Ogólne warunki handlowe firmy Fliegl Agrartechnik GmbH


I. Informacje ogólne

 

  1. Wszelkie oferty, dostawy, usługi i transakcje sprzedaży realizowane są wyłącznie na podstawie niniejszych Ogólnych warunków handlowych. Ogólne warunki handlowe obowiązują zarówno w przypadku umów z konsumentami, jak i z przedsiębiorcami.

 

     Obowiązuje wersja aktualna w momencie zawarcia umowy.

 

  1. Konsumentem w rozumieniu niniejszych warunków handlowych są osoby fizyczne, z którymi nawiązywane są stosunki handlowe, które jednak nie wykonują czynności w bezpośrednim związku lub w celu związanym z działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

     Przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszych warunków handlowych są osoby fizyczne i prawne lub osoby i spółki posiadające zdolność prawną, z którymi nawiązywane są stosunki gospodarcze i które wykonują czynności w bezpośrednim związku z działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

     Klientami w rozumieniu niniejszych warunków handlowych są zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy.

 

  1. Jeśli umowa zawierana jest z przedsiębiorcą, z którym utrzymujemy bieżące stosunki handlowe, niniejsze Ogólne warunki handlowe stanowią uzgodnioną część składową wszelkich umów i obowiązują dla wszystkich obecnych i przyszłych warunków handlowych, nawet jeśli nie zostaną ponownie wyraźnie uwzględnione.
  1. Odmienne, sprzeczne lub uzupełniające Ogólne warunki handlowe nie stają się częścią składową umowy nawet w przypadku powiadomienia, chyba że zgoda na ich obowiązywanie zostanie wyraźnie wyrażona na piśmie.
  1. O zmianach dotyczących numeru identyfikacyjnego VAT, nazwy firmy lub adresu należy nas informować bezzwłocznie i z własnej inicjatywy. Jeśli Klient nie wywiąże się z obowiązku informowania, jest on zobowiązany do wyrównania wszystkich obciążeń podatkowych, które zostaną na nas nałożone z tego tytułu.

 

II. Zawarcie umowy

 

1.      Nasze oferty zawarte w katalogu lub na naszej stronie internetowej są niezobowiązujące i stanowią niewiążące wezwanie dla Klienta do zamawiania towarów. Dotyczy to także telefonicznych zapytań ofertowych składanych przez Klienta oraz informacji udzielanych w ramach tych rozmów telefonicznych.

 

2.      Klient jest związany zamówieniem przez sześć tygodni. Umowa zostaje zawarta dopiero wtedy, gdy Klient podpisze przygotowane przez nas w tym celu i przesłane do niego pocztą lub faksem potwierdzenie zamówienia i odeśle je z powrotem do nas pocztą lub faksem.

 

         Dodatkowe uzgodnienia, uzupełnienia lub zmiany są przez nas przyjmowane przez pisemne potwierdzenie.

 

         Obowiązujący zakres dostawy oraz właściwości i wymiary przedmiotu dostawy określa wyłącznie nasze potwierdzenie, przesłane pocztą lub faksem.

 

3.      Zmiany techniczne, a także zmiany pod względem formy oraz/lub koloru towaru pozostają zastrzeżone w racjonalnym zakresie.

 

4.      Nasi pracownicy nie są upoważnieni do dokonywania uzgodnień ustnych lub składania ustnych zapewnień, które wykraczają poza treść umowy zawartej na piśmie.

 

5.      Przeniesienie wynikających z umowy praw i obowiązków Klienta wymaga naszej pisemnej zgody.

 

III. Ceny

 

  1. W przypadku umów z konsumentami obowiązują podane przez nas ceny loco zakład w Mühldorf. Ceny obejmują podatek VAT (bez kosztów opakowania), jednak nie obejmują kosztów dostawy i wysyłki.

 

         O ile w umowach z przedsiębiorcami nie dokonano innych uzgodnień na piśmie, obowiązują nasze ceny loco zakład w Mühldorf, z wyłączeniem opakowania oraz z doliczeniem podatku VAT w obowiązującej wysokości. Koszty opakowania zostaną doliczone do rachunku osobno.

