Ochrana osobních údajů

5. Úvod

Následující informace jsou určeny k tomu, aby vám, tedy „subjektu údajů“, poskytly přehled o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje a vaše práva podle zákonů o ochraně údajů. Osobní údaje, jako je vaše jméno, adresa, e-mailová adresa nebo adresa IP, jsou vždy zpracovávány v souladu s obecným nařízením o ochraně údajů (GDPR) a v souladu s nařízeními o ochraně osobních údajů v jednotlivých zemích platnými pro "Fliegl Gruppe (Agrartechnik & Baukom)". Cílem tohoto oznámení o ochraně osobních údajů je informovat vás o rozsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Jako strana odpovědná za zpracování jsme implementovali množství technických a organizačních opatření k zajištění co nejkomplexnější ochrany osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím této webové stránky. Internetový přenos dat však může podléhat slabým stránkám zabezpečení, což znamená, že nelze zaručit absolutní ochranu. Z tohoto důvodu máte také možnost zasílat nám osobní údaje alternativními prostředky, například telefonicky nebo poštou.

6. Správce dat

Správce dat, podle definice GDPR, je:

Fliegl Agrartechnik GmbH
Bürgermeister-Boch-Straße 1
84453 Mühldorf am Inn, Německo

Téléphone: +49 (0)86313070
Fax: +49 (0)8631307550

E-mail: info(at)fliegl.com

Vedoucí odpovědná osoba: Josef Fliegl Junior

7. Pracovník pro ochranu údajů

Pracovníka pro ochranu údajů můžete kontaktovat následujícím způsobem:

Stefan Auer

Téléphone: +49 (0)911 148986 50

Fax: +49 (0)911 148986 59

E-mail: office(at)ascon-datenschutz.de

Máte-li jakékoli dotazy nebo návrhy týkající se ochrany údajů, můžete se kdykoli obrátit přímo na našeho pracovníka pro ochranu údajů.

8. Definice

 

Toto oznámení o ochraně osobních údajů používá podmínky založené na podmínkách, které používají evropští zákonodárci při přijímání obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR). Naše oznámení o ochraně osobních údajů by mělo být pro veřejnost i pro naše zákazníky a obchodní partnery snadné číst a porozumět mu. Abychom to zajistili, rádi bychom předem vysvětlili použité termíny.

V tomto oznámení o ochraně osobních údajů používáme následující termíny, mimo jiné:

 1. Osobní údaje
  Osobními údaji se rozumí jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, online identifikátor nebo na jeden nebo více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, mentální, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.
 2. Subjekt údajů
  Subjekt údajů je jakákoli identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracovává správce údajů (naše společnost).
 3. Zpracování
  Zpracováním se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací, které se provádějí s osobními údaji nebo se soubory osobních údajů s pomocí, nebo bez pomoci automatizovaných prostředků, jako je sběr, záznam, organizace, strukturování, ukládání, přizpůsobení nebo změna, získávání, konzultace, použití, zveřejnění přenosem, šíření nebo jiný způsob zpřístupnění, uspořádání nebo kombinace, omezení, výmaz nebo zničení.
 4. Omezení zpracování
  Omezení zpracování znamená označení uložených osobních údajů s cílem omezit jejich zpracování v budoucnu.
 5. Profilování
  Profilováním se rozumí jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v použití osobních údajů k vyhodnocení určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby, zejména k analýze nebo predikci aspektů týkajících se výkonu fyzické osoby v práci, ekonomické situace, zdraví, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, umístění nebo pohybu.
 6. Pseudonymizace
  Pseudonymizace je zpracování osobních údajů takovým způsobem, že údaje již nemohou být přiděleny konkrétnímu subjektu údajů bez poskytnutí dodatečných informací, za předpokladu, že tyto dodatečné informace jsou uchovávány odděleně a podléhají příslušným technickým a organizačním opatřením, která zajistí, že osobní údaje údaje nelze připsat identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.
 7. Zpracovatel údajů
  Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce.
 8. Příjemce
  Příjemcem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje sděleny. Příjemce může nebo nemusí být třetí stranou. Avšak veřejné orgány, které přijímají osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem Unie nebo Členského státu, se za příjemce nepovažují.
 9. Třetí strana
  Třetí stranou se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo subjekt jiný než subjekt údajů, správce, zpracovatel a osoby, které jsou oprávněny zpracovávat osobní údaje pod přímým dohledem správce nebo zpracovatele.
 10. Souhlas
  Souhlasem se rozumí jakékoli svobodné, konkrétní, informované a jednoznačné prohlášení o přáních subjektu údajů, kterým on nebo ona ve formě prohlášení nebo jiného jasného kladného jednání vyjadřuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

9. Právní základ zpracování

Článek 6 (1) písm. a GDPR (icw § 25 (1) německého zákona o ochraně údajů v telekomunikacích a telemédiích (TTDSG)) slouží naší společnosti jako právní základ pro operace zpracování, kde získáme souhlas pro konkrétní účel zpracování.

Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění smlouvy, ve které jste smluvní stranou, jako je tomu například u operací zpracování, které jsou nezbytné pro dodání zboží nebo poskytnutí jiných služeb nebo protiplnění, zpracování je na základě čl. 6 odst. 1(b) GDPR. Totéž platí pro ty operace zpracování, které jsou nezbytné k provedení předsmluvních opatření, např. v případě dotazů týkajících se našich produktů nebo služeb.

Pokud naše společnost podléhá zákonné povinnosti vyžadující zpracování osobních údajů, jako je například plnění daňových povinností, je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1(c) GDPR.

Ve vzácných případech může být zpracování osobních údajů nezbytné k ochraně životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. To by se stalo například v případě, že by byl návštěvník naší společnosti zraněn a jeho/její jméno, věk, údaje o zdravotním pojištění nebo jiné zásadní informace musely být sděleny lékaři, nemocnici nebo jiné třetí straně. V tomto případě by zpracování bylo založeno na čl. 6. odst. 1(d) GDPR.

Nakonec by mohly být operace zpracování založeny na čl. 6. odst. 1(f) GDPR. Operace zpracování, které nejsou založeny na žádném z výše uvedených právních základů, mohou být prováděny na základě čl. 6 odst. 1(f) GDPR, je-li zpracování nezbytné k ochraně oprávněných zájmů naší společnosti nebo zájmů třetí strany, pokud nejsou upřednostněny zájmy a základní práva a svobody subjektu údajů. Jsme oprávněni provádět takové operace zpracování, protože byly konkrétně uvedeny v evropském právu. V tomto ohledu se zákonodárce domníval, že legitimní zájem lze očekávat pokud jste zákazníkem naší společnosti (bod odůvodnění 47 věty 2 GDPR).

10. Předávání údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje nebudou předány třetím stranám pro jiné účely, než které jsou uvedeny níže.

Vaše osobní údaje budeme sdílet/předávat třetím stranám pouze tehdy, pokud:

 1. jste nám k tomu dali výslovný souhlas v souladu s čl. 6 (1) písm. a GDPR,
 2. zveřejnění je přípustné v souladu s čl. 6 (1) písm. f GDPR k ochraně našich oprávněných zájmů a není důvod předpokládat, že máte převažující zájem hodný ochrany na nezveřejnění vašich údajů,
 3. v případě, že existuje právní povinnost pro zveřejnění podle čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR, jakož i
 4. to je právně přípustné a nezbytné podle čl. 6 (1) písm. b GDPR pro zpracování smluvních vztahů s vámi.

V souvislosti se zpracováním popsanými v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů mohou být osobní údaje předávány do USA. Společnosti v USA mají odpovídající úroveň ochrany údajů pouze tehdy, pokud se certifikovaly podle rámce ochrany osobních údajů mezi EU a USA, a proto platí rozhodnutí o přiměřenosti Evropské komise podle článku 45 GDPR. Výslovně jsme to zmínili v zásadách ochrany osobních údajů pro dotčené poskytovatele služeb. Abychom ochránili vaše údaje ve všech ostatních případech, uzavřeli jsme smlouvy o zpracování na základě standardních smluvních doložek Evropské komise. Pokud standardní smluvní doložky nepostačují k zajištění odpovídající úrovně bezpečnosti, může váš souhlas podle článku 49 (1) a) GDPR sloužit jako právní základ pro předávání do třetích zemí. To někdy neplatí v případě předávání údajů do třetích zemí, pro které Evropská komise vydala rozhodnutí o odpovídající ochraně podle článku 45 GDPR.

