasami potrzebujemy Twojego adresu e-mail i ewentualnie Twojego imienia i nazwiska, abyś mógł wziąć udział w naszych quizach, konkursach i testach, a w razie potrzeby możemy udzielić Ci informacji. Być w stanie wysłać swoją nagrodę (np. kody rabatowe do sklepu internetowego). Mierzymy również czas gry, liczymy próby i zbieramy Twój adres IP w celu oceny i przestrzegania zasad. Biorąc udział, wyrażasz zgodę na gromadzenie danych.

Jeśli przesyłasz nam swoje dane, zgadzasz się również, że możemy zintegrować je z naszym systemem newslettera Acumbamail dostawcy Acumbamail S.L., Av. del Rey Santo, 3D, 13001 Ciudad Real, Hiszpania. Dzięki temu możemy wysyłać Ci powiadomienia o nagrodach i informować Cię o promocjach i nowościach. Istnieje umowa o przetwarzaniu danych zamówienia z Acumbamail, aby zapewnić staranne przetwarzanie i ochronę danych. Nie przekazujemy Państwa danych innym usługodawcom. Możesz zrezygnować z subskrypcji naszego biuletynu w dowolnym momencie, klikając odpowiedni link w każdej wiadomości e-mail.

17.5 Korzystanie z chatbotów

Używamy chatbotów na naszej stronie internetowej do komunikowania się z Tobą. Chatboty są w stanie odpowiedzieć na Twoje pytania i inne dane wejściowe bez pomocy człowieka. W tym celu chatboty analizują inne dane oprócz Twoich wpisów, aby udzielić odpowiednich odpowiedzi (np. nazwiska, adresy e-mail i inne dane kontaktowe, numery klientów i inne identyfikatory, zamówienia i historie czatów). Ponadto chatbot może być używany do zbierania adresu IP, plików dziennika, informacji o lokalizacji i innych metadanych. Dane te są przechowywane na serwerach dostawcy chatbota. Profile użytkowników mogą być tworzone na podstawie zebranych danych. Ponadto dane mogą być wykorzystywane do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach, pod warunkiem spełnienia wymogów prawnych (w szczególności zgody) w tym zakresie. W tym celu chatboty mogą być powiązane z narzędziami analitycznymi i reklamowymi. Zebrane dane mogą być również wykorzystywane do ulepszania naszych chatbotów i ich zachowań reagujących (uczenie maszynowe). Dane, które wprowadzisz w ramach komunikacji, pozostaną u nas lub u operatora chatbota, dopóki nie poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie obowiązywać (np. po przetworzeniu Twojego żądania). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Podstawą prawną korzystania z chatbotów jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, pod warunkiem, że chatbot jest wykorzystywany do zainicjowania lub realizacji umowy. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odciski palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie. We wszystkich innych przypadkach wykorzystanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w jak najskuteczniejszej komunikacji z klientem (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Korzystamy z następujących chatbotów:

 

Chatbase

Dostawcą jest Chatbase, 4700 Keele Street, 215 Bergeron Centre of Engineering Excellence, Toronto, ON, Kanada, M3J 1P3 (zwana dalej Chatbase). Dostawca korzysta również z centrów danych w Stanach Zjednoczonych. Chatbase służy głównie do komunikacji z naszą firmą. Chatbase przetwarza następujące dane w ramach interakcji z Tobą: imię, nazwisko, adres e-mail, a także dane dotyczące użytkowania (np. przeglądarka, czas trwania wizyty na stronie) i Twój adres IP. Ponadto pliki cookie z odwiedzanej strony internetowej są wysyłane do przeglądarki i przechowywane na Twoim urządzeniu. Inne technologie śledzenia, takie jak sygnały nawigacyjne, znaczniki i skrypty, są również wykorzystywane do gromadzenia i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania naszych usług.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Mamy uzasadniony interes w zautomatyzowanej komunikacji z klientem za pośrednictwem naszej strony internetowej w celu zapewnienia naszym klientom skutecznych informacji.

Polityka prywatności Chatbase można znaleźć tutaj: https://www.chatbase.co/privacy.