 

  1. Ceny podane w sporządzonym wcześniej potwierdzeniu zlecenia są dla nas wiążące przez cztery miesiące od daty wystawienia.

         Jeśli okres pomiędzy zawarciem umowy a uzgodnionym terminem wynosi więcej niż cztery miesiące, zmiany cen są dozwolone wyłącznie z uzasadnionych przyczyn, w szczególności w związku ze zwiększeniem kosztów produkcji, zwiększeniem kosztów płac lub z innych równorzędnych przyczyn.

 

         Jeśli podwyżka cen wynosi ponad 5% uzgodnionej ceny netto, Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

 

3.      Koszty związane z zabezpieczeniem transportu, załadunkiem, przewozem, transportem, cłem i opłatami urzędowymi ponosi Klient.

 

IV. Płatność

 

1.      Jeżeli nie uzgodniono inaczej na piśmie, nasze faktury są płatne gotówką, bez potrąceń, w momencie przekazania przedmiotu kupna-sprzedaży, najpóźniej jednak po wręczeniu lub przesłaniu faktury.

 

2.      Mamy prawo do zaliczania płatności w pierwszej kolejności na poczet starszych zadłużeń Klienta, jeśli nie określi on przedmiotu spłaty. W takim przypadku udzielamy Klientowi informacji o sposobie dokonanego rozliczenia. Jeżeli powstały już koszty i zostały naliczone odsetki, mamy prawo zaliczyć płatność najpierw na poczet kosztów, następnie na poczet odsetek i ostatecznie na poczet głównej należności. Odstępstwa od powyższego są możliwe tylko wówczas, gdy zasada ta nie uwzględnia w należyty sposób interesów Klienta.

 

3.      Płatność uznawana jest za dokonaną dopiero wtedy, gdy kwota jest do naszej dyspozycji.

 

4.      Jeśli Klient w całości lub w części zaczyna zalegać ze spłatą, musi on od tego momentu – bez uszczerbku dla wszelkich innych przysługujących nam praw – płacić odsetki za zwłokę w ustawowej wysokości. Ponadto wobec przedsiębiorców mamy prawo do pobierania ryczałtowej opłaty w wysokości 40,00 EUR.

 

         W przypadku gdy w wyniku opóźnienia powstają wyższe odsetki, mamy prawo do wykazania ich naszemu Klientowi i dochodzenia ich. W tym przypadku konsument ma jednak możliwość wykazania nam, że dochodzona szkoda wskutek zwłoki nie nastąpiła lub nastąpiła w niższej wysokości.

 

5.      W przypadku gdy są nam znane okoliczności podważające wypłacalność Klienta, w szczególności gdy Klient zawiesi płatności lub w przypadku innych okoliczności podważających wypłacalność Klienta, mamy prawo domagać się spłaty pozostałego długu. W powyższym przypadku mamy również prawo zażądać uiszczenia płatności z góry lub złożenia zabezpieczenia.

 

6.      Klientowi przysługuje prawo do dokonania potrąceń tylko w przypadku, gdy jego roszczenia zostały prawomocnie stwierdzone lub nie są kwestionowane. Ponadto Klient jest uprawniony do dokonania potrąceń, jeśli dochodzi reklamacji z tytułu wad lub roszczeń wzajemnych z tytułu tego samego stosunku umownego.

 

7.      Klient może skorzystać z prawa zatrzymania tylko w przypadku, gdy jego roszczenie wzajemne wynika z tego samego stosunku umownego.

V. Dostawa i zwłoka w dostawie

 

1.      Terminy i okresy dostaw wymagają formy pisemnej.

 

2.      Bieg terminu dostawy rozpoczyna się zasadniczo wraz z zawarciem umowy. O ile nie uzgodniono inaczej, w przypadku późniejszych zmian lub uzupełnień umowy bieg terminu dostawy rozpoczyna się ponownie w momencie zawarcia porozumienia dot. zmian lub uzupełnień umowy.