11. Technologie

11.1 Šifrování SSL / TLS

Tento web používá šifrování SSL nebo TLS k zajištění bezpečnosti zpracování dat a ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako je například obsah žádosti o kontakt nebo vaše e-mailová adresa použitá k registraci našich novinek Fliegl. Šifrované spojení můžete rozeznat zobrazením „https://“ namísto „http://“ v řádku adresy prohlížeče a symbolem zámku na liště prohlížeče.

Tuto technologii používáme k ochraně vašich přenášených dat.

11.2 Sběr dat při návštěvě webové stránky

Používáte-li náš web pouze pro informační účely, tj. pokud se nezaregistrujete nebo nám neposkytnete informace jiným způsobem, shromažďujeme pouze data, která váš prohlížeč odešle našemu serveru (tzv. "soubory protokolu serveru"). Náš web shromažďuje řadu obecných dat a informací pokaždé, když vy nebo automatizovaný systém vstoupí na stránku. Tato obecná data a informace jsou uložená v souborech protokolu serveru. Shromážděná data zahrnují:

 1. typy a verze použitých prohlížečů,
 2. operační systém používaný přistupujícím systémem,
 3. web, ze kterého přistupující systém přistupuje k našemu webu (nazývá se referrer),
 4. podstránky na našem webu navštívené přistupujícím systémem,
 5. datum a čas přístupu na web,
 6. zkrácená adresa internetového protokolu (anonymizovaná IP adresa),
 7. poskytovatel internetových služeb přistupujícího systému.

Při použití těchto obecných údajů a informací nevyvodíme žádné závěry ohledně vaší osoby. Místo toho je tato informace potřebná k

 1. řádnému doručení obsahu našich webových stránek,
 2. optimalizaci obsahu našich webových stránek a reklamy související se stránkami,
 3. zajištění trvalé funkčnosti našich IT systémů a technologie našich webových stránek a také k
 4. poskytnutí informací nezbytných pro orgány činné v trestním řízení, které budou soudně stíhat v případě kybernetického útoku.

Shromážděné údaje a informace jsou proto analyzovány pro statistické účely a také s cílem zvýšit ochranu údajů a bezpečnost údajů v naší společnosti, aby v konečném důsledku zajistila optimální úroveň ochrany osobních údajů, které zpracováváme. Anonymní data ze souborů protokolu serveru jsou ukládána odděleně od všech ostatních osobních údajů poskytnutých subjektem údajů.

Právním základem pro zpracování údajů je Čl. 6 odst. 1 věta 1 (f) GDPR. Náš oprávněný zájem je založen na výše uvedených účelech sběru dat.

11.3 Hosting od All-Inkl

Hostujeme naše webové stránky na adrese ALL-INKL.COM - Neue Medien Münnich, Inh. René Münnich, Hauptstraße 68, 02742 Friedersdorf (All-Inkl).

Při návštěvě našich webových stránek jsou vaše osobní údaje (např. IP adresy v protokolových souborech) zpracovávány na serverech společnosti All-Inkl.

Použití All Inkl je založeno na čl. 6 (1) písm. f GDPR. Naším oprávněným zájmem je vysoce výkonné poskytování našich webových stránek.

Se společností All Inkl jsme na základě GDPR uzavřeli odpovídající smlouvu o zpracování na zakázku. Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, který zajišťuje, že All-Inkl zpracovává osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze podle našich pokynů a v souladu s GDPR.

Další informace a zásady ochrany osobních údajů společnosti All Inkl naleznete na adrese: https://all-inkl.com/datenschutzinformationen/

11.4 Cloudflare (Síť pro doručování obsahu)

Naše webové stránky používají funkce společnosti CloudFlare. Poskytovatelem je CloudFlare, Inc. 665 3rd St. #200, San Francisco, CA 94107, USA.

CloudFlare nabízí globálně distribuovanou síť pro doručování obsahu s DNS. Technicky je přenos informací mezi vaším prohlížečem a našimi webovými stránkami směrován přes síť CloudFlare. CloudFlare je tak schopen analyzovat datový provoz mezi uživateli a našimi webovými stránkami, například za účelem detekce a odvrácení útoků na naše služby. Kromě toho může CloudFlare ukládat soubory cookie do vašeho počítače pro účely optimalizace a analýzy.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a povolili soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučili přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně a aktivovali automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud cookies deaktivujete, může být funkčnost těchto webových stránek omezena.

Se společností Cloudflare jsme uzavřeli odpovídající dohodu na základě obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) pro pověřené zpracování nebo v souladu se standardními smluvními doložkami EU. Cloudflare shromažďuje statistické údaje o návštěvách tohoto webu. Patří mezi ně: název navštívené webové stránky, soubor, datum a čas přístupu, množství přenesených dat, oznámení o úspěšném přístupu, typ a verze prohlížeče, operační systém uživatele, adresa URL odkazujícího serveru (dříve navštívená stránka), IP adresa a žádající poskytovatel. Cloudflare používá popsaná data protokolu pro statistické vyhodnocení za účelem provozu, bezpečnosti a optimalizace nabídky.

Pokud jste souhlasili s použitím Cloudflare, právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 (1) písm. a GDPR. Kromě toho máme oprávněný zájem na používání Cloudflare k optimalizaci naší online nabídky a jejímu zabezpečení. Odpovídajícím právním základem je čl. 6 (1) písm. f GDPR. Osobní údaje budou uchovávány tak dlouho, dokud budou nutné pro splnění účelu zpracování. Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné k dosažení účelu.

Tato americká společnost je certifikována podle rámce ochrany osobních údajů mezi EU a USA. Tímto je vydáno rozhodnutí o přiměřenosti podle čl. 45 GDPR, takže k předání osobních údajů může dojít i bez dalších záruk nebo dodatečných opatření.

Další informace a zásady ochrany osobních údajů Cloudflares naleznete na adrese https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

11.5 Hosting od Amazon Web Services - AWS

Naše webové stránky hostujeme na Amazon Web Services (AWS). Poskytovatelem je Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, 1855 Luxembourg.

Při návštěvě našich webových stránek jsou vaše osobní údaje zpracovávány na serverech AWS. To může také zahrnovat přenos osobních údajů mateřské společnosti AWS v USA. Přenos údajů do USA je založen na standardních smluvních doložkách EU. Podrobnosti naleznete na adrese https://aws.amazon.com/de/blogs/security/aws-gdpr-data-processing-addendum/.

Použití AWS je založeno na čl. 6 (1) písm. f GDPR. Naším oprávněným zájmem je vysoce výkonné poskytování našich webových stránek.

S AWS jsme na základě GDPR uzavřeli odpovídající smlouvu o zpracování na zakázku. Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, který zajišťuje, že AWS zpracovává osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze podle našich pokynů a v souladu s GDPR.

Tato americká společnost je certifikována podle rámce ochrany osobních údajů mezi EU a USA. Tímto je vydáno rozhodnutí o přiměřenosti podle čl. 45 GDPR, takže k předání osobních údajů může dojít i bez dalších záruk nebo dodatečných opatření.

Další informace a zásady ochrany osobních údajů AWS naleznete na adrese https://aws.amazon.com/de/privacy/?nc1=f_pr

11.6 Amazon CloudFront CDN

Naše webové stránky používají síť pro doručování obsahu Amazon CloudFront CDN. Poskytovatelem je Amazon Web Services EMEA SARL, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855, Lucembursko (dále jen "Amazon"). Amazon CloudFront CDN je globálně distribuovaná síť pro doručování obsahu. Technicky je přenos informací mezi vaším prohlížečem a našimi webovými stránkami směrován prostřednictvím sítě pro doručování obsahu. To nám umožňuje zvýšit celosvětovou dostupnost a výkon našich webových stránek.

Používání Amazon CloudFront CDN je založeno na našem oprávněném zájmu poskytovat naše webové stránky co nejbezchybnější a nejbezpečnější (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR).

Tato americká společnost je certifikována podle rámce ochrany osobních údajů mezi EU a USA. Jedná se o rozhodnutí o přiměřenosti podle čl. 45 GDPR, takže přenos osobních údajů může probíhat i bez dalších záruk nebo dodatečných opatření.

Další informace o Amazon CloudFront CDN naleznete zde: https://d1.awsstatic.com/legal/privacypolicy/AWS_Privacy_Notice__German_Translation.pdf.

Uzavřeli jsme údaje Smlouva o zpracování (DPA) pro používání výše uvedené služby. Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, který zajišťuje, že zpracovává osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze v souladu s našimi pokyny a v souladu s GDPR.

Podrobnosti naleznete zde: https://aws.amazon.com/de/blogs/security/aws-gdpr-data-processing-addendum/.

