Všeobecné obchodní podmínky společnosti Fliegl Agrartechnik GmbH


I. Všeobecně:

 

Všechny nabídky, dodávky, výkony a prodeje se dějí bez výjimky a výhradně na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro smlouvy se spotřebiteli i pro smlouvy s podnikateli.

 

Směrodatné je vždy znění platné v okamžiku uzavření smlouvy.

 

Spotřebitelé jsou ve smyslu těchto obchodních podmínek fyzické osoby, s nimiž se uzavírá obchodní vztah, aniž by byla jeho realizace nebo účel předmětem průmyslové nebo podnikatelské obchodní činnosti.

 

Podnikatelé jsou ve smyslu těchto obchodních podmínek fyzické nebo právnické osoby nebo oprávněné osoby a společnosti, s nimiž se uzavírá obchodní vztah a jde o realizaci předmětu průmyslové nebo podnikatelské obchodní činnosti předmětného podnikatele.

 

Zákazníci jsou ve smyslu těchto obchodních podmínek jak spotřebitelé, tak podnikatelé.

 

Pokud jde u smluvního partnera o podnikatele, který je s námi v probíhajícím obchodním vztahu, jsou všeobecné obchodní podmínky dohodnutou součástí všech smluv a platí pro všechny minulé i budoucí obchodní podmínky, i když nebyly znovu výslovně zmiňovány.

 

Odlišné, protichůdné nebo doplňující podmínky, i když jsou známy, nejsou součástí smlouvy, pokud není jejich platnost výslovně písemně potvrzena.

 

Změny daňového identifikačního čísla, firmy nebo adresy nám musí být bez vyzvání neprodleně písemně sděleny. Pokud zákazník nesplní svou informační povinnost, je povinen kompenzovat veškeré daňové postihy, které nám v důsledku toho vzniknou.

 

II. Uzavření smlouvy:

 

Naše nabídky v katalogu nebo na našich domovských stránkách jsou nezávazné a představují nezávaznou výzvu zákazníkovi, aby si objednal zboží. To platí i v případě telefonické poptávky zákazníka a v případě údajů sdělených v rámci těchto telefonátů.

 

Zákazník je vázán objednávkou po dobu šesti týdnů. Smlouva je uzavřena až v okamžiku, kdy kupující podepíše potvrzení zakázky, kterou jsme za tímto účelem zpracovali a zaslali mu písemně nebo dálnopisem a kdy toto podepsané potvrzení opět zašle zpět písemně nebo dálnopisem.

 

Vedlejší dohody, doplňky nebo změny budou námi přijaty písemným potvrzením.

 

Ohledně rozsahu dodávky a také vlastností a rozměrů předmětu dodávky platí výhradně naše písemné nebo dálnopisné potvrzení.

 

Technické změny a také změny formy nebo barvy zboží zůstávají v přiměřené míře vyhrazeny.

 

Naši zaměstnanci nejsou oprávněni uzavírat ústní vedlejší ujednání nebo vydávat ústní přísliby, které překračují obsah písemné smlouvy.

 

Přenos práv a povinností zákazníka ze smlouvy vyžadují náš písemný souhlas.

 

III. Ceny:

 

U smluv se spotřebiteli platí námi udávané ceny ze závodu v Mühldorfu. V těchto cenách je zahrnuta daň z obratu (bez nákladů na balné), náklady na dodávku a zasilatelské náklady v ceně obsaženy nejsou.

 

Pokud nebude ve smlouvách s podnikateli písemně ujednáno protichůdné ustanovení, platí naše ceny ze závodu Mühldorf, mimo nákladů na balení a s připočtením daně z přidané hodnoty v aktuálně platné výši. Náklady na balení budou vyúčtovány zvlášť.

 

Cenami obsaženými v připraveném potvrzení zakázky jsme vázáni po dobu čtyř měsíců od data vystavení tohoto potvrzení.

Jestliže mezi datem uzavření smlouvy a dohodnutou lhůtou dodávky uplyne více než čtyři měsíce, jsou změny ceny přípustné jen ze závažných důvodů, a to zejména z důvodu zvýšených výrobních nákladů, zvýšení mzdových nákladů nebo z jiných důvodů srovnatelné závažnosti.

 

Jestliže zvýšení činí více než 5 % dohodnuté čisté ceny, vzniká zákazníkovi právo odstoupit od smlouvy.