 

3.      Po przekroczeniu terminu lub okresu dostawy Klient może pisemnie zażądać od nas realizacji dostawy w stosownym terminie. W momencie otrzymania wezwania popadamy w zwłokę.

 

4.      W przypadku przekroczenia terminu lub okresu dostawy Klient może domagać się odszkodowania za szkody powstałe w wyniku opóźnienia. To roszczenie o wypłatę odszkodowania jest wykluczone w przypadku lekkiego zaniedbania naszego lub naszych ustawowych przedstawicieli lub podwykonawców.

 

         Jeśli do dostawy nie dojdzie w wyznaczonym dodatkowym terminie, Klient ma prawo, składając oświadczenie, odstąpić od umowy kupna-sprzedaży lub domagać się odszkodowania z tytułu niewykonania zobowiązania. To roszczenie o wypłatę odszkodowania jest wykluczone w przypadku lekkiego zaniedbania naszego lub naszych ustawowych przedstawicieli lub podwykonawców.

 

         W sytuacji, gdy już spóźniamy się z dostawą, a nie możemy jej zrealizować ze względu na zdarzenie losowe, ponosimy odpowiedzialność zgodnie z uzgodnionymi wcześniej ograniczeniami odpowiedzialności. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli szkoda wystąpiłaby także w przypadku realizacji dostawy na czas.

 

5.      Nie odpowiadamy za opóźnienia w dostawie lub wykonaniu świadczeń, jeżeli opóźnienia te spowodowane są siłą wyższą lub zdarzeniami, które znacząco utrudniają lub uniemożliwiają nam realizację dostawy. Dotyczy to przede wszystkim strajku, sporów pracowniczych, lokautu, zamieszek, zarządzeń i działań urzędowych, awarii lub braku materiału u nas lub u naszych poddostawców itp., oraz innych nieprzewidywalnych, nieuniknionych i poważnych zdarzeń, również gdy zachodzą one u naszych dostawców lub poddostawców.

Takie zdarzenia zwalniają strony umowy na czas trwania zakłócenia i w zakresie jego skutków z obowiązku świadczenia usług. Dotyczy to także sytuacji, gdy zdarzenia te wystąpią w czasie, gdy dana strona umowy popadnie w zwłokę.

Z powodu tych zdarzeń nie zachodzi zwłoka w dostawie. Mamy wtedy prawo przesunąć termin realizacji dostawy lub wykonania świadczenia o czas trwania utrudnienia, doliczając odpowiedni czas przygotowania dostawy, bądź też całkowicie lub częściowo odstąpić od umowy w przypadku jeszcze niewykonanej części umowy.

Strony umowy są zobowiązane w racjonalnym zakresie do niezwłocznego podania tych informacji oraz dopasowania podjętych zobowiązań rzetelnie i zgodnie z prawem do zmienionych okoliczności.

 

6.      Jeżeli utrudnienie w rozumieniu pkt. 5 trwa ponad cztery miesiące, Klient po wyznaczeniu odpowiedniego ponownego terminu ma prawo odstąpić od umowy odnośnie do jeszcze niewykonanej części zobowiązania. W przypadku gdy termin dostawy został przesunięty lub gdy zostaliśmy zwolnieni ze zobowiązań umownych, Klient nie może domagać się odszkodowania za szkody z tego tytułu. Możemy powołać się na wyżej opisane okoliczności wyłącznie wtedy, gdy niezwłocznie powiadomiliśmy Klienta o zaistniałych utrudnieniach.

 

7.      W okresie dostawy producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych, zmian w zakresie formy, kolorów oraz zmian w zakresie dostawy, o ile nie byłaby to poważna zmiana przedmiotu kupna-sprzedaży niemożliwa do zaakceptowania przez Klienta.