11.7 jsDelivr CDN

Tato webová stránka používá tzv. "Content Delivery Network" (CDN) od jsDelivr poskytovanou společností ProspectOne, Królewska 65A/1, 30-081, Krakov, Polsko.

A CDN je služba, pomocí které je obsah naší online nabídky, zejména velké mediální soubory, jako jsou grafiky nebo skripty, zpracováván pomocí regionálně distribuovaných serverů připojených přes internet, být doručeny rychleji. Zpracování uživatelských dat se provádí výhradně pro výše uvedené účely a pro zachování bezpečnosti a funkčnosti CDN.

Za tímto účelem se prohlížeč, který používáte, musí připojit k serverům CDN. V důsledku toho se poskytovatel dozví, že naše webové stránky byly navštíveny prostřednictvím vaší IP adresy.

Použití je založeno na našich oprávněných zájmech v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f. GDPR. Máme oprávněný zájem na bezpečném a efektivním poskytování, analýze a optimalizaci naší online nabídky.

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti jsDelivr: https://www.jsdelivr.com/privacy-policy-jsdelivr-net/.

12. Soubory cookie

 

12.1 Tipy, jak se vyhnout souborům cookie v běžných prohlížečích

Soubory cookie můžete kdykoli vymazat, povolit pouze vybrané soubory cookie nebo soubory cookie zcela deaktivovat. Více informací naleznete na stránkách podpory příslušných poskytovatelů:

 

12.2 Klaro! Správce souhlasu

Tyto webové stránky používají technologii souhlasu "Klaro!" k získání vašeho souhlasu s ukládáním určitých souborů cookie na vašem zařízení nebo s používáním určitých technologií a k jejich dokumentaci v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů. Klaro! je bezplatný open-source nástroj od společnosti KIProtect GmbH, Bismarckstr. 10-12, 10625 Berlin.

Klaro! ukládá soubor cookie do vašeho prohlížeče, aby vám mohl přiřadit souhlasy, které jste udělili, nebo je odvolat. Tyto údaje nebudou sdíleny s Klaro! Přenášeného. Shromážděné údaje budou uloženy, dokud nevymažete soubor cookie Klaro! nebo dokud nepomine účel, pro který byly údaje uloženy. Povinné zákonné lhůty pro uchovávání zůstávají nedotčeny. Podrobnosti o zpracování osobních údajů společností Klaro! Soubor cookie naleznete na adrese https://klaro.org/resources/privacy.

Použití Klaro! za účelem získání zákonem požadovaných souhlasů s používáním určitých technologií. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

12.3 používání cookies

Na našich webových stránkách používáme různé typy souborů cookie. Jedná se o malé soubory, které jsou automaticky vytvořeny vaším prohlížečem a uloženy ve vašem IT systému (notebook, tablet, smartphone atd.), když navštívíte naše stránky. Cookies nezpůsobují žádné škody na vašem zařízení a neobsahují žádné viry, trojské koně ani jiný malware.

Informace jsou uloženy v souboru cookie, což má za následek v každém případě v souvislosti s konkrétním použitým zařízením. To však neznamená, že jsme si okamžitě vědomi vaší totožnosti.

Soubory cookie relace

Používání cookies slouží k tomu, aby vám používání naší nabídky bylo příjemnější. Používáme například takzvané relační soubory cookie, abychom rozpoznali, že jste již navštívili jednotlivé stránky našeho webu. Ty jsou automaticky smazány poté, co opustíte naše stránky.

Dočasné soubory cookie

Kromě toho používáme také dočasné soubory cookie k optimalizaci uživatelské přívětivosti, které jsou uloženy ve vašem zařízení po určitou dobu. Pokud znovu navštívíte naše stránky, abyste využili našich služeb, automaticky se rozpozná, že jste již byli u nás a jaké záznamy a nastavení jste provedli, abyste je nemuseli znovu zadávat.

Statistické soubory cookie

Dále Používáme cookies, abychom statisticky zaznamenali používání našich webových stránek a vyhodnotili je za účelem optimalizace naší nabídky pro vás. Tyto soubory cookie nám umožňují automaticky rozpoznat, že jste již byli s námi, když znovu navštívíte naše stránky. Tyto soubory cookie jsou po uplynutí určité doby automaticky smazány.

Ověřovací soubory cookie

Údaje zpracovávané soubory cookie jsou vyžadovány pro účely uvedené částečně k ochraně našich oprávněných zájmů a oprávněných zájmů třetích stran v souladu s čl. 6 odst. 1 p. 1 písm. f GDPR. Jedná se zejména o soubory cookie, které jsou technicky nezbytné pro správné zobrazení stránky na vašem zařízení, nebo soubory cookie Usercentrics. Druhý soubor cookie je nastaven za účelem vyžádání a uložení souhlasů požadovaných pro ostatní soubory cookie.

Máte možnost kdykoli spravovat svá individuální nastavení souborů cookie sami na naší domovské stránce prostřednictvím symbolu otisku prstu a kdykoli je změnit. Ukládáme pouze soubory cookie, které jsou zde uvedeny, a to pouze tehdy, pokud k tomu máme váš souhlas.

Podrobné informace o souborech cookie naleznete buď kliknutím na otazník v manuálním nastavení souborů cookie nebo v příslušném speciálním odstavci níže.

13. Obsah naší webové stránky

13.1 Zpracování dat při otevření zákaznického účtu a pro zpracování smlouvy

V souladu s čl. 6. odst. 1(b) GDPR budou osobní údaje shromažďovány a zpracovávány, pokud nám je poskytnete pro vykonání smlouvy nebo při otevření zákaznického účtu. Shromážděné údaje jsou uvedeny v příslušných formulářích. Účet lze kdykoli smazat. To lze provést zasláním zprávy na adresu správce dat, jak je uvedeno výše. Údaje, které poskytnete, ukládáme a používáme pro zpracování smlouvy. Po dokončení smlouvy nebo smazání vašeho zákaznického účtu budou vaše data zablokována s náležitým přihlédnutím k dobám uchovávání požadovaným podle daňového práva a obchodního práva a budou vymazána, jakmile tyto lhůty vyprší, pokud nebudete souhlasit s dalším používáním těchto údajů nebo zákonným nepřetržitým používáním těchto údajů vyhrazeným námi, o kterém vás budeme dále informovat.

13.2 Kontakt / kontaktní formulář

Osobní údaje jsou shromažďovány když nás kontaktujete (např. pomocí našeho kontaktního formuláře nebo e-mailem). Pokud nás kontaktujete pomocí kontaktního formuláře, kontaktní formulář, který používáte, bude označovat shromažďované údaje. Tato data jsou uložena a použita výhradně za účelem odpovědi na váš dotaz nebo navázání kontaktu a technické správy s tím spojené. Právním základem pro zpracování údajů je náš oprávněný zájem na odpovědi na vaši žádost v souladu s čl. 6 odst. 1(f)f GDPR. Pokud nás budete kontaktovat s úmyslem uzavřít smlouvu, dalším právním základem pro zpracování je Čl. 6 odst. 1(b) GDPR. Jakmile dokončíme zpracování vašeho dotazu, budou vaše data vymazána. To je případ, kdy lze z okolností vyvodit, že příslušné skutečnosti byly přesvědčivě objasněny a nejsou žádné legální závazky pro zachování , které zabraňují jejich vymazání.

13.3 Služby / digitální výrobky

Osobní údaje předáváme třetím stranám pouze v případě, že je nutné splnit podmínky smlouvy, například bankám pověřeným zpracováním vašich plateb.

Vaše data nebudou přenášena, dokud přenos výslovně neschválíte. Vaše data nebudou bez vašeho výslovného souhlasu předána třetím stranám, např. pro reklamní účely.

Základem pro zpracování údajů je Čl. 6 odst. 1(b) GDPR, který dovoluje zpracování údajů za účelem splnění smlouvy nebo pro opatření předcházející smlouvě.

13.4 Správa žádostí/pracovní vývěska

Shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje žadatelů, abychom mohli dokončit proces žádosti. Zpracování lze také provádět elektronicky. Jedná se zejména o případ, kdy nám žadatel předloží příslušné dokumenty žádosti elektronicky, například e-mailem. Uzavřeme-li s uchazečem pracovní smlouvu, budou přenášená data uložena za účelem zpracování pracovního poměru v souladu se zákonnými ustanoveními. Pokud s žadatelem neuzavřeme pracovní smlouvu, budou dokumenty žádosti po dvou měsících od oznámení rozhodnutí o odmítnutí automaticky vymazány, pokud jejich vymazání nezabrání naše jiné oprávněné zájmy. Mezi další legitimní zájmy v této souvislosti patří například povinnost poskytovat důkazy v řízení podle německého zákona o rovném zacházení German Equal Treatment Act (AGG).