 

Náklady na pojištění během přepravy, nakládku, přepravu, převoz, clo a úřední poplatky hradí kupující.

 

IV. Platba:

 

Naše faktury jsou splatné při předání předmětu koupě, nejpozději však po předání nebo zaslání faktury, a to v hotovosti beze srážek, není-li písemně dohodnuto jinak.

 

Pokud zákazník neurčí splátky, jsme oprávněni platby nejdříve započítat na vyrovnání starších dluhů zákazníka. V takovém případě zašleme zákazníkovi informace o způsobu provedeného započítání. Jestliže již vznikly náklady a úroky, jsme oprávněni platbu zúčtovat nejdříve na náklady, pak na úroky a nakonec na hlavní plnění. Odchylka od tohoto ustanovení je možná jen v případě, že tímto ustanovením nelze přiměřeně zohlednit zájmy zákazníka.

 

Platba se považuje za uskutečněnou až v okamžiku, kdy můžeme danou částkou disponovat.

 

Jestliže se zákazník dostane s platbou do prodlení zčásti nebo zcela, bude povinen – bez ohledu na všechna ostatní naše práva – hradit od tohoto okamžiku úroky z prodlení v příslušné zákonné výši. Kromě toho máme vůči podnikatelům nárok na úhradu paušálního poplatku ve výši 40,00 EUR.

 

Pokud by nám v důsledku prodlení platby vznikly vyšší úrokové škody než zákonem stanovené, budeme oprávněni je zákazníkovi prokázat a uplatnit nároky na náhradu. Spotřebitel má v tomto případě možnost prokázat nám, že uplatněný nárok vůbec nevznikl nebo vznikl v přinejmenším podstatně nižší výši.

 

Pokud bychom se dozvěděli okolnosti, které zpochybňují bonitu kupujícího, zejména pokud kupující zastaví platby, nebo pokud se dozvíme jiné okolnosti, které zpochybňují bonitu kupujícího, budeme oprávněni požadovat úhradu celého zbytku dluhu najednou. V předchozím případě jsme dále oprávněni požadovat zálohové platby nebo peněžité záruky.

 

Zákazníkovi vzniká právo zápočtu pouze v případě, že jeho pohledávky byly pravomocně zjištěny nebo jsou nesporné. Zákazník je dále oprávněn k zápočtu, když uplatní reklamace závad nebo protinároky ze stejného smluvního vztahu.

 

Zákazník je oprávněn zadržet splatnou částku pouze v případě, že spočívá na protinároku ze stejného smluvního vztahu.

V. Dodávka a zpoždění dodávky:

 

Dodací termíny a dodací lhůty vyžadují písemnou formu dohody.

 

Dodací lhůty začínají běžet zásadně uzavřením smlouvy. Jestliže budou dodatečně dohodnuty změny nebo dodatky smlouvy, není-li dohodnuto jinak, začínají dodací lhůty běžet znovu od data uzavření dohody o změně smlouvy nebo dodatku smlouvy.

 

Zákazník nás může po překročení dohodnutého dodacího termínu nebo dodací lhůty písemně vyzvat k dodávce v průběhu přiměřené lhůty. Okamžikem doručení výzvy se dostáváme do prodlení.

 

Po překročení dohodnutého dodacího termínu nebo dodací lhůty od nás může zákazník vyžadovat náhradu škody vzniklé zpožděním dodávky. Tento nárok na náhradu škody je vyloučen při lehké nedbalosti naší nebo našich zákonných zástupců nebo pomocníků při plnění předmětu smlouvy.

 

Po marném uplynutí dodatečné lhůty je zákazník oprávněn svým prohlášením odstoupit od smlouvy nebo požadovat náhradu škody z důvodu neplnění. Tento nárok na náhradu škody je vyloučen při lehké nedbalosti naší nebo našich zákonných zástupců nebo pomocníků při plnění předmětu smlouvy.

 

Jestliže se pro nás stane plnění v důsledku nehody, ke které dojde v době prodlení dodávky, nemožným, ručíme s výše dohodnutým omezením záruky. K ručení nedojde, pokud by škoda vznikla i při včasné dodávce.

 

Neodpovídáme a neručíme za zpoždění dodávek a výkonů z důvodu vyšší moci a událostí, které nám podstatně ztěžují nebo znemožňují dodávku (sem patří především stávka, boj zaměstnanců, nepokoje, výluka, úřední nařízení a opatření, poruchy provozu nebo nedostatek materiálu u nás nebo našich subdodavatelů atd., včetně dalších nepředvídatelných, neodvratných a závažných událostí); to platí i v případech, kdy tyto události nastanou u našich dodavatelů nebo jejich subdodavatelů.