 

8.      Dane w obowiązujących w momencie zawierania umowy opisach przedmiotu kupna-sprzedaży dotyczące zakresu dostawy, wyglądu przedmiotu umowy, świadczeń, wymiarów i wagi, zużycia materiałów eksploatacyjnych, kosztów eksploatacji itd. stanowią treść umowy. Należy je traktować jako dane orientacyjne, a nie jako gwarancję. Dane służą tylko jako podstawa do stwierdzenia, czy przedmiot kupna-sprzedaży jest wolny od wad w rozumieniu przepisów gwarancyjnych. Nie dotyczy to sytuacji, gdy istnieje wyraźna gwarancja.

 

9.      Oznaczanie przez nas zamówienia lub zamówionego przedmiotu kupna-sprzedaży za pomocą znaków lub numerów nie może stanowić podstawy do wyprowadzania z tego tytułu jakichkolwiek praw.

 

VI. Przejście ryzyka

 

1.      W przypadku konsumentów ryzyko przypadkowego zniszczenia lub przypadkowego pogorszenia stanu zakupionego towaru również w przypadku sprzedaży na odległość przechodzi na konsumenta w momencie przekazania towaru.

 

2.      W przypadku przedsiębiorców ryzyko przypadkowego zniszczenia lub przypadkowego pogorszenia stanu zakupionego towaru przechodzi na przedsiębiorcę w momencie przekazania towaru, a w przypadku sprzedaży na odległość w momencie dostawy towarów spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie lub instytucji wyznaczonej do realizacji dostawy.

 

3.      Zwłoka w odbiorze jest jednoznaczna z przekazaniem towaru.

 

4.      Mamy prawo do dostaw częściowych, jeśli są one dla Klienta do zaakceptowania. Te dostawy częściowe muszą zostać proporcjonalnie opłacone po dostarczeniu.

 

VII. Odbiór

 

1.      W ciągu ośmiu dni od otrzymania zawiadomienia o możliwości odbioru przedmiotu kupna-sprzedaży Klient ma prawo skontrolować go w uzgodnionym miejscu odbioru.

 

2.      Klient zobowiązany jest do odbioru przedmiotu kupna-sprzedaży w ciągu ośmiu dni od otrzymania zawiadomienia o możliwości odbioru. Jeśli towar nie zostanie odebrany, możemy skorzystać z przysługujących nam praw ustawowych.

 

3.      Wykonanie ewentualnej jazdy próbnej przed dokonaniem odbioru możliwe jest w praktykowanych dla jazd próbnych granicach – do maks. 20 km.

 

4.      Jeżeli Klient zwleka z odbiorem przedmiotu kupna-sprzedaży dłużej niż 14 dni od otrzymania zawiadomienia o możliwości odbioru i jest to działanie zamierzone lub wynikające z rażącego zaniedbania z jego strony, możemy pisemnie wyznaczyć ponownie okres 14 dni na odbiór z oświadczeniem, że po upływie tego czasu odbiór nie będzie już możliwy. Jeśli do odbioru nie dojdzie w wyznaczonym dodatkowym terminie, mamy prawo, składając pisemne oświadczenie, odstąpić od umowy kupna-sprzedaży lub zamiast świadczenia domagać się odszkodowania. Nie jest wymagane wyznaczanie dodatkowego terminu odbioru, jeżeli Klient zdecydowanie i ostatecznie odmawia odbioru przedmiotu kupna-sprzedaży lub gdy jest powszechnie wiadome, że w tym czasie nie jest on w stanie zapłacić ceny kupna. W takim przypadku również nie następuje udostępnienie przedmiotu do odbioru.

 

5.      Odszkodowanie, jakiego możemy się domagać, wynosi w sumie 15% ceny brutto przedmiotu kupna-sprzedaży. Może być ono wyższe, jeżeli udowodnimy powstanie większej szkody, lub niższe, jeżeli Klient udowodni powstanie mniejszej szkody. Ponadto Klient ma możliwość udowodnienia, że w ogóle nie doszło do dochodzonych szkód.

 

6.      Jeżeli w czasie jazdy próbnej przed dokonaniem odbioru przedmiotu kupna-sprzedaży przedmiot kupna sprzedaży znajduje się we władaniu Klienta lub osoby, której Klient to zlecił, lub jeśli jest on kierowany przez wyżej wymienione osoby, za powstałe w tym czasie szkody w przedmiocie kupna-sprzedaży odpowiada Klient.