V tomto ohledu se provádí zpracování dat na základě čl. 88 odst. 1 GDPR ve spojení s § 26 BDSG (Zpracování dat pro účely související se zaměstnáním).

14. Newsletters

14.1 Propagační newsletter

On Na našem webu máte možnost přihlásit se k odběru našeho firemního newsletteru. Použitá vstupní obrazovka určuje, která osobní data jsou s námi sdílena při přihlášení k odběru newsletteru.

Náš newsletter používáme k informování našich zákazníků a obchodních partnerů v pravidelných intervalech o našich nabídkách. Obecně můžete dostávat newsletter naší společnosti pouze tehdy, pokud

 1. máte platnou e-mailovou adresu a
 2. přihlásili jste si newsletter.

Z právních důvodů bude v rámci postupu dvojitého přihlášení zaslán potvrzovací e-mail na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli při přihlašování k odběru newsletteru. Účelem tohoto potvrzovacího e-mailu je zkontrolovat, že jste vlastníkem e-mailové adresy a že jste autorizovali newsletter.

Když se přihlásíte k odběru newslettereru, uložíme také IP adresu vydanou vaším poskytovatelem internetových služeb (ISP) a používanou vaším IT systémem v době registrace, jakož i datum a čas registrace. Shromažďování těchto údajů je nutné k prozkoumání případného (potenciálního) zneužití vaší e-mailové adresy v pozdější fázi, a je proto nezbytné pro naši právní ochranu.

Osobní údaje shromážděné při registraci slouží výhradně k zasílání a vyhodnocování našeho newsletteru. Odběratelům newsletteru mohou být dále zasílány informace e-mailem, pokud je to nezbytné pro provoz služby newsletteru, nebo pro účely registrace, například v případě změn newsletteru nebo technických okolností. Osobní údaje shromážděné pro náš newsletter nejsou sdíleny s třetími stranami. Odebírání našeho newsletteru můžete kdykoli zrušit. Váš souhlas s ukládáním osobních údajů, který jste poskytli za účelem získávání newsletteru, lze kdykoli zrušit. Každý newsletter obsahuje odkaz, který vám umožní odvolat váš souhlas. Dále se můžete odhlásit z našeho newsletteru přímo prostřednictvím našich webových stránek nebo nás informovat o vašem zrušení jiným způsobem.

Právním základem pro zpracování údajů pro účely zasílání newsletteru je Čl. 6. odst. 1(a) GDPR.

14.2 Acumbamail

Tato webová stránka používá Acumbamail k zasílání newsletterů. Poskytovatelem je Acumbamail S.L., Avenida Rey Santo 3D, patro 3, kancelář 3 – 13001 CIUDAD REAL, Španělsko (EU).

Acumbamail je služba, kterou lze mimo jiné použít k organizaci a analýze zasílání newsletterů. Údaje, které zadáte za účelem přihlášení k odběru newsletteru, budou uloženy na serverech společnosti Acumbamail v Evropské unii.

Pokud si nepřejete analýzu od společnosti Acumbamail, musíte se odhlásit z odběru newsletteru. Za tímto účelem poskytujeme v každé zprávě newsletteru odpovídající odkaz. Z odběru newsletteru se můžete odhlásit také přímo na webových stránkách.

S pomocí Acumbamail jsme schopni analyzovat naše newsletterové kampaně. Můžeme například zjistit, zda byla otevřena zpráva newsletteru, a pokud ano, na které odkazy bylo kliknuto. Tímto způsobem můžeme mimo jiné zjistit, na které odkazy bylo kliknuto obzvláště často. Kromě toho můžeme vidět, zda byly po otevření/kliknutí provedeny určité předdefinované akce (konverzní poměr). Můžeme například zjistit, zda jste po kliknutí na newsletter provedli nákup.

Acumbamail nám také umožňuje rozdělit ("klastrovat") příjemce newsletteru podle různých kategorií. Příjemce newsletteru lze rozdělit například podle věku, pohlaví nebo místa bydliště. Tímto způsobem lze newslettery lépe přizpůsobit příslušným cílovým skupinám. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Acumbamail naleznete zde: https://acumbamail.com/en/privacy-policy/.

15. Naše aktivity v sociálních sítích

Abychom s vámi mohli komunikovat na sociálních sítích a informovat vás o našich službách, provozujeme na těchto sociálních sítích vlastní stránky. Pokud navštívíte některou z našich stránek sociálních médií, jsme my a poskytovatel sociální sítě společnými správci (čl. 26 GDPR), pokud jde o operace zpracování zahájené tímto způsobem, které se týkají osobních údajů.

Nejsme původním poskytovatelem (správcem dat) těchto stránek, ale používáme je pouze v rámci možností nabízených příslušnými poskytovateli. Chtěli bychom proto jako preventivní opatření zdůraznit, že vaše údaje mohou být zpracovávány i mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor. Používání těchto sítí proto může znamenat rizika pro ochranu údajů, protože ochrana vašich práv může být obtížná, např. vaše práva na informace, výmaz, námitky atd. Zpracování na sociálních sítích často probíhá přímo pro reklamní účely nebo pro analýzu chování uživatelů poskytovateli sítí, a my nad tím nemáme žádnou kontrolu. Pokud poskytovatel vytvoří uživatelské profily, jsou často použity soubory cookie, nebo může být chování uživatele přiřazeno přímo vašemu vlastnímu uživatelskému profilu na příslušné sociální síti (pokud jste přihlášeni).

Zpracování popsaných osobních údajů se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1(f) GDPR na základě našich legitimních zájmů a legitimních zájmů příslušného poskytovatele za účelem včasné komunikace s nebo informování o našich službách. Pokud musíte příslušným poskytovatelům udělit souhlas se zpracováním vašich údajů jako uživatele, právním základem pro toto zpracování je Čl. 6 odst. 1(a) GDPR ve spojení s čl. 7 GDPR.

Protože nemáme přístup k databázím těchto poskytovatelů, uvědomte si prosím, že byste mohli nejlépe uplatnit svá práva (např. na informace, opravu, výmaz atd.) přímo u příslušného poskytovatele. Více informace o zpracování vašich údajů na sociálních sítích a vašich možnostech uplatnění vašeho práva na námitku nebo vašeho práva na zrušení (opt out) jsou uvedeny níže pro každého z poskytovatelů sociálních sítí, kterého používáme:

15.1 Instagram

Správce údajů odpovědný za zpracování údajů v Evropě:
Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko

Oznámení o ochraně osobních údajů:
http://instagram.com/legal/privacy/

Nastavení odhlášení a reklamy:
https://www.instagram.com/accounts/privacy_and_security/

15.2 LinkedIn

Správce údajů odpovědný za zpracování údajů v Evropě:
LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irsko

Oznámení o ochraně osobních údajů:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

15.3 Twitter

Správce údajů odpovědný za zpracování údajů v Evropě:
Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irsko

Oznámení o ochraně osobních údajů:
https://twitter.com/en/privacy.

Informace o vašich datech:
https://twitter.com/settings/your_twitter_data

15.4 YouTube

Správce odpovědný za zpracování údajů v Evropě:
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko

Oznámení o ochraně osobních údajů:
https://policies.google.com/privacy

15.5 XING (New Work SE)

Správce údajů odpovědný za zpracování údajů v Německu:
New Work SE, Dammtorstrasse 29–32, 20354 Hamburg, Německo

Oznámení o ochraně osobních údajů:
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Žádosti o informace pro členy XING:
https://www.xing.com/settings/privacy/data/disclosure

15.6 TikTok

Odpovědný za zpracování údajů v Německu:
TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irland.

Zásady ochrany osobních údajů:

https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/de-DE

Odhlášení a reklamní preference:

https://support.tiktok.com/de/account-and-privacy/personalized-ads-and-data/personalization-and-data

15.7 Facebook

Odpovědný za zpracování údajů v Evropě: Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko

Evropský soudní dvůr (ESD) ve svém rozsudku ze dne 5. června 2018 rozhodl, že provozovatel stránky na Facebooku je společně s Facebookem odpovědný za zpracování osobních údajů. Je známo, že Facebook zpracovává údaje uživatelů pro následující účely: reklama (analýza, tvorba personalizované reklamy), vytváření uživatelských profilů, průzkum trhu

Facebook používá cookies, tj. malé textové soubory, které jsou uloženy na různých koncových zařízeních uživatelů, k ukládání a dalšímu zpracování těchto informací. Pokud má uživatel profil na Facebooku a je k němu přihlášen, ukládání a analýza probíhá také napříč zařízeními. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Facebook obsahují další informace o zpracování údajů: https://www.facebook.com/about/privacy/

Možnosti námitek (tzv. opt-out) lze uplatnit v rámci https://www.facebook.com/settings?tab=ads nebo v části http:// www.youronlinechoices.com be set.