 

Tyto události zbavují smluvního partnera po dobu narušení a v rozsahu jeho účinků povinností spojených s plněním. To platí i v případě, že k těmto událostem dojde v okamžiku, kdy je příslušná smluvní strana v prodlení.

 

Z důvodu těchto událostí může dojít ke zpoždění dodávky. V takovém případě jsme oprávněni posunout dodávku resp. výkon o dobu trvání překážky plus přiměřenou dobu náběhu, nebo z důvodu dosud nesplněné části odstoupit zčásti nebo zcela od smlouvy.

 

Smluvní strany jsou povinny neprodleně podat přiměřeně příslušné informace a upravit v dobré víře své povinnosti podle změněných podmínek.

 

Jestliže překážka uvedená v odst. 5 trvá déle než čtyři měsíce, je zákazník po přiměřené dodatečné lhůtě oprávněn odstoupit od smlouvy ve věci dosud nedodané části předmětu smlouvy. Jestliže se dodací lhůta prodlužuje nebo nám odpadne náš závazek, nemůže z toho zákazník odvozovat žádné nároky na náhradu škod. Na uvedené okolnosti se můžeme odvolávat pouze v případě, že jsme je zákazníkovi bez odkladu sdělili.

 

Změny konstrukce a tvaru, odchylky barevného odstínu a změny rozsahu dodávky ze strany výrobce zůstávají během dodací lhůty vyhrazeny, pokud nedojde k podstatné, pro zákazníka nepřijatelné změně předmětu koupě.

 

Údaje v popisech rozsahu dodávky, vzhledu, výkonu, rozměrů a hmotností, o spotřebě paliv, provozních nákladech atd. předmětu koupě, platných při uzavření smlouvy, představují obsah smlouvy. Je třeba je považovat za přibližné a nepředstavují přísliby záruky, ale slouží jako měřítko ke zjištění, zda je předmět koupě bez nedostatků ve smyslu předpisů o poskytování záruky; výjimkou jsou případy, kdy bude uveden výslovný příslib.

 

Pokud potřebujeme k označení objednávky nebo objednaného předmětu koupě znaky nebo číslice, nelze jen z této skutečnosti vyvozovat žádná práva.

 

VI. Přechod rizik:

 

U spotřebitelů přechází riziko případné zkázy a náhodného zhoršení prodávaného zboží i při koupi zasilatelským způsobem okamžikem předání zboží spotřebiteli.

 

U podnikatelů přechází riziko případné zkázy a náhodného zhoršení prodávaného zboží okamžikem předání zboží; při zasilatelském prodeji expedicí zboží a předáním speditérovi, přepravci nebo jiné osobě či podniku určeným k realizaci dopravy zásilky podnikateli.

 

Při předání je lhostejné, zda je zákazník s převzetím v prodlení.

 

Pokud jsou pro zákazníka přijatelné, jsme oprávněni k dílčím zásilkám. V takovém případě musí být tyto částečné dodávky zaplaceny v poměrné výši po dodání.

 

VII. Převzetí:

 

Zákazník má právo zkontrolovat předmět koupě v průběhu osmi dnů po doručení oznámení o připravenosti předmětu koupě na dohodnutém místě přejímky.

 

Zákazník má povinnost převzít předmět koupě v průběhu osmi dnů po doručení oznámení o připravenosti předmětu koupě. V případě nepřevzetí můžeme uplatnit svá zákonná práva.

 

Případná zkušební jízda před převzetím je možná v mezích běžných zkušebních jízd a do vzdálenosti nejvýše 20 km.

 

Pokud zůstává zákazník v prodlení s převzetím předmětu koupě více než 14 dnů po obdržení oznámení o připravenosti věci a pokud je to z důvodu záměru nebo hrubé nedbalosti, může prodávající stanovit zákazníkovi dodatečnou lhůtu 14 dnů písemně s prohlášením, že po uplynutí této lhůty odmítne provedení přejímky. Po marném uplynutí dodatečné lhůty jsme oprávněni písemným prohlášením odstoupit od smlouvy nebo požadovat náhradu škody namísto plnění. Stanovení dodatečné lhůty není třeba, pokud zákazník vážně a definitivně odmítá přejímku nebo pokud očividně není s to ani během této doby uhradit kupní cenu. V takovém případě není třeba ani zajistit připravenost.

