Ochrana osobních údajů Fliegl Agrartechnik GmbH

1. Úvod
Následující informace jsou určeny k tomu, aby vám, tedy „subjektu údajů“, poskytly přehled o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje a vaše práva podle zákonů o ochraně údajů. Osobní údaje, jako je vaše jméno, adresa, e-mailová adresa nebo adresa IP, jsou vždy zpracovávány v souladu s obecným nařízením o ochraně údajů (GDPR) a v souladu s nařízeními o ochraně osobních údajů v jednotlivých zemích platnými pro „ Fliegl Agrartechnik GmbH ". 

Cílem tohoto oznámení o ochraně osobních údajů je informovat vás o rozsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Jako strana odpovědná za zpracování jsme implementovali množství technických a organizačních opatření k zajištění co nejkomplexnější ochrany osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím této webové stránky. Internetový přenos dat však může podléhat slabým stránkám zabezpečení, což znamená, že nelze zaručit absolutní ochranu. Z tohoto důvodu máte také možnost zasílat nám osobní údaje alternativními prostředky, například telefonicky nebo poštou.

2. Správce dat
Správce dat, podle definice GDPR, je:

Fliegl Agrartechnik GmbH
Bürgermeister-Boch-Straße 1, 84453 Mühldorf am Inn, Německo
Téléphone : 086313070
Fax : 08631307550
E-mail : info(at)fliegl.com

Vedoucí odpovědná osoba: Josef Fliegl Junior

3. Pracovník pro ochranu údajů
Pracovníka pro ochranu údajů můžete kontaktovat následujícím způsobem:

Stefan Auer
ascon-Datenschutz GmbH & Co. KG
Telefon: 0911 148986 50
Fax: 0911 148986 59
Email: office(at)ascon-datenschutz.de 

Máte-li jakékoli dotazy nebo návrhy týkající se ochrany údajů, můžete se kdykoli obrátit přímo na našeho pracovníka pro ochranu údajů.


4. Definice
Toto oznámení o ochraně osobních údajů používá podmínky založené na podmínkách, které používají evropští zákonodárci při přijímání obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR). Naše oznámení o ochraně osobních údajů by mělo být pro veřejnost i pro naše zákazníky a obchodní partnery snadné číst a porozumět mu. Abychom to zajistili, rádi bychom předem vysvětlili použité termíny.

V tomto oznámení o ochraně osobních údajů používáme následující termíny, mimo jiné:
1. Osobní údaje

Osobními údaji se rozumí jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, online identifikátor nebo na jeden nebo více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, mentální, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

2. Subjekt údajů

Subjekt údajů je jakákoli identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracovává správce údajů (naše společnost).

3. Zpracování

Zpracováním se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací, které se provádějí s osobními údaji nebo se soubory osobních údajů s pomocí, nebo bez pomoci automatizovaných prostředků, jako je sběr, záznam, organizace, strukturování, ukládání, přizpůsobení nebo změna, získávání, konzultace, použití, zveřejnění přenosem, šíření nebo jiný způsob zpřístupnění, uspořádání nebo kombinace, omezení, výmaz nebo zničení.

4. Omezení zpracování

Omezení zpracování znamená označení uložených osobních údajů s cílem omezit jejich zpracování v budoucnu.

5. Profilování

Profilováním se rozumí jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v použití osobních údajů k vyhodnocení určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby, zejména k analýze nebo predikci aspektů týkajících se výkonu fyzické osoby v práci, ekonomické situace, zdraví, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, umístění nebo pohybu.

6. Pseudonymizace

Pseudonymizace je zpracování osobních údajů takovým způsobem, že údaje již nemohou být přiděleny konkrétnímu subjektu údajů bez poskytnutí dodatečných informací, za předpokladu, že tyto dodatečné informace jsou uchovávány odděleně a podléhají příslušným technickým a organizačním opatřením, která zajistí, že osobní údaje údaje nelze připsat identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

7. Zpracovatel údajů

Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce.

8. Příjemce

Příjemcem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje sděleny. Příjemce může nebo nemusí být třetí stranou. Avšak veřejné orgány, které přijímají osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem Unie nebo Členského státu, se za příjemce nepovažují.

9. Třetí strana

Třetí stranou se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo subjekt jiný než subjekt údajů, správce, zpracovatel a osoby, které jsou oprávněny zpracovávat osobní údaje pod přímým dohledem správce nebo zpracovatele.

10. Souhlas

Souhlasem se rozumí jakékoli svobodné, konkrétní, informované a jednoznačné prohlášení o přáních subjektu údajů, kterým on nebo ona ve formě prohlášení nebo jiného jasného kladného jednání vyjadřuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

 

5. Právní základ zpracování
Čl. 6 odst. 1 (a) GDPR slouží jako právní základ naší společnosti pro operace zpracování, pro které získáváme souhlas pro konkrétní zpracování.

Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění smlouvy, ve které jste smluvní stranou, jako je tomu například u operací zpracování, které jsou nezbytné pro dodání zboží nebo poskytnutí jiných služeb nebo protiplnění, zpracování je na základě čl.  6 odst. 1(b) GDPR. Totéž platí pro ty operace zpracování, které jsou nezbytné k provedení předsmluvních opatření, např. v případě dotazů týkajících se našich produktů nebo služeb.