 

FacePop

Używamy widżetu "FacePop" z answerly.io na naszej stronie internetowej. Widżet umożliwia wyświetlanie niestandardowych wiadomości wideo na stronie internetowej i zawiera asystenta AI do odtwarzania wiadomości w FacePop. FacePop może być również wykorzystywany do udostępniania dodatkowych funkcji ułatwiających komunikację z klientem, w szczególności umawiania spotkań za pośrednictwem zintegrowanej funkcji kalendarza, rejestracji do newslettera i linków do odpowiednich treści. Obejmuje to zbieranie danych o użytkowaniu, a także informacji wprowadzanych w formularzach FacePop (np. adresu e-mail). Hosting przez dostawcę odbywa się w UE.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Mamy uzasadniony interes w zautomatyzowanej komunikacji z klientem za pośrednictwem naszej strony internetowej w celu zapewnienia naszym klientom skutecznych informacji.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w polityce prywatności FacePop: https://facepop.io/privacy. Więcej informacji o chatbocie można znaleźć na stronie: https://help.answerly.io/.

 

17.6 Climbo

Na naszej stronie internetowej używamy widżetu "Climbo" firmy Climbo SRL, Via Marsala 29H, Rzym, Włochy. Widget umożliwia zbieranie lub integrację opinii Google o naszej firmie na naszej stronie internetowej. Widżet można znaleźć za przyciskiem "Zostaw recenzję". Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w polityce prywatności Climbo: https://climbo.com/privacy-policy/.

17.7 Youtube (videos)

Zintegrowaliśmy komponenty YouTube na tej stronie. Operatorem YouTube jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC jest spółką zależną Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

YouTube to internetowy portal wideo, który umożliwia wydawcom wideo bezpłatne publikowanie klipów wideo, a innym użytkownikom ich przeglądanie, ocenianie i komentowanie, również bezpłatnie. YouTube umożliwia publikację wszelkiego rodzaju filmów, dlatego za pośrednictwem portalu internetowego można uzyskać dostęp do kompletnych transmisji filmowych i telewizyjnych, a także teledysków, zwiastunów czy filmów nakręconych przez samych użytkowników. Za każdym razem, gdy odwiedzasz jedną z poszczególnych stron tej witryny, która jest obsługiwana przez nas i na której zintegrowano komponent YouTube (film z YouTube), przeglądarka internetowa w Twoim systemie informatycznym jest automatycznie monitowana przez odpowiedni komponent YouTube o pobranie reprezentacji odpowiedniego komponentu YouTube z YouTube. Usługi Google Web Fonts, Google Video i Google Photo można również pobrać z YouTube. Więcej informacji na temat YouTube można znaleźć na stronie https://www.youtube.com/yt/about/de/. W ramach tego procesu technicznego YouTube i Google otrzymują informacje o tym, którą konkretnie podstronę naszej witryny odwiedzasz.

Jeśli jesteś zalogowany w YouTube w tym samym czasie, YouTube rozpoznaje, którą konkretną podstronę naszej witryny odwiedzasz, wywołując podstronę zawierającą film z YouTube. Informacje te są gromadzone przez YouTube i Google i przypisywane do Twojego konta YouTube.

YouTube i Google zawsze otrzymują informacje za pośrednictwem komponentu YouTube, że odwiedziłeś naszą stronę internetową, jeśli jesteś zalogowany w YouTube w tym samym czasie, co dostęp do naszej strony internetowej; dzieje się tak niezależnie od tego, czy klikniesz film na YouTube, czy nie. Jeśli nie chcesz, aby te informacje były przesyłane do YouTube i Google, możesz zapobiec transmisji, wylogowując się ze swojego konta YouTube przed uzyskaniem dostępu do naszej strony internetowej.

Te operacje przetwarzania są przeprowadzane tylko wtedy, gdy udzielono wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Spółka dominująca Google LLC jest zarejestrowana jako firma amerykańska pod Certyfikat EU-US Data Privacy Policy Framework. Jest to decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony zgodnie z art. 45 RODO, tak że przekazywanie danych osobowych może również nastąpić bez dalszych gwarancji lub dodatkowych środków.

Z polityką prywatności YouTube można zapoznać się pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Podczas korzystania z filmów z YouTube, oprócz opisanych powyżej, Operacje przetwarzania, inne usługi zewnętrzne są ponownie ładowane. Podstawą prawną jest również Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

DoubleClick

Youtube ładuje komponenty z DoubleClick firmy Google. DoubleClick jest znakiem towarowym firmy Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia), pod którym specjalne rozwiązania marketingowe online są sprzedawane agencjom reklamowym i wydawcom.