 

Jestliže vyžadujeme náhradu škody, činí tato částka paušálně 15 % hrubé kupní ceny. Tato částka je vyšší, pokud prokážeme vyšší škodu; je nižší, pokud zákazník prokáže nižší škodu. Zákazník má navíc možnost prokázat, že uplatněná škoda vůbec nevznikla.

 

Pokud má zákazník nebo jeho zástupce během testovací jízdy před převzetím předmětu koupě kontrolu nad předmětem koupě nebo pokud je předmět koupě řízen těmito osobami, ručí zákazník za škody, které vzniknou v uvedené souvislosti na předmětu koupě.

 

VIII. Výhrada vlastnictví:

 

Až do úplného splacení kupní ceny včetně daně z přidané hodnoty zůstává námi dodané zboží v našem vlastnictví.

 

Jestliže je zákazník obchodníkem ve smyslu německého obchodního zákoníku HGB, vyhrazujeme si vlastnické právo ke zboží až do uhrazení všech pohledávek existujících v okamžiku dodávky nebo později vzniklých pohledávek z běžícího obchodního vztahu.

V takovém případě zaniká výhrada vlastnictví až v okamžiku, kdy obchodník ve smyslu německého obchodního zákoníku HGB splní všechny své závazky plynoucí z obchodního vztahu, zejména kdy provede vyrovnání salda (výhrada kontokorentu). Na základě požadavku obchodníka ve smyslu německého obchodního zákoníku HGB jsme povinni vzdát se výhrady vlastnictví, pokud nám obchodník ve smyslu německého obchodního zákoníku HGB uhradil všechny pohledávky, které vznikly v souvislosti s předmětem koupě, a pokud k dalším pohledávkám z obchodního vztahu existuje jiné přiměřené zajištění.

 

Během doby platnosti výhrady vlastnictví máme vlastnické právo k technickému průkazu část I. Zákazník je povinen v místě dopravního inspektorátu písemně požádat, aby nám byl vydán technický průkaz vozidla část II.

 

V případě jednání zákazníka v rozporu se smlouvou, zejména při prodlení plateb, jsme oprávněni odstoupit od smlouvy a požadovat vydání vyhrazeného zboží a případně požadovat postoupení nároků na vydání vyhrazeného zboží, které může mít zákazník vůči jiným osobám.

 

Dokud nepřešlo vlastnictví na zákazníka, je zákazník povinen řádně pečovat o předmět koupě. Zejména je povinen odpovídajícím způsobem předmět koupě pojistit na vlastní náklady proti krádeži, požáru a poškození vodou, a to v dostatečné výši v hodnotě nové věci. Jestliže je třeba provést údržbu a inspekce, je zákazník povinen provádět tyto práce na své náklady.

 

Dokud nebude vlastnictví převedeno, je zákazník povinen informovat nás neprodleně přinejmenším v textové podobě, pokud bude dodaný předmět koupě zabaven, obstaven nebo jinak vystaven zásahu jiných osob. Pokud předmětná další osoba není sto uhradit nám soudní a mimosoudní výlohy a náklady podle § 771 německého občanského soudního řádu ZPO, ručí za nám vzniklé ztráty zákazník.

 

Podnikatel je oprávněn disponovat zbožím s výhradou vlastnictví v řádném obchodním styku a zpeněžit ho. Přenechá nám neprodleně všechny pohledávky ve výši částky faktury včetně daně z přidané hodnoty, které nám vznikly v důsledku dalšího prodeje vůči předmětné třetí osobě. Předmětné postoupení tímto výslovně přijímáme. Po postoupení je podnikatel oprávněn k inkasu pohledávky. Jakmile podnikatel nesplní řádně své povinnosti úhrady plateb a dostane se do prodlení s úhradou, vyhrazujeme si právo inkasovat pohledávku sami.

 

Jestliže jsme na základě výhrady vlastnictví spoluvlastníky dodaného zboží, uskuteční se postoupení pohledávek v poměru spoluvlastnického podílu.

 

Podnikatel je povinen nás na vyzvání informovat, které pohledávky byly postoupeny, a sdělit nám údaje dlužníka. Dále nám musí sdělit všechny údaje nutné k inkasu pohledávky a je povinen nám vydat podklady potřebné k postoupení pohledávek. Podnikatel musí také sdělit dlužníkovi skutečnost o postoupení pohledávek.