Pokud naše společnost podléhá zákonné povinnosti vyžadující zpracování osobních údajů, jako je například plnění daňových povinností, je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1(c) GDPR.

Ve vzácných případech může být zpracování osobních údajů nezbytné k ochraně životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. To by se stalo například v případě, že by byl návštěvník naší společnosti zraněn a jeho/její jméno, věk, údaje o zdravotním pojištění nebo jiné zásadní informace musely být sděleny lékaři, nemocnici nebo jiné třetí straně. V tomto případě by zpracování bylo založeno na čl. 6. odst. 1(d) GDPR.

Nakonec by mohly být operace zpracování založeny na čl. 6. odst. 1(f) GDPR. Operace zpracování, které nejsou založeny na žádném z výše uvedených právních základů, mohou být prováděny na základě čl. 6 odst. 1(f) GDPR, je-li zpracování nezbytné k ochraně oprávněných zájmů naší společnosti nebo zájmů třetí strany, pokud nejsou upřednostněny zájmy a základní práva a svobody subjektu údajů. Jsme oprávněni provádět takové operace zpracování, protože byly konkrétně uvedeny v evropském právu. V tomto ohledu se zákonodárce domníval, že legitimní zájem lze očekávat pokud jste zákazníkem naší společnosti (bod odůvodnění 47 věty 2 GDPR).

 

6. Technologie
6.1 Šifrování SSL / TLS
Tento web používá šifrování SSL nebo TLS k zajištění bezpečnosti zpracování dat a ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako je například obsah žádosti o kontakt nebo vaše e-mailová adresa použitá k registraci našich novinek Fliegl. Šifrované spojení můžete rozeznat zobrazením „https://“ namísto „http://“ v řádku adresy prohlížeče a symbolem zámku na liště prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, data, která nám pošlete, nemohou být přečteny třetí stranou.

6.2 Sběr dat při návštěvě webové stránky
Používáte-li náš web pouze pro informační účely, tj. pokud se nezaregistrujete nebo nám neposkytnete informace jiným způsobem, shromažďujeme pouze data, která váš prohlížeč odešle našemu serveru (tzv. "soubory protokolu serveru"). Náš web shromažďuje řadu obecných dat a informací pokaždé, když vy nebo automatizovaný systém vstoupí na stránku. Tato obecná data a informace jsou uložená v souborech protokolu serveru. Shromážděná data zahrnují:
typy a verze použitých prohlížečů,
operační systém používaný přistupujícím systémem,
web, ze kterého přistupující systém přistupuje k našemu webu (nazývá se referrer),
podstránky na našem webu navštívené přistupujícím systémem,
datum a čas přístupu na web,
zkrácená adresa internetového protokolu (anonymizovaná IP adresa),
poskytovatel internetových služeb přistupujícího systému.

Při použití těchto obecných údajů a informací nevyvodíme žádné závěry ohledně vaší osoby.   Místo toho je tato informace potřebná k 
řádnému doručení obsahu našich webových stránek,
optimalizaci obsahu našich webových stránek a reklamy související se stránkami,
zajištění trvalé funkčnosti našich IT systémů a technologie našich webových stránek a také k
poskytnutí informací nezbytných pro orgány činné v trestním řízení, které budou soudně stíhat v případě kybernetického útoku.

Shromážděné údaje a informace jsou proto analyzovány pro statistické účely a také s cílem zvýšit ochranu údajů a bezpečnost údajů v naší společnosti, aby v konečném důsledku zajistila optimální úroveň ochrany osobních údajů, které zpracováváme. Anonymní data ze souborů protokolu serveru jsou ukládána odděleně od všech ostatních osobních údajů poskytnutých subjektem údajů.

Právním základem pro zpracování údajů je Čl. 6 odst. 1 věta 1 (f) GDPR. Náš oprávněný zájem je založen na výše uvedených účelech sběru dat.

Vaše data nejsou předávána třetím stranám, s výjimkou níže uvedených účelů.

Vaše osobní údaje předáváme třetím stranám, pouze pokud:
jste nám k tomu dali svůj výslovný souhlas podle čl. 6 odst. 1 věty 1 (a) GDPR,
zveřejnění podle čl.   6. odst. 1 věta 1 (f) GDPR je povoleno pro ochranu našich oprávněných zájmů a není důvod předpokládat, že takové zájmy jsou převáženy vaším zájmem o nezveřejnění vašich údajů,
v případě, že zveřejnění podle čl. 6. odst. 1 věta 1(c) GDPR je zákonná povinnost a
je podle zákona povoleno, podle čl.  6 odst. 1 věty 1 (b) GDPR je vyžadována pro realizaci smluvních vztahů s vámi.

 

7. Soubory cookie
Na našem webu používáme soubory cookie. Soubory cookie jsou malé soubory, které jsou automaticky vytvořeny vaším prohlížečem a ukládány do vašeho IT systému (notebook, tablet, smartphone atd.) když navštívíte náš web. Soubory cookie nepoškozují vaše zařízení a neobsahují viry, trojské koně ani jiný malware.