DoubleClick by Google przesyła dane do serwera DoubleClick przy każdym wyświetleniu, a także przy kliknięciach lub innych działaniach. Każdy z tych transferów danych uruchamia żądanie pliku cookie do przeglądarki. Jeśli przeglądarka zaakceptuje to żądanie, DoubleClick umieszcza plik cookie w systemie informatycznym użytkownika. Celem pliku cookie jest optymalizacja i wyświetlanie reklam. Plik cookie służy między innymi do umieszczania i wyświetlania reklam odpowiednich dla użytkownika oraz do tworzenia raportów dotyczących kampanii reklamowych lub ich ulepszania. Ponadto plik cookie służy do unikania wielokrotnego wyświetlania tej samej reklamy.

DoubleClick wykorzystuje identyfikator pliku cookie, który jest wymagany do obsługi procesu technicznego. Identyfikator pliku cookie jest wymagany na przykład do wyświetlenia reklamy w przeglądarce. DoubleClick może również użyć identyfikatora pliku cookie do zarejestrowania, które reklamy zostały już wyświetlone w przeglądarce, aby uniknąć powielania. Ponadto identyfikator pliku cookie umożliwia DoubleClick rejestrowanie konwersji.

Plik cookie firmy DoubleClick nie zawiera żadnych danych osobowych. Plik cookie DoubleClick może jednak zawierać dodatkowe identyfikatory kampanii. Identyfikator kampanii służy do identyfikacji kampanii, z którymi użytkownik był już w kontakcie.

Za każdym razem, gdy odwiedzana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny, która jest obsługiwana przez nas i na której zintegrowano komponent DoubleClick, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym użytkownika jest monitowana przez odpowiedni komponent DoubleClick o przesłanie danych do Google w celu reklamy internetowej i rozliczanie prowizji. W ramach tej procedury technicznej Google uzyskuje wiedzę na temat danych, które Google wykorzystuje również do tworzenia zestawień prowizji. Google może między innymi śledzić, czy kliknąłeś określone linki na naszej stronie internetowej.

Spółka macierzysta Google LLC jest certyfikowana jako firma amerykańska zgodnie z ramami prywatności danych UE-USA. Jest to decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony zgodnie z art. 45 RODO, tak że przekazywanie danych osobowych może również nastąpić bez dalszych gwarancji lub dodatkowych środków.

Z polityką prywatności DoubleClick by Google można zapoznać się pod adresem: https://www.google.com/intl/de/policies/.

 

Google Photos

Ponadto YouTube korzysta z usługi online dostawcy Google LLC, 1600 Amphi-theatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, do przechowywania obrazów osadzonych na naszej stronie głównej.

Osadzanie to integracja określonych treści stron trzecich (danych tekstowych, wideo lub obrazów), które są dostarczane przez inną witrynę internetową (Zdjęcia Google), a następnie pojawiają się na własnej stronie internetowej (nasza strona internetowa). Do osadzania służy tak zwany kod osadzania. Jeśli kod do umieszczenia na stronie został przez nas zintegrowany, zewnętrzna zawartość Zdjęć Google jest domyślnie wyświetlana natychmiast po odwiedzeniu jednej z naszych stron internetowych.

Twój adres IP jest przesyłany do Zdjęć Google za pośrednictwem technicznej implementacji kodu do umieszczenia na stronie, który umożliwia wyświetlanie obrazów ze Zdjęć Google. Ponadto Zdjęcia Google rejestrują naszą stronę internetową, typ używanej przeglądarki, język przeglądarki, czas i czas dostępu. Ponadto Zdjęcia Google mogą zbierać informacje o tym, które z naszych podstron odwiedziłeś i które linki zostały kliknięte, a także o innych interakcjach, które przeprowadziłeś podczas odwiedzania naszej witryny. Dane te mogą być przechowywane i oceniane przez Google Photos.

Ta amerykańska firma jest certyfikowana zgodnie z ramami prywatności danych UE-USA. Jest to decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony zgodnie z art. 45 RODO, tak że przekazywanie danych osobowych może również nastąpić bez dalszych gwarancji lub dodatkowych środków.

Z polityką prywatności Google można zapoznać się pod adresem: https://www.google.com/policies/privacy/.