Mateřská společnost je jako americká společnost certifikována podle rámce ochrany osobních údajů mezi EU a USA. Jedná se o rozhodnutí o odpovídající ochraně podle čl. 45 GDPR, takže k předání osobních údajů může dojít i bez dalších záruk nebo dodatečných opatření.

Statistické údaje

Ke statistickým údajům různých kategorií má provozovatel webových stránek přístup prostřednictvím tzv. "Insights" stránky Facebook. Tyto statistiky generuje a poskytuje Facebook. Provozovatel stránek nemá žádný vliv na tvorbu a prezentaci. Tuto funkci nelze vypnout ani zabránit generování a zpracování dat. Pro volitelnou dobu, jakož i pro kategorie fanoušci, odběratelé, oslovené osoby a interagující osoby, poskytují Facebook provozovateli webových stránek následující údaje v souvislosti se stránkou na Facebooku: celkový počet zobrazení stránky, informace o "lajcích", aktivity na stránce, interakce s příspěvky, dosah, zhlédnutí videa, dosah příspěvku, komentáře, sdílený obsah, odpovědi, podíl mužů a žen, původ ve vztahu k zemi a městu, jazyk, zobrazení a kliknutí v obchodě, kliknutí na plánovače tras, kliknutí na telefonní čísla. Tímto způsobem jsou také poskytovány údaje ve skupinách na Facebooku propojených se stránkou na Facebooku.

Vzhledem k neustálému vývoji Facebooku se dostupnost a zpracování údajů mění, takže další podrobnosti naleznete ve výše uvedených zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook. Dostupné údaje jsou využívány v agregované podobě, aby byly příspěvky a aktivity na facebookové stránce pro uživatele atraktivnější. Například rozdělení podle věku a pohlaví se používá pro přizpůsobený přístup a preferované časy návštěv uživatelů pro časově optimalizované plánování příspěvků. Informace o typu zařízení používaných návštěvníky pomáhají vizuálně a kreativně přizpůsobit příspěvky. V souladu s Podmínkami použití Facebooku, se kterými každý uživatel souhlasil při vytváření profilu na Facebooku, mohou být odběratelé a fanoušci stránky identifikováni a jejich profily a další sdílené informace mohou být zobrazeny.

Práva subjektů údajů

V souladu s dohodou o společné odpovědnosti přebírá Facebook odpovědnost za plnění práv subjektů údajů v souladu s články 15-20 GDPR. V případě žádostí o informace nebo jiných otázek týkajících se práv uživatelů by se uživatelé měli obrátit přímo na Facebook. Podrobné informace o společné odpovědnosti naleznete na adrese https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Pokud popsané zpracování údajů již nebude v budoucnu žádoucí, musí být spojení uživatelského profilu s webovými stránkami ukončeno pomocí funkce "Tato stránka se mi již nelíbí" nebo "Odhlásit".

16. Webová analytika

16.1 Google Analytics 4 (GA4)

Na našich webových stránkách používáme Google Analytics 4 (GA4), webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen "Google").

V této souvislosti se vytvářejí pseudonymizované uživatelské profily a používají se soubory cookie (viz část "Cookies"). Informace generované souborem cookie o vašem používání těchto webových stránek mohou mimo jiné zahrnovat::

 • krátkodobé zaznamenání IP adresy bez trvalého uložení
 • Umístění
 • Typ/verze prohlížeče
 • Použitý operační systém
 • Referrer URL (dříve navštívená stránka)
 • Čas požadavku serveru

Pseudonymizované údaje mohou být společností Google přeneseny na server v USA a tam uloženy.

Tyto informace se používají k vyhodnocení používání webových stránek, k sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu pro účely průzkumu trhu a návrhu těchto webových stránek podle potřeb. Tyto informace mohou být také předány třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud třetí strany zpracovávají tyto údaje jejich jménem.

Tyto operace zpracování se uskuteční pouze v případě, že je udělen výslovný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Google standardně uchovává data 14 měsíců. Ve všech ostatních ohledech budou osobní údaje uchovávány tak dlouho, jak je to nezbytné pro splnění účelu zpracování. Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny.

Mateřská společnost Google LLC je certifikována jako americká společnost podle rámce ochrany osobních údajů EU-USA. Jedná se o rozhodnutí o přiměřenosti podle čl. 45 GDPR, takže k předání osobních údajů může dojít i bez dalších záruk nebo dodatečných opatření.

Další informace o ochraně osobních údajů při používání GA4 naleznete na adrese: https://support.google.com/analytics/answer/12017362?hl=de.

16.2 Google Analytics 4 (GA4) - Další informace o režimu souhlasu, snadná implementace

Zákon o digitálních trzích vyžaduje, aby společnost Google před zpracováním uživatelských údajů společností Google pro personalizovanou reklamu získala souhlas uživatele. Společnost Google tento požadavek splňuje pomocí "režimu souhlasu". Uživatelé jsou povinni to provést a prokázat tak, že získali souhlas návštěvníků webových stránek.

Google nabízí dva režimy implementace, základní a pokročilou implementaci.

Používáme jednoduchou implementační metodu režimu souhlasu Google. Pouze v případě, že udělíte souhlas s používáním služby Google Analytics (viz výše), bude navázáno spojení se společností Google, bude proveden kód Google a bude provedeno výše popsané zpracování. Pokud svůj souhlas odmítnou udělit, společnost Google obdrží pouze informaci o tom, že souhlas nebyl udělen. Kód Google nebude spuštěn a nebudou nastaveny žádné soubory cookie Google Analytics.

16.3 TruConversion

Pro účely analýzy webových stránek používáme na našich webových stránkách technologii TruConversion poskytovanou společností Digital Marketer Inc., 4330 Gaines Ranch Loop Suite 120 Austin, Texas 78735. Když navštívíte některou z našich stránek, vytvoří se spojení se servery společnosti TruConversion v USA. Společnost TruConversion používá soubory cookie, které umožňují pochopit, jak návštěvníci používají webové stránky a jak je lze odpovídajícím způsobem vylepšit a dále rozvíjet. Například TruConversion ukazuje, na který obsah se klikne, nebo vytváří vizuálně zobrazený profil použití ("tepelná mapa"). To pomáhá přizpůsobit webové stránky přáním a potřebám uživatelů. Za tímto účelem budou informace o vašem používání našich webových stránek (např. vaše IP adresa a navštívená stránka) přenášeny na servery poskytovatele v USA a tam uloženy.

Tyto operace zpracování se provádějí výhradně s výslovným souhlasem v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Společnosti TruConversion ve shromažďování vašich údajů můžete zabránit kliknutím na tlačítko na následujícím odkazu: https://www.truconversion.com/opt-out/

Zásady ochrany osobních údajů a další informace o tomto poskytovateli služeb naleznete na adrese: https://www.truconversion.com/privacy-policy/ .

17. Doplňky a další služby

17.1 Google Maps

Na našich webových stránkách používáme Google Maps (API). Provozovatelem služby Google Maps je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Společnost Google Ireland Limited je součástí skupiny společností Google se sídlem na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Mapy Google jsou webová služba pro zobrazování interaktivních (pozemních) map za účelem vizuální prezentace geografických informací. Použitím této služby vám může být například zobrazena naše poloha a může být usnadněn možný přístup.

Již při vyvolání těch podstránek, ve kterých je mapa Google Maps integrována, jsou informace o vašem používání našich webových stránek (jako je vaše IP adresa) přenášeny na servery Google v USA a tam uloženy. Mapy Google navíc znovu načítají webová písma Google. Poskytovatelem Google WebFonts je také společnost Google Ireland Limited. Když vyvoláte stránku, která obsahuje Mapy Google, prohlížeč načte webová písma potřebná k zobrazení Map Google do mezipaměti prohlížeče. Také pro tento účel prohlížeč, který používáte, vytvoří spojení se servery Google. Díky tomu společnost Google získává informace o tom, že naše webové stránky byly navštíveny prostřednictvím vaší IP adresy. K tomu dochází bez ohledu na to, zda společnost Google poskytuje uživatelský účet, přes který jste přihlášeni, nebo zda žádný uživatelský účet neexistuje. Pokud jste přihlášeni ke službě Google, budou vaše údaje přiřazeny přímo k vašemu účtu. Pokud si přiřazení se svým profilem u Googlu nepřejete, musíte se odhlásit ze svého uživatelského účtu Google. Google ukládá vaše údaje (i pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni) jako uživatelské profily a vyhodnocuje je. Máte právo vznést námitku proti vytvoření těchto uživatelských profilů a pro uplatnění tohoto práva musíte kontaktovat společnost Google následujícím způsobem.