Soubory cookie ukládají informace, které jsou generovány v kontextu konkrétního použitého terminálu. To však neznamená, že jsme si okamžitě vědomi vaší identity.

Používání souborů cookie nám pomáhá usnadnit vám používání našich webových stránek. Například pomocí souborů cookie relace zjistíme, zda jste již navštívili jednotlivé stránky na našem webu. Když opustíte náš web, budou automaticky odstraněny.

Pro zlepšení uživatelsky přívětivosti našich webových stránek používáme také dočasné soubory cookie, které jsou uloženy ve vašem zařízení po stanovenou dobu.  Pokud navštívíte náš web znovu, abyste využili našich služeb, web automaticky rozpozná, že jste nás již dříve navštívili a všechny zadané položky a nastavení, takže je nemusíte zadávat znovu.

Kromě toho používáme soubory cookie ke shromažďování statistických údajů o používání našich webových stránek a jejich analýze za účelem optimalizace našich služeb. Tyto soubory cookie nám umožňují automaticky rozpoznat, že jste již navštívili náš web, když znovu navštívíte náš web. Tyto soubory cookie se po předem stanovené době automaticky odstraní.

Většina prohlížečů automaticky přijímá soubory cookie. Prohlížeč však můžete nakonfigurovat tak, aby v počítači nebyly uloženy žádné soubory cookie , nebo že se před vytvořením nového souboru cookie vždy zobrazí zpráva. Pokud však cookies zcela zakážete, možná nebudete moci používat všechny funkce na našich webových stránkách.

Zpracování údajů pomocí souborů cookie pro výše uvedené účely je částečně nutné k ochraně našich oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 věta 1 (f) GDPR. Zejména to zahrnuje soubory cookie, které jsou nezbytné pro správné zobrazení webu na vašem zařízení, nebo Usercentrics cookie.  Posledně jmenovaný se používá k získání a uložení souhlasu nezbytného pro ostatní soubory cookie. 

Na naší domovské stránce můžete kdykoli spravovat a měnit individuální nastavení souborů cookie pomocí symbolu otisku prstu. Pouze poté používáme uvedené soubory cookie a jen tak dlouho, dokud máme váš souhlas. Ty zahrnují
CleverReach 
Google Analytics 
Google Analytics Statics 
Google Maps
Youtube Videa  

Podrobné informace o souborech cookie najdete buď kliknutím na otazník v manuálním nastavení souborů cookie nebo v odpovídajících odstavcích níže. Vaše nastavení je obvykle uloženo po dobu tří měsíců a poté se zcela vymazáno, což znamená, že vaše osobní údaje nejsou uloženy jako trvalé nastavení. 


8. Obsah naší webové stránky
8.1 Zpracování dat při otevření zákaznického účtu a pro zpracování smlouvy
V souladu s čl. 6. odst. 1(b) GDPR budou osobní údaje shromažďovány a zpracovávány, pokud nám je poskytnete pro vykonání smlouvy nebo při otevření zákaznického účtu. Shromážděné údaje jsou uvedeny v příslušných formulářích.  Účet lze kdykoli smazat. To lze provést zasláním zprávy na adresu správce dat, jak je uvedeno výše. Údaje, které poskytnete, ukládáme a používáme pro zpracování smlouvy. Po dokončení smlouvy nebo smazání vašeho zákaznického účtu budou vaše data zablokována s náležitým přihlédnutím k dobám uchovávání požadovaným podle daňového práva a obchodního práva a budou vymazána, jakmile tyto lhůty vyprší, pokud nebudete souhlasit s dalším používáním těchto údajů nebo zákonným nepřetržitým používáním těchto údajů vyhrazeným námi, o kterém vás budeme dále informovat.

8.2 Kontakt / kontaktní formulář

Osobní údaje jsou shromažďovány když nás kontaktujete (např. pomocí našeho kontaktního formuláře nebo e-mailem). Pokud nás kontaktujete pomocí kontaktního formuláře, kontaktní formulář, který používáte, bude označovat shromažďované údaje. Tato data jsou uložena a použita výhradně za účelem odpovědi na váš dotaz nebo navázání kontaktu a technické správy s tím spojené. Právním základem pro zpracování údajů je náš oprávněný zájem na odpovědi na vaši žádost v souladu s čl.  6 odst. 1(f)f GDPR. Pokud nás budete kontaktovat s úmyslem uzavřít smlouvu, dalším právním základem pro zpracování je Čl. 6 odst. 1(b) GDPR. Jakmile dokončíme zpracování vašeho dotazu, budou vaše data vymazána. To je případ, kdy lze z okolností vyvodit, že příslušné skutečnosti byly přesvědčivě objasněny a nejsou žádné legální závazky pro zachování , které zabraňují jejich vymazání.

8.3 Služby / digitální výrobky
Osobní údaje předáváme třetím stranám pouze v případě, že je nutné splnit podmínky smlouvy, například bankám pověřeným zpracováním vašich plateb.

Vaše data nebudou přenášena, dokud přenos výslovně neschválíte. Vaše data nebudou bez vašeho výslovného souhlasu předána třetím stranám, např. pro reklamní účely.

Základem pro zpracování údajů je Čl. 6 odst. 1(b) GDPR, který dovoluje zpracování údajů za účelem splnění smlouvy nebo pro opatření předcházející smlouvě.