18. Twoje prawa jako podmiotu danych

18.1 Prawo do potwierdzenia

Masz prawo zażądać od nas potwierdzenia, czy dane osobowe dotyczące Ciebie będą przetwarzane.

 

18.2 Prawo do informacji (art. 15 RODO)

Masz prawo do uzyskania informacji o przechowywanych o Tobie danych osobowych w dowolnym momencie, a także prawo dostępu do kopii takich danych.

 

18.3 Prawo do sprostowania (art. 16 RODO)

Masz prawo zażądać natychmiastowego sprostowania nieprawidłowych danych osobowych, które Ciebie dotyczą. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, biorąc pod uwagę cele przetwarzania.

 

18.4 Usuwanie (art. 17 RODO)

Masz prawo zażądać, abyśmy usunęli Twoje dane osobowe, pod warunkiem, że zastosowanie ma jeden z powodów określonych przez przepisy prawne i jeżeli przetwarzanie nie jest konieczne.

 

18.5 Ograniczenie przetwarzania (art. 18 RODO)

Masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych, jeśli zostanie spełniony jeden z wymogów prawnych.

 

18.6 Przenoszenie danych (art. 20 RODO)

Masz prawo do uzyskania danych osobowych, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do maszynowego odczytu formacie. Masz również prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, któremu dane osobowe zostały przekazane, w zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 (a) RODO lub art. 9 ust. 2 (a) RODO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 (b) RODO, dane przetwarzane są za pomocą zautomatyzowanych procedur, pod warunkiem, że przetwarzanie nie jest konieczne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej.

Ponadto w ramach prawa do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO, masz prawo do przekazywania swoich danych osobowych bezpośrednio od jednego administratora do drugiego, jeżeli jest to technicznie wykonalne, pod warunkiem, że nie narusza to praw i wolności innych osób.

 

18.7 przeciw (art. 21 RODO)

Masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 (e) (Przetwarzanie danych w interesie publicznym) lub 1 (f) (Przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów) RODO.

Dotyczy to również profilowania w oparciu o te przepisy zgodnie z art. 4 nr 4 RODO.

W przypadku wniesienia sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne i uzasadnione powody takiego przetwarzania, które przewyższają Twoje interesy, prawa i wolności, lub w przypadku gdy przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

W indywidualnych przypadkach przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach reklamy bezpośredniej. Masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych do celów takiej reklamy. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z tego rodzaju reklamą bezpośrednią. Jeśli sprzeciwisz się przetwarzaniu twoich danych do celów marketingu bezpośredniego, nie będziemy już przetwarzać twoich danych osobowych w tym celu.

Ponadto masz prawo sprzeciwić się, z przyczyn wynikających z Twojej konkretnej sytuacji, przetwarzaniu twoich danych osobowych do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, chyba że takie przetwarzanie jest konieczne do wykonania zadania w interesie publicznym.

Możesz swobodnie korzystać ze swojego prawa do wniesienia sprzeciwu związanego z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

 

18.8 Wygaśnięcie zgody na ochronę danych

Masz prawo odwołać dowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

 

18.9 Złożenie skargi do organu nadzorczego

Masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

19. Rutynowe przechowywanie, usuwanie i blokowanie danych osobowych

Przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub zgodnie z wymogami przepisów prawnych, którym podlega nasza firma.

Jeśli cel przechowywania nie ma już zastosowania lub jeśli upłynie wymagany okres przechowywania, dane osobowe będą rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z przepisami ustawowymi.

20. Okres przechowywania danych osobowych

Kryterium czasu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego okresu dane te będą rutynowo usuwane, pod warunkiem, że nie będą już potrzebne do realizacji lub rozpoczęcia umowy.

21. Wersja i zmiany w Polityce prywatności

ue w celu dalszego rozwoju naszych stron internetowych i ofert lub ze względu na zmienione wymogi prawne lub urzędowe, może być konieczna zmiana niniejszej Polityki prywatności. W każdej chwili można uzyskać dostęp do aktualnego oświadczenia o ochronie danych i wydrukować je na stronie internetowej pod adresem "https://fliegl-agrartechnik.de/pl/ochrona-danych/".