Pokud nesouhlasíte s budoucím přenosem vašich údajů společnosti Google v souvislosti s používáním Map Google, máte také možnost zcela deaktivovat webovou službu Google Maps vypnutím aplikace JavaScript ve vašem prohlížeči. Google Maps a tím i zobrazení mapy na těchto stránkách pak nelze použít.

Tyto operace zpracování se provádějí výhradně na základě výslovného souhlasu v souladu s čl. 6 (1) písm. a GDPR.

Další informace o službě naleznete na následujících odkazech https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html

Mateřská společnost Google LLC je certifikována jako americká společnost podle rámce ochrany osobních údajů mezi EU a USA. Tímto je vydáno rozhodnutí o přiměřenosti podle čl. 45 GDPR, takže k předání osobních údajů může dojít i bez dalších záruk nebo dodatečných opatření.

Zásady ochrany osobních údajů Map Google naleznete zde: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

17.2 Google Recaptcha

Na této webové stránce také používáme funkci Recaptcha společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko ("Google"). Společnost Google Ireland Limited je součástí skupiny společností Google se sídlem na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Funkce Recaptcha slouží především k rozlišení, zda je záznam proveden fyzickou osobou nebo zda je zneužíván strojovým a automatizovaným zpracováním. Služba zahrnuje také zasílání IP adresy a jakýchkoli dalších údajů požadovaných společností Google pro službu Recaptcha společnosti Google.

Podle čl. 32 GDPR jsme také povinni zajistit dostupnost našich služeb, včetně ochrany před oznámeními o spamu. V tomto ohledu je využívání služby založeno na splnění právní povinnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR ve spojení s čl. 32 GDPR.

Mateřská společnost Google LLC je certifikována jako americká společnost podle rámce ochrany osobních údajů mezi EU a USA. Jedná se o rozhodnutí o odpovídající ochraně podle čl. 45 GDPR, takže přenos osobních údajů může probíhat i bez dalších záruk nebo dodatečných opatření.

Další informace o službě Google reCAPTCHA a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

 

Google WebFonts

Pro jednotné zobrazení písem se při používání Google Rechaptcha používají tzv. Webová písma. Služba Google WebFonts je poskytována společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Společnost Google Ireland Limited je součástí skupiny společností Google se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Když navštívíte naše stránky, váš prohlížeč načte webová písma požadovaná společností Google Rechaptcha do mezipaměti prohlížeče, aby správně zobrazovala texty a písma. Za tímto účelem prohlížeč, který používáte, naváže spojení se servery Google. V důsledku toho se společnost Google dozví, že naše webové stránky byly navštíveny prostřednictvím vaší IP adresy.

Mateřská společnost Google LLC je certifikována jako americká společnost podle rámce ochrany osobních údajů mezi EU a USA. Jedná se o rozhodnutí o odpovídající ochraně podle čl. 45 GDPR, takže přenos osobních údajů může probíhat i bez dalších záruk nebo dodatečných opatření.

Další informace o Google WebFonts a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese: https://developers.google.com/fonts/faq; https://www.google.com/policies/privacy/.

17.3 Optinly

Používáme službu Optinly poskytovatele Cartrabbit Technologies Private Limited, Indie, abychom informovali návštěvníky stránek o novinkách, aktualizacích a nabídkách ve vyskakovacích oknech a informačních panelech. Osobní údaje jsou zpracovávány a přenášeny na servery poskytovatele. Uživatel může po zobrazení výzvy proaktivně poskytnout následující informace:

 • Osobní údaje
 • e-mailová adresa
 • Jména
 • Příjmení
 • telefonní číslo

Optinly také sleduje uživatele anonymně na webových stránkách, zobrazit vyskakovací okno podle stránek, které navštívil, nebo prvků, které si prohlížel.

Právním základem pro zpracování údajů je článek 6 (1) (f) GDPR. Máme oprávněný zájem na automatizované komunikaci prostřednictvím našich webových stránek, abychom našim zákazníkům poskytli efektivní informace.

Další informace o tom, jak společnost Optinly zpracovává uživatelská data, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Optinly: https://optinly.com/privacy-policy/.

17.4 Interacty

Používáme službu "Interacty" společnosti HOLGE SIA, Gunara Astras 8-1,54, LV-1082 Riga, Lotyšsko na našich webových stránkách k integraci interaktivních prvků na našich webových stránkách. Zpracovává se vaše IP adresa a informace týkající se zařízení. Přístup k interaktivním službám můžete zablokovat prostřednictvím prohlížeče. Další informace naleznete v jejich zásadách ochrany osobních údajů na adrese https://interacty.me/de/privacy-policy. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je článek 6 (1) (a) GDPR ve spojení s § 25 (1) TTDSG.

Někdy potřebujeme vaši e-mailovou adresu a případně vaše jméno, abyste se mohli zúčastnit našich kvízů, soutěží a testů a v případě potřeby vám mohli poskytnout informace. Možnost zaslat svou cenu (např. slevové kódy pro internetový obchod). Také měříme herní čas, počítáme pokusy a shromažďujeme vaši IP adresu, abychom mohli vyhodnocovat a dodržovat pravidla. Svou účastí souhlasíte se shromažďováním údajů.

Pokud nám zašlete své údaje, souhlasíte také s tím, že je můžeme integrovat do našeho informačního systému Acumbamail poskytovatele Acumbamail S.L., Av. del Rey Santo, 3D, 13001 Ciudad Real, Španělsko. To nám umožňuje zasílat vám oznámení o cenách a informovat vás o speciálních nabídkách a novinkách. Se společností Acumbamail existuje smlouva o zpracování údajů o objednávce, která zajišťuje pečlivé zpracování a ochranu vašich údajů. Vaše údaje nepředáváme jiným poskytovatelům služeb. Z odběru našeho newsletteru se můžete kdykoli odhlásit kliknutím na příslušný odkaz v každém e-mailu.

17.5 Používání chatbotů

Ke komunikaci s vámi používáme chatboty na našich webových stránkách. Chatboti jsou schopni reagovat na vaše dotazy a další vstupy bez lidské pomoci. Za tímto účelem chatboti analyzují kromě vašich záznamů i další údaje, aby mohli poskytnout vhodné odpovědi (např. jména, e-mailové adresy a další kontaktní údaje, zákaznická čísla a další identifikátory, objednávky a historie chatů). Kromě toho může být chatbot použit ke shromažďování vaší IP adresy, souborů protokolu, informací o poloze a dalších metadat. Tato data jsou uložena na serverech poskytovatele chatbota. Na základě shromážděných údajů lze vytvářet uživatelské profily. Kromě toho mohou být údaje použity k zobrazení reklamy založené na zájmech za předpokladu, že jsou splněny zákonné požadavky (zejména souhlas). Za tímto účelem mohou být chatboty propojeny s analytickými a reklamními nástroji. Shromážděné údaje mohou být také použity ke zlepšení našich chatbotů a jejich chování při reakcích (strojové učení). Údaje, které zadáte v rámci komunikace, zůstanou u nás nebo u provozovatele chatbota, dokud nás nepožádáte o jejich smazání, neodvoláte souhlas s jejich uložením nebo dokud účel uložení údajů nepomine (např. po zpracování vaší žádosti). Závazná zákonná ustanovení – zejména doby uchovávání – tím zůstávají nedotčena.

Právním základem pro používání chatbotů je článek 6 (1) (b) GDPR, za předpokladu, že chatbot slouží k zahájení nebo plnění smlouvy. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání cookies nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. snímání otisků prstů zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoliv odvolat. Ve všech ostatních případech je použití založeno na našem oprávněném zájmu o co nejefektivnější komunikaci se zákazníky (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Používáme následující chatboty:

 

Chatbase

Poskytovatelem je Chatbase, 4700 Keele Street, 215 Bergeron Centre of Engineering Excellence, Toronto, ON, Kanada, M3J 1P3 (dále jen Chatbase). Poskytovatel využívá také datová centra ve Spojených státech. Chatbase se používá hlavně pro komunikaci s naší společností. Chatbase zpracovává v rámci interakce s vámi následující údaje: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, jakož i údaje o používání (např. prohlížeč, doba trvání návštěvy stránky) a vaše IP adresa. Kromě toho jsou soubory cookie z navštívené webové stránky odesílány do vašeho prohlížeče a ukládány do vašeho zařízení. Další sledovací technologie, jako jsou majáky, značky a skripty, se také používají ke shromažďování a sledování informací a ke zlepšování a analýze našich služeb.