8.4 Správa žádostí/pracovní vývěska
Shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje žadatelů, abychom mohli dokončit proces žádosti. Zpracování lze také provádět elektronicky. Jedná se zejména o případ, kdy nám žadatel předloží příslušné dokumenty žádosti elektronicky, například e-mailem. Uzavřeme-li s uchazečem pracovní smlouvu, budou přenášená data uložena za účelem zpracování pracovního poměru v souladu se zákonnými ustanoveními. Pokud s žadatelem neuzavřeme pracovní smlouvu, budou dokumenty žádosti po dvou měsících od oznámení rozhodnutí o odmítnutí automaticky vymazány, pokud jejich vymazání nezabrání naše jiné oprávněné zájmy. Mezi další legitimní zájmy v této souvislosti patří například povinnost poskytovat důkazy v řízení podle německého zákona o rovném zacházení German Equal Treatment Act (AGG).

V tomto ohledu se provádí zpracování dat na základě čl. 88 odst. 1 GDPR ve spojení s § 26 BDSG (Zpracování dat pro účely související se zaměstnáním).

 

9. Newsletter
9.1 Propagační newsletter
Na našem webu máte možnost přihlásit se k odběru našeho firemního newsletteru. Použitá vstupní obrazovka určuje, která osobní data jsou s námi sdílena při přihlášení k odběru newsletteru.

Náš newsletter používáme k informování našich zákazníků a obchodních partnerů v pravidelných intervalech o našich nabídkách. Obecně můžete dostávat newsletter naší společnosti pouze tehdy, pokud

máte platnou e-mailovou adresu a
přihlásili jste si newsletter a
souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů pro účely vyhodnocení newsletteru. 

Z právních důvodů bude v rámci postupu dvojitého přihlášení zaslán potvrzovací e-mail na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli při přihlašování k odběru newsletteru. Účelem tohoto potvrzovacího e-mailu je zkontrolovat, že jste vlastníkem e-mailové adresy a že jste autorizovali newsletter.

Když se přihlásíte k odběru newslettereru, uložíme také IP adresu vydanou vaším poskytovatelem internetových služeb (ISP) a používanou vaším IT systémem v době registrace, jakož i datum a čas registrace. Shromažďování těchto údajů je nutné k prozkoumání případného (potenciálního) zneužití vaší e-mailové adresy v pozdější fázi, a je proto nezbytné pro naši právní ochranu.

Osobní údaje shromážděné při registraci slouží výhradně k zasílání a vyhodnocování našeho newsletteru. Odběratelům newsletteru mohou být dále zasílány informace e-mailem, pokud je to nezbytné pro provoz služby newsletteru, nebo pro účely registrace, například v případě změn newsletteru nebo technických okolností. Osobní údaje shromážděné pro náš newsletter nejsou sdíleny s třetími stranami, s výjimkou nástroje CleverReach. Odebírání našeho newsletteru můžete kdykoli zrušit. Váš souhlas s ukládáním osobních údajů, který jste poskytli za účelem získávání newsletteru, lze kdykoli zrušit. Každý newsletter obsahuje odkaz, který vám umožní odvolat váš souhlas. Dále se můžete odhlásit z našeho newsletteru přímo prostřednictvím našich webových stránek nebo nás informovat o vašem zrušení jiným způsobem.

Právním základem pro zpracování údajů pro účely zasílání newsletteru je Čl.  6. odst. 1(a) GDPR.

9.2 CleverReach
Tento web používá k posílání newsletteru CleverReach. Poskytovatel je CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede, Germany. CleverReach je služba, která umožňuje správu a analýzu newsletteru. Data, která jste poskytli pro newsletter, (např. e-mailová adresa), jsou uložena na serverech CleverReach v Německu nebo Irsku.

Odesílání newsletteru pomocí CleverReach nám umožňuje analyzovat chování příjemců newsletteru. Můžeme například analyzovat, kolik příjemců otevřelo e-mail s newsletterem a jak často klikli na určité odkazy v tomto newsletteru. S pomocí nástroje Conversion Tracking můžeme  analyzovat, jestli kliknutí na odkaz vedlo k předem stanovené akci (např. jestli byl produkt na našem webu zakoupen). Pro další informace o analýze dat prostřednictvím newsletteru CleverReach , navštivte: https://www.cleverreach.com/en/features/reporting-tracking/

Právním základem pro zpracování údajů je váš souhlas (Čl. 6 odst. 1(a) GDPR). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat zrušením odběru newsletteru. Odvolání souhlasu nemá vliv na legalitu předchozího zpracování údajů.

Pokud nechcete, aby CleverReach analyzoval vaše data, musíte se odhlásit z odběru newsletteru. K tomu poskytujeme odkaz v každé zprávě newsletteru. Můžete se také odhlásit z newsletteru přímo na našem webu.

Vaše osobní údaje, které uchováváme pro účely zasílání novinek, ukládáme do doby, než budou ze služby newsletteru odstraněny. Vaše data jsou vymazána z našich serverů a serverů CleverReach poté, co jste se odhlásili z odběru newsletteru. Data, která uchováváme pro jiné účely (např. e-mailové adresy pro oblast členů), zůstávají nedotčena.