22. Przechwytywanie zdjęć i filmów do promocji

Regularnie publikujemy zdjęcia i filmy z różnych różnych wydarzeń, np. występy na targach lub w ramach naszej serii „Fliegl on Tour”, zarówno na naszej stronie głównej, jak i na wspomnianych platformach społecznościowych. Jeżeli przedstawione osoby są pracownikami lub znanymi klientami, publikacja danych obrazu opiera się na ich zgodzie zgodnie z art. 6. ust.1 (a) RODO. Zgoda ta może zostać wycofana w dowolnym momencie.

W odniesieniu do osób nam nieznanych, np. odwiedzających targi, publikacja zdjęć opiera się na naszym nadrzędnym uzasadnionym interesie określonym w art. 6. ust. 1 (f) RODO. Masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się dalszej publikacji Twojego wizerunku. Aby to zrobić, skontaktuj się bezpośrednio z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych. W przypadku sprzeciwu wizerunek lub wizerunki te zostaną zastąpione lub sprawimy, że nie będzie można go rozpoznać.

23. Przetwarzanie danych osobowych podczas rejestrowania danych kontaktowych

Gromadzimy dane osobowe od klientów lub potencjalnych klientów za pośrednictwem formularza przy różnych okazjach, np. targi lub inne wydarzenia sprzedażowe. Dane te są wykorzystywane do zapewnienia wymaganej od nas oferty lub informacji na późniejszym etapie. Dane kontaktowe, które są gromadzone bezpośrednio, są przedmiotem przetwarzania (imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail). Przesłanie żądanych informacji i dokumentów jest uważane za środek przed zawarciem umowy zgodnie z art. 66 ust. 1(b) RODO. Dane są przetwarzane przez nasz dział sprzedaży lub przekazywane do odpowiedniego zewnętrznego przedstawiciela handlowego lub dystrybutora, w zależności od konkretnego zainteresowania. Umowa z zewnętrznym przedstawicielem na przetwarzanie danych jest zawsze sporządzana, jednak dystrybutorzy przetwarzają dane niezależnie. Jeśli umowa nie zostanie zawarta, dane zostaną usunięte nie później niż dwa lata po ostatnim kontakcie z potencjalnym klientem.

24. Przetwarzanie danych osobowych w kontekście prowadzonego nadzoru wideo

Korzystamy z nadzoru wideo w różnych lokalizacjach na terenie naszej firmy. Nadzór wideo służy ochronie praw firmy, zapobieganiu nieuprawnionemu wjazdowi, zapobieganiu kradzieży i włamaniom, zapobieganiu przestępstwom i dochodzeniom w ich sprawie oraz dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych, a materiał filmowy można wykorzystać jako dowód w postępowaniu sądowym i pozasądowym. Nadzór wideo obejmuje wyłącznie obszary niepubliczne, a wszystkie te obszary wyraźnie oznaczone odpowiednimi znakami. Badane obszary obejmują dziedziniec, halę produkcyjną, strefę zewnętrzną przed bramą główną, halę wystawienniczą, wejście i korytarze.

Podstawą prawną stosowania nadzoru wideo jest nasz nadrzędny uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1(f) RODO. Materiał filmowy obejmuje pracowników, klientów, dostawców, usługodawców i gości. Materiał wideo jest oceniany tylko wtedy, gdy wymagają tego okoliczności, i jest oceniany przez specjalnie upoważniony personel. Dane są przekazywane tylko wtedy, gdy jest to wymagane do spełnienia wyżej wymienionych celów. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy materiał filmowy jest przekazywany firmie ubezpieczeniowej, prawnikom lub organom dochodzeniowym. Przetwarzanie danych dla powyższych miejsc odbywa się niezależnie.

Materiał jest zazwyczaj usuwany po 48 godzinach lub 72 godzinach (weekend). Jedynym wyjątkiem są materiały zabezpieczające ładunek. Podczas wysyłki towarów za granicę materiał musi być dostępny przez dłuższy czas, aby w przypadku reklamacji udowodnić, że towar był wolny od wad i kompletny w momencie załadunku. Jest to jedyny sposób udowodnienia, że dany przewoźnik, a nie firma Fliegl, ponosi odpowiedzialność. W takim przypadku okres przechowywania wynosi 28 dni ze względu na długi czas dostawy dla firm zagranicznych.

Diese Datenschutzerklärung wurde mit Unterstützung der Datenschutz-Software: audatis MANAGER erstellt.