 

Při zpracování věci s výhradou vlastnictví podnikatelem probíhá toto zpracování vždy naším jménem a z našeho pověření. V takovém případě pokračuje budoucí právo zákazníka ke zboží s výhradou vlastnictví k neupravené věci.

 

Jestliže bude věc s výhradou vlastnictví zpracována, smísena nebo promíchána s jinými látkami, které jsme nedodali nebo které nejsou v našem vlastnictví, získáváme spoluvlastnictví k nové věci v poměru objektivní hodnoty naší věci s výhradou vlastnictví k ostatním zpracovaným předmětům v době zpracování. Pokud promíchání proběhne způsobem, kdy věc zákazníka je třeba považovat za hlavní věc, platí za dohodnuté, že zákazník na nás převede dílčí spoluvlastnictví k věci a takto vzniklé naše samostatné vlastnictví nebo spoluvlastnictví bude chránit.

 

IX. Záruka:

 

Pokud je zboží prodané spotřebiteli v době převodu rizika vadné, povinná zákonná práva ve prospěch spotřebitele nejsou dotčena následujícími podmínkami s tou výjimkou, že pro případ použitého zboží je pro spotřebitele dohodnuta záruční lhůta v délce jednoho roku.

 

V případě nikoli nepodstatných nedostatků máme nejdříve právo na dodatečné plnění. Jestliže jsou oba způsoby dodatečného plnění (oprava a dodatečná dodávka) nemožné, jsme oprávněni je odmítnout.

 

Spotřebitelé mají možnost volby, zda má být dodatečné plnění realizováno formou opravy nebo náhradní dodávky. Jsme oprávněni odmítnout druh zvoleného dodatečného plnění, pokud by bylo spojeno s nepřiměřenými náklady a jiný druh dodatečného plnění by zůstal bez podstatných nevýhod pro spotřebitele.

 

U podniků poskytneme za nedostatky zboží nejdříve podle své volby dodatečné plnění opravou nebo náhradní dodávkou.

 

Jestliže se nezdaří provést opravu nebo náhradní dodávku v přiměřené lhůtě, může zákazník požadovat podle své volby snížení kupní ceny nebo zrušení smlouvy a dále může uplatnit nárok na náhradu škod. Oprava se považuje za neprovedenou po neúspěšném druhém pokusu, pokud z povahy věci nebo nedostatku nebo z jiných okolností nevyplyne něco jiného.

 

Jestliže zákazník zvolí náhradu škod, platí omezení záruk podle bodu X. těchto všeobecných obchodních podmínek.

 

Platnost nároků na záruční plnění uplyne u spotřebitele dva roky od dodávky nového zboží; u dodávek použitého zboží činí záruční lhůta jeden rok. U podniků platí záruční lhůta jeden rok od data dodávky nového zboží; u dodávek použitého zboží je záruka vyloučena.

 

U nároků na náhradu škod v případě záměru a hrubé nedbalosti, jakož i v případě smrtelného úrazu, tělesné újmy a újmy na zdraví osob, které jsou důsledkem úmyslného nebo nedbalostního porušení našich povinností, povinností našich zástupců nebo pomocníků při plnění, platí zákonná promlčecí lhůta.

 

Jestliže nebudou dodrženy naše návody k provozu a k údržbě, jestliže budou provedeny změny na předmětu koupě, budou vyměněny díly nebo použity spotřební materiály, které neodpovídají specifikacím originálu, zanikají veškeré záruky, pokud kupující nevyvrátí odpovídající opodstatněné tvrzení, že nedostatek způsobily až tyto okolnosti.

 

Jestliže je zákazníkem obchodník, je povinen dodané zboží neprodleně po doručení zkontrolovat z hlediska kvality a dodaného množství, a pokud se projeví nedostatek a tento nedostatek nebude neprodleně písemně oznámen, je vyloučeno uplatnění nároku ze záruky.

 

Skryté vady musí obchodník oznámit v průběhu týdenní lhůty od zjištění závady. K dodržení stanovené lhůty stačí včasné odeslání reklamace. V případě veškerých nároků na náhradu nese plné důkazní břemeno obchodník, zejména pokud jde o samotnou vadu, okamžik zjištění vady a včasnost reklamace.                                 