Pro další informace se obraťte na zásady ochrany osobních údajů CleverReach na adrese: https://www.cleverreach.com/en/privacy-policy/

 

10. Naše aktivity v sociálních sítích
Abychom s vámi mohli komunikovat a informovat vás o našich službách prostřednictvím sociálních sítí, provozujeme na těchto sociálních sítích vlastní stránky.

Nejsme původním poskytovatelem (správcem dat) těchto stránek, ale používáme je pouze v rámci možností nabízených příslušnými poskytovateli. Chtěli bychom proto jako preventivní opatření zdůraznit, že vaše údaje mohou být zpracovávány i mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor. Používání těchto sítí proto může znamenat rizika pro ochranu údajů, protože ochrana vašich práv může být obtížná, např. vaše práva na informace, výmaz, námitky atd. Zpracování na sociálních sítích často probíhá přímo pro reklamní účely nebo pro analýzu chování uživatelů poskytovateli sítí, a my nad tím nemáme žádnou kontrolu. Pokud poskytovatel vytvoří uživatelské profily, jsou často použity soubory cookie, nebo může být chování uživatele přiřazeno přímo vašemu vlastnímu uživatelskému profilu na příslušné sociální síti (pokud jste přihlášeni).

Zpracování popsaných osobních údajů se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1(f) GDPR na základě našich legitimních zájmů a legitimních zájmů příslušného poskytovatele za účelem včasné komunikace s nebo informování o našich službách. Pokud musíte příslušným poskytovatelům udělit souhlas se zpracováním vašich údajů jako uživatele, právním základem pro toto zpracování je Čl. 6 odst. 1(a) GDPR ve spojení s čl. 7 GDPR.

Protože nemáme přístup k databázím těchto poskytovatelů, uvědomte si prosím, že byste mohli nejlépe uplatnit svá práva (např. na informace, opravu, výmaz atd.) přímo u příslušného poskytovatele. Více informace o zpracování vašich údajů na sociálních sítích a vašich možnostech uplatnění vašeho práva na námitku nebo vašeho práva na zrušení (opt out) jsou uvedeny níže pro každého z poskytovatelů sociálních sítí, kterého používáme:

10.1 Facebook
Správce údajů odpovědný za zpracování údajů v Evropě:
Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko

Oznámení oznámení o ochraně osobních údajů (Zásady dat):
https://www.facebook.com/about/privacy

Nastavení odhlášení a inzerce:
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Na základě rozsudku Evropského soudního dvora ze dne 05.06.2018 sdílíme odpovědnost za ochranu údajů se společností Facebook. Další informace o distribuci práv na ochranu údajů a odpovědnosti za nezbytné informace zaměřené na postižené uživatele najdete v příloze Facebook Page Insights, dostupné na adrese https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.   

10.2 Google+ / YouTube
Správce odpovědný za zpracování dat:
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko 

Oznámení o ochraně osobních údajů
https://policies.google.com/privacy

Nastavení odhlášení a inzerce:
https://adssettings.google.com/authenticated 

10.3 Twitter
Správce údajů odpovědný za zpracování údajů v Evropě:
Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irsko

Oznámení o ochraně osobních údajů
https://twitter.com/en/privacy

Informace o vašich údajích:
https://twitter.com/settings/your_twitter_data

Nastavení odhlášení a inzerce:
https://twitter.com/personalization

11. Webová analýza pomocí Google Analytics
Na našich webových stránkách používáme službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Ireland Limited (https://www.google.com/about/) (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; dále jen „Google“). V rámci toho se vytvářejí pseudonymizované uživatelské profily a používají se soubory cookie (viz část „Soubory cookie“). Informace generované souborem cookie o vašem používání tohoto webu, například
typ/verze prohlížeče,
použitý operační systém
URL referrer (předchozí navštívený web), 
jméno hostitele přístupového počítače (IP adresa) a
čas požadavku na server

je přenesen na server Google v USA a uložen tam. Tyto informace se používají k vyhodnocení způsobu používání webové stránky, k sestavování zpráv o činnostech na webové stránce a k provádění dalších služeb souvisejících s používáním webové stránky a internetu pro účely průzkumu trhu a k přizpůsobení vzhledu této webové stránky. Tyto informace mohou být také zaslány třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud třetí strany zpracovávají tato data jménem společnosti Google. Vaše IP adresa nebude za žádných okolností spojena s žádnými dalšími údaji. IP adresy jsou anonymizovány, takže je nelze přiřadit jednotlivcům (známé jako maskování IP).

Použití cookies můžete odmítnout výběrem vhodného nastavení v prohlížeči. Mějte však na paměti, že to může vést k tomu, že nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky.

Udělili jste k tomu souhlas prostřednictvím našeho banneru cookie pro přihlášení v souladu s čl. 6 odst. 1(a) GDPR.