Právním základem pro zpracování údajů je článek 6 (1) (f) GDPR. Máme oprávněný zájem na automatizované komunikaci se zákazníky prostřednictvím našich webových stránek, abychom našim zákazníkům poskytli efektivní informace.

Chatbase zásady ochrany osobních údajů naleznete zde: https://www.chatbase.co/privacy.

 

FacePop

Na našich webových stránkách používáme widget "FacePop" od answerly.io. Widget umožňuje zobrazit vlastní video zprávy na webových stránkách a obsahuje asistenta AI pro přehrávání zpráv v FacePop. FacePop lze také použít k poskytování dalších funkcí pro usnadnění komunikace se zákazníky, zejména sjednávání schůzek prostřednictvím integrované funkce kalendáře, registrace k odběru newsletteru a odkazů na relevantní obsah. To zahrnuje shromažďování údajů o používání, stejně jako informace, které zadáte do formulářů FacePop (např. e-mailová adresa). Hosting poskytovatelem probíhá v rámci EU.

Právním základem pro zpracování údajů je článek 6 (1) (f) GDPR. Máme oprávněný zájem na automatizované komunikaci se zákazníky prostřednictvím našich webových stránek, abychom našim zákazníkům poskytli efektivní informace.

Více informací o zacházení s uživatelskými daty naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti FacePop: https://facepop.io/privacy. Více informací o chatbotovi najdete na: https://help.answerly.io/.

 

17.6 Climbo

We use the "Climbo" widget from Climbo SRL, Via Marsala 29H, Rome, Italy on our website. The widget enables the collection or integration of Google reviews of our company on our website. The widget can be found behind the "Leave a review" button. You can find more information on the handling of user data in Climbo's privacy policy: https://climbo.com/privacy-policy/.

17.7 Youtube (Videa)

Na tomto webu jsme integrovali komponenty YouTube. Provozovatelem YouTube je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC je dceřinou společností společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

YouTube je internetový videoportál, který umožňuje vydavatelům videí zveřejňovat videoklipy zdarma a ostatním uživatelům je prohlížet, hodnotit a komentovat, a to také zdarma. YouTube umožňuje publikování všech typů videí, a proto jsou prostřednictvím internetového portálu přístupné kompletní filmové a televizní vysílání, stejně jako hudební videa, přívěsy nebo videa vytvořená samotnými uživateli. Pokaždé, když navštívíte jednu z jednotlivých stránek této webové stránky, kterou provozujeme a na které je integrována komponenta YouTube (video YouTube), je internetový prohlížeč ve vašem IT systému automaticky vyzván příslušným komponentem YouTube ke stažení reprezentace odpovídající komponenty YouTube z YouTube. Služby Google Web Fonts, Google Video a Google Photo lze také stáhnout z YouTube. Další informace o YouTube naleznete na adrese https://www.youtube.com/yt/about/de/. V rámci tohoto technického procesu získávají YouTube a Google informace o tom, kterou konkrétní podstránku našeho webu navštěvujete.

Pokud jste současně přihlášeni na YouTube, YouTube rozpozná, kterou konkrétní podstránku našeho webu navštěvujete, vyvoláním podstránky, která obsahuje video YouTube. Tyto informace jsou shromažďovány společnostmi YouTube a Google a přiřazeny k vašemu účtu YouTube.

YouTube a Google vždy obdrží informace prostřednictvím komponenty YouTube, že jste navštívili naše webové stránky, pokud jste přihlášeni na YouTube současně s přístupem na naše webové stránky; To se děje bez ohledu na to, zda kliknete na video YouTube nebo ne. Pokud si nepřejete, aby tyto informace byly předávány YouTube a Google, můžete zabránit přenosu tím, že se před vstupem na naše webové stránky odhlásíte ze svého účtu YouTube.

Tyto operace zpracování se provádějí pouze s výslovným souhlasem v souladu s čl. 6 (1) (a) GDPR.

Mateřská společnost Google LLC je registrována jako americká společnost podle Certifikováno Rámec zásad ochrany osobních údajů mezi EU a USA. Jedná se o rozhodnutí o odpovídající ochraně podle čl. 45 GDPR, takže přenos osobních údajů může probíhat i bez dalších záruk nebo dodatečných opatření.

Zásady ochrany osobních údajů YouTube si můžete prohlédnout na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Při používání videí YouTube se kromě výše popsaných operací zpracování znovu načítají další externí služby. Právním základem je také váš souhlas v souladu s čl. 6 (1) (a) GDPR.

 

DoubleClick

Youtube načítá komponenty z DoubleClick od Googlu. DoubleClick je ochranná známka společnosti Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko), pod kterou jsou reklamní agentury a vydavatelé nabízena speciální online marketingová řešení.

DoubleClick společnosti Google přenáší data na server DoubleClick při každém zobrazení, kliknutí nebo jiných aktivitách. Každý z těchto přenosů dat spouští požadavek na soubor cookie do vašeho prohlížeče. Pokud prohlížeč tento požadavek přijme, umístí služba DoubleClick do vašeho IT systému soubor cookie. Účelem souboru cookie je optimalizace a zobrazení reklamy. Soubor cookie se používá mimo jiné k umístění a zobrazení reklamy relevantní pro uživatele a k vytváření zpráv o reklamních kampaních nebo k jejich vylepšování. Soubor cookie dále slouží k tomu, aby se zabránilo vícenásobnému zobrazení stejné reklamy.

DoubleClick používá ID souboru cookie, které je nutné pro zpracování technického procesu. ID souboru cookie je vyžadováno například pro zobrazení reklamy v prohlížeči. Služba DoubleClick může také použít ID souboru cookie k zaznamenání toho, které reklamy již byly v prohlížeči zobrazeny, aby se zabránilo duplicitě. ID souboru cookie navíc umožňuje službě DoubleClick zaznamenávat konverze.

Soubor cookie služby DoubleClick neobsahuje žádné osobní údaje. Soubor cookie služby DoubleClick však může obsahovat další identifikátory kampaně. Identifikátor kampaně se používá k identifikaci kampaní, se kterými jste již byli v kontaktu.

Při každém vyvolání jedné z jednotlivých stránek tohoto webu, který provozujeme a na kterém byla integrována součást DoubleClick, je internetový prohlížeč ve vašem IT systému vyzván příslušnou komponentou DoubleClick k přenosu údajů společnosti Google za účelem online reklamy a vypořádání provizí. V rámci tohoto technického postupu získává společnost Google informace o údajích, které také používá k vytváření výkazů provizí. Společnost Google může mimo jiné sledovat, že jste klikli na určité odkazy na našich webových stránkách.

Mateřská společnost Google LLC je certifikována jako americká společnost podle rámce ochrany osobních údajů mezi EU a USA. Jedná se o rozhodnutí o odpovídající ochraně podle čl. 45 GDPR, takže přenos osobních údajů může probíhat i bez dalších záruk nebo dodatečných opatření.

Zásady ochrany osobních údajů služby DoubleClick by Google si můžete prohlédnout na adrese: https://www.google.com/intl/de/policies/.

 

Google Photos

Kromě toho YouTube používá online služby poskytovatele Google LLC, 1600 Amphi-theatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, k ukládání obrázků, které jsou vloženy na naši domovskou stránku.

Vkládání je integrace určitého obsahu třetích stran (text, video nebo obrazová data), který je poskytován jinou webovou stránkou (Fotky Google) a poté se zobrazuje na vaší vlastní internetové stránce (naše webové stránky). Pro vkládání se používá takzvaný kód pro vložení. Pokud jsme integrovali kód pro vložení, externí obsah Fotek Google se ve výchozím nastavení zobrazí, jakmile navštívíte některou z našich internetových stránek.

Vaše IP adresa je přenesena do Fotek Google prostřednictvím technické implementace kódu pro vložení, který umožňuje zobrazení obrázků z Fotek Google. Fotky Google dále zaznamenávají naše webové stránky, typ použitého prohlížeče, jazyk prohlížeče, čas a délku přístupu. Kromě toho mohou Fotky Google shromažďovat informace o tom, které z našich podstránek jste navštívili a na které odkazy jste klikli, jakož i o dalších interakcích, které jste provedli při návštěvě našich stránek. Tato data mohou být uložena a vyhodnocena službou Google Photos.