 

Záruka za běžné opotřebení je vyloučena. Běžné opotřebení jsou takové závady, které odpovídají stáří a provoznímu výkonu výrobku.

 

X. Ručení

 

Aniž jsou dotčena výše uvedená ustanovení a následující omezení odpovědnosti, jsme plně odpovědní za škody na životě, tělesnou újmu a újmu na zdraví osob, které jsou založeny na nedbalém jednání nebo úmyslném porušení povinnosti. To se vztahuje také na smrtelné úrazy, tělesnou újmu a újmu na zdraví osob, které jsou důsledkem nedbalého nebo úmyslného porušení povinností našich zástupců nebo pomocníků při plnění. Dále ručíme za všechny škody, které jsou důsledkem úmyslného nebo hrubě nedbalostního porušení smlouvy, dále zlomyslnosti našich zákonných zástupců nebo našich pomocníků při plnění. Vzhledem k tomu, že jsme poskytli záruku vlastností a/nebo trvanlivosti, pokud jde o zboží nebo jeho části, odpovídáme také v rámci této záruky. Za škody, které spočívají na zaručených vlastnostech nebo trvanlivosti výrobků, ale nevznikly bezprostředně na zboží, ručíme pouze v případě, že riziko takové škody viditelně vyplývá v důsledku záruky vlastností nebo trvanlivosti výrobku. Případná odpovědnost podle zásad odškodnění podnikatele podle §§ 478, 479 německého občanského zákoníku BGB zůstává nedotčena.

 

Odpovídáme i za škody, které byly způsobeny prostou nedbalostí, pokud se předmětná nedbalost týká takových smluvních povinností, jejichž dodržení je pro dosažení účelu smlouvy podstatného významu (kardinální povinnosti). Ručíme však pouze v případě, že předmětné škody souvisejí typicky se smlouvou a jsou předvídatelné. V případě jednoduchých nedbalostních porušení vedlejších povinností, které jsou v souvislosti se smlouvou nepodstatné, neneseme žádnou odpovědnost. Omezení odpovědnosti platí i v případě, že se týká odpovědnosti za zákonné zástupce, vedoucí pracovníky a další pomocníky při plnění.

 

Kardinální povinnosti jsou podstatné smluvní hlavní povinnosti, tzn. takové povinnosti, jejichž splnění umožňuje řádnou realizaci předmětu smlouvy a na jejichž splnění se smluvní partner zpravidla spoléhá a spoléhat může.

 

Další odpovědnost je vyloučena bez ohledu na právní povahu uplatněného nároku. Pokud je naše odpovědnost vyloučena nebo omezena, platí to i pro osobní odpovědnost našich pracovníků, zaměstnanců, spolupracovníků, zástupců a pomocníků při plnění.

 

Výše uvedená omezení a vyloučení odpovědnosti se vztahují také na nároky vyplývající z nedbalosti při uzavření smlouvy.

 

XI. Povolení ke zpracování dat – zachování mlčenlivosti

 

Na základě předchozího souhlasu resp. v rámci zákonných předpisů jsme oprávněni zpracovávat všechny údaje o zákazníkovi, které jsou chráněny zákonem. V této souvislosti odkazujeme na naše prohlášení o ochraně osobních údajů.

 

XII. Změny konstrukce:

 

Vyhrazujeme si právo provést kdykoliv konstrukční změny; nejsme však povinni tyto změny provést na již dodaných předmětech.

 

XIII. Rozhodné právo:

 

Na smluvní vztah mezi zákazníkem a námi platí právo Spolkové republiky Německa. Ustanovení kupního práva Spojených národů (CISG) se neuplatňují.

 

XIV. Místo plnění a soudní příslušnost

 

Místem plnění v případě obchodníka ve smyslu německého obchodního zákoníku HGB je pro veškeré dodávky sídlo naší společnosti.

 

Je-li zákazníkem obchodník ve smyslu německého obchodního zákoníku HGB, je výhradním sídlem soudu pro případ všech sporů podle hodnoty sporu zemský soud Traunstein nebo okresní soud Mühldorf.

 

Pokud by byla některá ustanovení smlouvy se smluvním partnerem včetně těchto všeobecných obchodních podmínek zcela nebo zčásti neúčinná nebo pokud by se takovými stala, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení. Zcela nebo zčásti neúčinná ustanovení budou nahrazena ustanoveními, jejichž ekonomický účinek je co nejbližší neúčinným ustanovením.

 

Stav: Září 2021