Zasílání a zpracování vygenerovaných dat soubourů cookie o vašem používání webu (včetně vaší IP adresy) společností Google můžete zabránit stažením a instalací doplňku prohlížeče (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

Jako alternativu k doplňku prohlížeče, zejména pro prohlížeče v mobilních zařízeních, můžete také zabránit Google Analytics ve shromažďování dat kliknutím na následující odkaz: Deaktivovat Google Analytics. Tímto nastavením souboru cookie zabráníte tomu, aby byla vaše data shromažďována v budoucnu při návštěvě tohoto webu. Soubor cookie pro odstoupení je platný pouze v tomto prohlížeči a pouze pro náš web a je uložen ve vašem zařízení.  Pokud vymažete soubory cookie uložené v tomto prohlížeči, budete muset znovu nastavit soubor cookie pro odhlášení.

Další informace o ochraně údajů s ohledem na Google Analytics jsou k dispozici na webu Google Analytics v části nápovědy (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en).

 

12. Doplňky a další služby
12.1 Google Maps
Na našem webu používáme Google Maps (API), službu poskytovanou společností Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Maps je webová služba, která poskytuje interaktivní mapy za účelem vizuálně představit geografické informace. Pomocí této služby můžete například zobrazit naši polohu a usnadnit vám přístup k nám.

Při přístupu na podstránky, na kterých je integrována mapa Google Map, se informace o vašem používání našich webových stránek (jako je vaše IP adresa) přenesou na servery Google v USA a uloží se tam. K tomu dochází bez ohledu na to, zda Google poskytuje uživatelský účet, ke kterému jste přihlášeni, nebo zda u něj nemáte žádný uživatelský účet. Když jste přihlášeni do Google, vaše informace budou přímo spojeny s vaším účtem. Pokud si nepřejete, aby byl váš profil spojen s Googlem, budete se muset odhlásit z účtu Google. Google ukládá vaše data (i pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni) jako uživatelské profily a analyzuje je. Tento typ analýzy se provádí v souladu s čl. 6, odst. 1(f) GDPR na základě oprávněného zájmu společnosti Google o poskytování personalizované reklamy, průzkumu trhu a/nebo designu webových stránek, který vyhovuje potřebám jeho uživatelů. Máte právo vznést proti vytvoření těchto uživatelských profilů námitky a k uplatnění tohoto práva musíte kontaktovat společnost Google.

Pokud v souvislosti s používáním Map Google nesouhlasíte s budoucím přenosem dat do Googlu, máte možnost zcela deaktivovat webovou službu Google Maps vypnutím aplikace JavaScript ve svém prohlížeči. Poté nebudete moci používat Mapy Google a mapu zobrazenou na tomto webu.

Udělili jste k tomu souhlas prostřednictvím našeho banneru cookie pro přihlášení v souladu s čl. 6 odst. 1(a) GDPR.

Smluvní podmínky společnosti Google naleznete na adrese https://www.google.com/policies/terms/regional.htmla další podmínky používání Map Google naleznete na https://www.google.com/help/terms_maps.html 

Podrobné informace o ochraně údajů v souvislosti s používáním Google Maps jsou k dispozici na webových stránkách Google („Zásady ochrany osobních údajů Google“): https://www.google.com/policies/privacy/)

12.2 Správce značek Google

Tento web používá Správce značek Google, doménu bez souborů cookie, která neshromažďuje osobní údaje. Pomocí tohoto nástroje mohou být „webové značky“ (tj. klíčová slova integrovaná do prvků HTML) implementovány a spravovány prostřednictvím rozhraní. Pomocí Správce značek Google můžeme automaticky sledovat, na které tlačítko, odkaz, nebo personalizovaný obrázek jste aktivně klikli a zaznamenat tak, jaký obsah na našem webu je pro vás zvláště zajímavý.
Nástroj také spouští další značky, které mohou shromažďovat data. Správce značek Google k těmto datům nepřistupuje. Pokud jste to zakázali na úrovni domény nebo souboru cookie, zůstanou na místě pro všechny stopující značky implementované pomocí Správce značek Google.
Používáme Správce značek Google, aby byl náš web pohodlný a snadno použitelný. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl.  odst. 6 1(f) GDPR.

12.3 Google WebFonts

Aby byly fonty na našem webu stejné, používá web fonty poskytnuté společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Aby prohlížeč správně zobrazil texty a písma, načte při přístupu na stránku požadované webové fonty do mezipaměti prohlížeče.
Prohlížeč, který používáte, musí za tímto účelem navázat připojení k serverům, na nichž jsou hostované fonty. Obvykle se jedná o naše vlastní servery, což znamená, že třetí strany, jako je Google, za tímto účelem obvykle nemají přístup k vašim osobním internetovým datům. Protože však používáme systém pro správu obsahu, náš web obsahuje různé pluginy, z nichž některé navazují spojení se společností Google a odtud načítají fonty. Společnost Google to může informovat, že na naše webové stránky bylo přistupováno prostřednictvím vaší adresy IP. 
Použití webových fontů Google je v zájmu prezentace našeho webu jednotným a přitažlivým způsobem. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl.  6. odst. 1 (f) GDPR. 
Více informace o webových fontech Google naleznete na adrese developers.google.com/fonts/faq a v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: www.google.com/policies/privacy/ 

12.4 Youtube (Videa)
Na našem webu máme integrované komponenty YouTube. YouTube je online video portál, který umožňuje vydavatelům videí zveřejňovat videoklipy zdarma a umožňuje ostatním uživatelům je zdarma prohlížet, hodnotit a komentovat videa. YouTube umožňuje publikování všech typů videí, a proto je možné online portál použít k prohlížení celých filmů a televizních pořadů, stejně jako hudebních videí, trailerů a videí vytvořených uživateli.