Tato americká společnost je certifikována podle rámce ochrany osobních údajů mezi EU a USA. Jedná se o rozhodnutí o odpovídající ochraně podle čl. 45 GDPR, takže přenos osobních údajů může probíhat i bez dalších záruk nebo dodatečných opatření.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google si můžete prohlédnout na adrese: https://www.google.com/policies/privacy/.

18. Vaše práva jako subjektu údajů

18.1 Právo na potvrzení

Máte právo požádat nás o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, budou zpracovány.

 

18.2 Právo na informace Čl. 15 GDPR

Máte právo bezplatně získat informace o osobních údajích o vás uložených, jakož i právo na přístup k jejich kopiím.

 

18.3 Právo na opravu Čl. 16 GDPR

Máte právo požádat o okamžitou opravu nesprávných osobních údajů, které se vás týkají. Subjekt údajů má dále právo požádat o doplnění neúplných osobních údajů, s přihlédnutím k účelům zpracování.

 

18.4 Vymazat Art. 17 GDPR

Máte právo požádat o vymazání vašich osobních údajů za předpokladu, že se použije jeden z důvodů stanovených zákonem a pokud zpracování není nutné.

 

18.5 Omezení zpracování Čl. 18 GDPR

Máte právo požádat, abychom omezili zpracování vašich údajů, pokud bude splněn jeden ze zákonných požadavků.

 

18.6 Přenositelnost dat Čl. 20 GDPR

Máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formáut. Máte také právo předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom vám v tom bránili, kterému byly osobní údaje poskytnuty, v rozsahu, v němž je zpracování založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1(a) GDPR nebo Čl. 9 odst. 2(a) GDPR nebo smlouvě podle čl. 6 odst. 1(b) GDPR a údaje jsou zpracovávány automatizovanými postupy za předpokladu, že zpracování není nezbytné pro výkon úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, která je nám svěřena.

Kromě toho v rámci vašeho práva na přenositelnost dat v souladu s čl. 20, odst. 1 GDPR, máte právo na to, aby vaše osobní údaje byly předávány přímo od jednoho správce k druhému, pokud je to technicky proveditelné, za předpokladu, že to neohrozí práva a svobody jiných osob.

 

18.7 Námitka Čl. 21 GDPR

Pokud po zvážení našich zájmů zpracováváme vaše osobní údaje na základě našeho převažujícího oprávněného zájmu podle čl. 6 (1) (f) GDPR, máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování s účinností do budoucna.

využít svého práva vznést námitku, Přestaneme zpracovávat příslušné údaje. Vyhrazujeme si však právo na další zpracování, pokud můžeme prokázat závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi individuálními zájmy, základními právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Pokud vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu, Máte právo: kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, za účelem takové reklamy. Námitku můžete uplatnit, jak je popsáno výše. Pokud uplatníte své právo vznést námitku proti reklamě, okamžitě přestaneme zpracovávat příslušné údaje pro účely přímého marketingu s účinností do budoucna.

 

18.8 Zrušení souhlasu ohledně ochrany údajů

Máte právo odvolat jakýkoli souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli s budoucím účinkem.

 

18.9 Podání stížnosti orgánu dozoru

Máte právo podat stížnost orgánu dohledu odpovědnému za ochranu údajů o našem zpracování osobních údajů.

19. Běžné uchovávání, výmaz a blokování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme pouze po dobu nezbytnou pro splnění účelu uložení nebo jak to vyžadují právní předpisy, kterým naše společnost podléhá.

Pokud účel uložení již neplatí nebo pokud vyprší požadovaná doba uchovávání, budou osobní údaje rutinně zablokovány nebo vymazány v souladu se zákonnými ustanoveními.

20. Doba uložení osobních údajů

Kritériem doby uchovávání osobních údajů je příslušná zákonná doba uchovávání. Po uplynutí této doby budou dotyčné údaje rutinně vymazány, pokud již nejsou potřebné pro plnění nebo zahájení smlouvy.

21. Verze a změny oznámení o ochraně osobních údajů

ue pro další vývoj našich internetových stránek a nabídek nebo z důvodu změněných právních nebo oficiálních požadavků může být nutné tyto zásady ochrany osobních údajů změnit. Aktuální prohlášení o ochraně osobních údajů si můžete kdykoli zobrazit a vytisknout na webových stránkách pod položkou "https://fliegl-agrartechnik.de/cs/ochrana-osobnich-udaju/".

 

22. Pořizování obrázků a videí pro public relations

Pravidelně zveřejňujeme obrázky a videa různých událostí, , např. vystoupení na veletrzích nebo naše série “Fliegl on Tour “, jak na naší domovské stránce, tak na zmiňovaných platformách sociálních médií. Pokud jsou vyobrazené osoby zaměstnanci nebo známými zákazníky, zveřejnění obrazových údajů je založeno na jejich souhlasu podle čl. 6. odst. 1(a) GDPR. Tento souhlas lze kdykoli odvolat.

Osoby, které jsou nám neznámé, např. návštěvníci veletrhu, zveřejnění obrázků vychází z našeho prvořadého oprávněného zájmu uvedeného v čl. odst. 6 1(f) GDPR. Máte právo kdykoli vznést námitky proti dalšímu zveřejnění vašeho obrazu. Chcete-li to provést, kontaktujte nás přímo nebo našeho pracovníka ochrany údajů. V případě námitky bude příslušný obrázek nebo obrázky nahrazeny nebo vás učiníme neidentifikovatelným.

23. Zpracování osobních údajů při záznamu kontaktních údajů

Osobní údaje od zákazníků nebo potenciálních zákazníků shromažďujeme prostřednictvím formuláře při různých příležitostech, např. na obchodních veletrzích nebo jiných prodejních akcích. Tato data slouží k poskytnutí požadované nabídky nebo informací v pozdější fázi. Kontaktní údaje, které se přímo shromažďují, jsou spojené se zpracováním (jméno, adresa, telefon, e-mail). Zaslání požadovaných informací a dokumentů je považováno za předsmluvní opatření podle čl. 66 odst. 1(b) GDPR. Data jsou zpracována buď naším obchodním oddělením nebo předána odpovědnému externímu obchodnímu zástupci nebo distributorovi, v závislosti na konkrétním zájmu. S externími obchodními zástupci je vždy uzavřena smlouva o zpracování objednávek, distributoři však zpracovávají data nezávisle. Pokud není smlouva uzavřena, budou data vymazána nejpozději dva roky po posledním kontaktu s potenciálním zákazníkem.

24. Zpracování osobních údajů v souvislosti s kamerovým systémem

Používáme kamerový systém na různých místech v našich prostorách. Kamerový systém slouží k zachování domácích práv, k zabránění neoprávněnému vstupu, odcizení a vloupání, odvrácení nebo vyšetřování trestných činů a uplatnění nároků na náhradu škody. Záběry lze použít jako důkaz u soudních a mimosoudních řízení. Kamerový systém dohlíží pouze na neveřejné oblasti a všechny oblasti jsou označeny jasně viditelným označením. Prostory pod dohledem zahrnují nádvoří, výrobní halu, venkovní prostor před hlavní bránou, výstavní sál, vchod a chodby.

Právním základem pro používání kamerového systému je náš převažující legitimní zájem v souladu s čl. 6 odst. 1(f) GDPR. Záběry zahrnují zaměstnance, zákazníky, dodavatele, poskytovatele služeb a hosty. Video materiál je hodnocen pouze v případě, že to okolností vyžadují a je hodnocena speciálně oprávněnými pracovníky. Data jsou předávána pouze pokud je to vyžadováno za účelem splnění výše uvedených účelů. Je tomu tak například tehdy, když jsou záběry předány pojišťovně, právníkům nebo vyšetřujícím orgánům. Zpracování dat pro výše uvedená místa se provádí nezávisle.

Záběry jsou obvykle vymazány po 48 hodinách nebo 72 hodinách (víkend). Výjimkou jsou však záběry zajištění nákladu. Při mezinárodní přepravě zboží musí být záběry k dispozici déle, aby bylo možné v případě stížností prokázat, že dotyčné zboží bylo bez vad a kompletní v době nakládání. To je jediný způsob, jak prokázat, že příslušný dopravce, a nikoli společnost Fliegl, přebírá odpovědnost. V tomto případě je doba skladování 28 dní, kvůli dlouhým dodacím lhůtám pro zahraniční podniky.

Diese Datenschutzerklärung wurde mit Unterstützung der Datenschutz-Software: audatis MANAGER erstellt.