YouTube provozuje YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC je dceřinou společností společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Pokaždé, když návštěvník otevře samostatnou stránku webu, který provozujeme a na kterém je integrována komponenta YouTube (video YouTube), stáhne příslušná komponenta YouTube pomocí prohlížeče ve vašem IT systému reprezentaci odpovídající komponenty YouTube z YouTube. Další informace o YouTube naleznete na adrese www.youtube.com/yt/about. V rámci tohoto technického procesu obdrží YouTube a Google informace o konkrétní podstránce našeho webu, který jste navštívili.

Pokud je subjekt údajů přihlášen k účtu YouTube při přístupu na podstránku obsahující video YouTube, YouTube zjistí, kterou konkrétní podstránku našeho webu navštěvujete. Tyto informace shromažďují YouTube a Google a přiřazují se k vašemu účtu YouTube.

Prostřednictvím komponenty YouTube dostávají YouTube a Google informace o tom, že jste navštívili náš web, kdykoli jste přihlášeni na YouTube současně s přístupem na náš web, bez ohledu na to, zda kliknete na video YouTube nebo ne. Pokud si nepřejete, aby se tento druh informací přenášel na YouTube a Google, můžete tomu zabránit tím, že se před návštěvou našeho webu odhlásíte ze svého účtu YouTube.

Udělili jste k tomu souhlas prostřednictvím našeho banneru cookie pro přihlášení v souladu s čl. 6 odst. 1(a) GDPR.

Zásady ochrany osobních údajů YouTube, dostupné na adrese www.google.com/intl/en/policies/privacy/, poskytují informace týkající se shromažďování, zpracování a používání osobních údajů společností YouTube a Google.

13. Pořizování obrázků a videí pro public relations  
Pravidelně zveřejňujeme obrázky a videa různých událostí, , např. vystoupení na veletrzích nebo naše série “Fliegl on Tour “, jak na naší domovské stránce, tak na zmiňovaných platformách sociálních médií. Pokud jsou vyobrazené osoby zaměstnanci nebo známými zákazníky, zveřejnění obrazových údajů je založeno na jejich souhlasu podle čl. 6. odst. 1(a) GDPR. Tento souhlas lze kdykoli odvolat. 

Osoby, které jsou nám neznámé, např. návštěvníci veletrhu, zveřejnění obrázků vychází z našeho prvořadého oprávněného zájmu uvedeného v čl. odst. 6 1(f) GDPR. Máte právo kdykoli vznést námitky proti dalšímu zveřejnění vašeho obrazu. Chcete-li to provést, kontaktujte nás přímo nebo našeho pracovníka ochrany údajů.  V případě námitky bude příslušný obrázek nebo obrázky nahrazeny nebo vás učiníme neidentifikovatelným. 

 

14. Zpracování osobních údajů při záznamu kontaktních údajů

Osobní údaje od zákazníků nebo potenciálních zákazníků shromažďujeme prostřednictvím formuláře při různých příležitostech, např. na obchodních veletrzích nebo jiných prodejních akcích. Tato data slouží k poskytnutí požadované nabídky nebo informací v pozdější fázi. Kontaktní údaje, které se přímo shromažďují, jsou spojené se zpracováním (jméno, adresa, telefon, e-mail). Zaslání požadovaných informací a dokumentů je považováno za předsmluvní opatření podle čl. 66 odst. 1(b) GDPR. Data jsou zpracována buď naším obchodním oddělením nebo předána odpovědnému externímu obchodnímu zástupci nebo distributorovi, v závislosti na konkrétním zájmu. S externími obchodními zástupci je vždy uzavřena smlouva o zpracování objednávek, distributoři však zpracovávají data nezávisle. Pokud není smlouva uzavřena, budou data vymazána nejpozději dva roky po posledním kontaktu s potenciálním zákazníkem. 

 

15. Zpracování osobních údajů v souvislosti s kamerovým systémem

Používáme kamerový systém na různých místech v našich prostorách. Kamerový systém slouží k zachování domácích práv, k zabránění neoprávněnému vstupu, odcizení a vloupání, odvrácení nebo vyšetřování trestných činů a uplatnění nároků na náhradu škody. Záběry lze použít jako důkaz u soudních a mimosoudních řízení.  Kamerový systém dohlíží pouze na neveřejné oblasti a všechny oblasti jsou označeny jasně viditelným označením.  Prostory pod dohledem zahrnují nádvoří, výrobní halu, venkovní prostor před hlavní bránou, výstavní sál, vchod a chodby. 

Právním základem pro používání kamerového systému je náš převažující legitimní zájem v souladu s čl. 6 odst. 1(f) GDPR. Záběry zahrnují zaměstnance, zákazníky, dodavatele, poskytovatele služeb a hosty. Video materiál je hodnocen pouze v případě, že to okolností vyžadují a je hodnocena speciálně oprávněnými pracovníky. Data jsou předávána pouze pokud je to vyžadováno za účelem splnění výše uvedených účelů. Je tomu tak například tehdy, když jsou záběry předány pojišťovně, právníkům nebo vyšetřujícím orgánům. Zpracování dat pro výše uvedená místa se provádí nezávisle.   

Záběry jsou obvykle vymazány po 48 hodinách nebo 72 hodinách (víkend). Výjimkou jsou však záběry zajištění nákladu. Při mezinárodní přepravě zboží musí být záběry k dispozici déle, aby bylo možné v případě stížností prokázat, že dotyčné zboží bylo bez vad a kompletní v době nakládání. To je jediný způsob, jak prokázat, že příslušný dopravce, a nikoli společnost Fliegl, přebírá odpovědnost. V tomto případě je doba skladování 28 dní, kvůli dlouhým dodacím lhůtám pro zahraniční podniky.

 

16. Vaše práva jako subjektu údajů
16. 1 Právo na potvrzení
Máte právo požádat nás o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, budou zpracovány.

16.2 Právo na informace Čl. 15 GDPR
Máte právo bezplatně získat informace o osobních údajích o vás uložených, jakož i právo na přístup k jejich kopiím.

16.3 Právo na opravu Čl. 16 GDPR
Máte právo požádat o okamžitou opravu nesprávných osobních údajů, které se vás týkají. Subjekt údajů má dále právo požádat o doplnění neúplných osobních údajů, s přihlédnutím k účelům zpracování.

16.4 Vymazat Art. 17 GDPR
Máte právo požádat o vymazání vašich osobních údajů za předpokladu, že se použije jeden z důvodů stanovených zákonem a pokud zpracování není nutné.

16.5 Omezení zpracování Čl. 18 GDPR
Máte právo požádat, abychom omezili zpracování vašich údajů, pokud bude splněn jeden ze zákonných požadavků.

16.6 Přenositelnost dat Čl. 20 GDPR
Máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formáut. Máte také právo předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom vám v tom bránili, kterému byly osobní údaje poskytnuty, v rozsahu, v němž je zpracování založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1(a) GDPR nebo Čl. 9 odst. 2(a) GDPR nebo smlouvě podle čl. 6 odst. 1(b) GDPR a údaje jsou zpracovávány automatizovanými postupy za předpokladu, že zpracování není nezbytné pro výkon úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, která je nám svěřena.

Kromě toho v rámci vašeho práva na přenositelnost dat v souladu s čl.  20, odst. 1 GDPR, máte právo na to, aby vaše osobní údaje byly předávány přímo od jednoho správce k druhému, pokud je to technicky proveditelné, za předpokladu, že to neohrozí práva a svobody jiných osob.

16.7 Námitka Čl. 21 GDPR
Máte právo z důvodů týkajících se vaší zvláštní situace kdykoli proti zpracování vašich osobních údajů podat námitku, která je založena na čl. 6, odst. 1(e) (Zpracování dat ve veřejném zájmu) nebo 1(f)  (Zpracování dat na základě oprávněných zájmů) GDPR.

To platí také pro profilování na základě těchto ustanovení podle čl. 4 č. 4 GDPR.

Pokud podáte námitku, nebudeme nadále zpracovávat vaše osobní údaje, pokud nebudeme moci prokázat přesvědčivé a legitimní důvody pro takové zpracování, které převáží vaše zájmy, práva a svobody, nebo pokud zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo ocrhaně právních nároků. 

V individuálních případech zpracováváme vaše osobní údaje pro účely přímé reklamy. Máte právo kdykoli proti zpracování osobních údajů za účelem takové reklamy vznést námitky. To platí také pro profilování, pokud se týká tohoto druhu přímé reklamy. Pokud budete mít námitky proti zpracování vašich údajů pro účely přímé reklamy, nebudeme již vaše osobní údaje zpracovávat pro tento účel.

Dále máte právo z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace vznést námitku proti našemu zpracování vašich osobních údajů pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 GDPR, pokud takové zpracování není nezbytné pro plnění úkolu ve veřejném zájmu. 

Máte právo uplatnit své právo podat námitku týkající se využívání služeb informační společnosti, bez ohledu na směrnici 2002/58 / ES, pomocí automatizovaných postupů, které využívají technické specifikace.

16.8 Zrušení souhlasu ohledně ochrany údajů
Máte právo odvolat jakýkoli souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli s budoucím účinkem.

16.9 Podání stížnosti orgánu dozoru
Máte právo podat stížnost orgánu dohledu odpovědnému za ochranu údajů o našem zpracování osobních údajů.


17. Skladování a výmaz
Pokud účel uložení již nebude uplatněn nebo pokud zákonná doba uchovávání vyprší, budou osobní údaje rutinně blokovány nebo vymazány v souladu se zákonnými ustanoveními.

Kritériem pro dobu uchovávání osobních údajů je příslušné zákonné období uchovávání.  Po uplynutí této lhůty budou dotyčná data rutinně vymazávána, pokud již nejsou pro plnění nebo zahájení smlouvy vyžadována.

 

18. Verze a změny oznámení o ochraně osobních údajů
Toto oznámení o ochraně osobních údajů je aktuálně platné a bylo naposledy aktualizováno v listopadu 2019. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo připraveno pomocí softwaru pro ochranu soukromí: audatis MANAGER.