 

VIII. Zastrzeżenie własności

 

1.      Do czasu pełnego opłacenia ceny zakupu wraz z podatkiem VAT zastrzegamy sobie prawo własności do dostarczonych towarów.

 

2.      Jeśli Klient jest kupcem w rozumieniu niemieckiego kodeksu handlowego, zastrzegamy sobie własność towarów do momentu wypełnienia wszelkich istniejących w momencie dostawy lub powstałych później roszczeń z tytułu trwających stosunków handlowych.

         W tym przypadku zastrzeżenie własności przestaje obowiązywać dopiero wtedy, gdy kupiec w rozumieniu niemieckiego kodeksu handlowego ureguluje wszystkie roszczenia wynikające ze stosunków handlowych, w szczególności wyrówna saldo (zastrzeżenie rachunku bieżącego). Na żądanie kupca w rozumieniu niemieckiego kodeksu handlowego jesteśmy zobowiązani do rezygnacji z zastrzeżenia własności, jeżeli ureguluje on wszystkie roszczenia w związku z przedmiotem kupna-sprzedaży, a pozostałe roszczenia z tytułu stosunku handlowego są zabezpieczone w inny odpowiedni sposób.

 

3.      Podczas okresu obowiązywania zastrzeżenia własności mamy prawo do posiadania części I dowodu rejestracyjnego. Klient jest zobowiązany do złożenia w wydziale komunikacji pisemnego wniosku o wydanie nam części II dowodu rejestracyjnego.

 

4.      W przypadku niezgodnego z umową postępowania Klienta, w szczególności w przypadku zwłoki w płatności, mamy prawo odstąpić od umowy i domagać się zwrotu towaru podlegającego zastrzeżeniu własności, a także odstąpienia przez Klienta od roszczenia o wydanie rzeczy wobec osób trzecich.

 

5.      Klient ma obowiązek ostrożnie obchodzić się z zakupionym przedmiotem do czasu przejścia na niego prawa własności. W szczególności jest on zobowiązany do ubezpieczenia przedmiotu na koszt własny od kradzieży, pożaru i szkód wyrządzonych przez wodę do wartości rzeczy nowej. Jeśli wymagane są prace konserwacyjne lub inspekcyjne, Klient musi je regularnie przeprowadzać na koszt własny.

 

         Dopóki prawo własności nie zostanie przekazane, Klient musi nas niezwłocznie poinformować co najmniej w formie pisemnej, jeśli dostarczony przedmiot zostanie zarekwirowany lub narażony na inne ingerencje osób trzecich. Jeśli osoba trzecia nie jest w stanie zwrócić nam sądowych i pozasądowych kosztów powództwa zgodnie z § 771 niem. KPC (ZPO), Klient ponosi odpowiedzialność za powstały dla nas ubytek.

 

6.      Przedsiębiorca jest uprawiony do odsprzedaży towaru podlegającego zastrzeżeniu własności w ramach zwykłej działalności gospodarczej. Już teraz ceduje on na nas wszystkie roszczenia w wysokości kwoty rachunku łącznie z podatkiem VAT, które powstaną dla nas wobec osoby trzeciej w wyniku odsprzedaży. Niniejszym wyraźnie przyjmujemy cesję. Po cesji przedsiębiorca jest upoważniony do ściągania roszczenia. Zastrzegamy sobie prawo do samodzielnego ściągania roszczenia, jeśli przedsiębiorca nie będzie wywiązywał się należycie ze swoich zobowiązań i popadnie w zwłokę z płatnością.

 

         Jeśli ze względu na obowiązujące zastrzeżenie własności jesteśmy współwłaścicielem dostarczonych towarów, cesja roszczenia następuje w stosunku udziału we współwłasności.

 

         Na wezwanie przedsiębiorca musi poinformować nas o tym, jakie roszczenia zostały scedowane i przekazać nam dane dłużnika. Ponadto musi udzielić wszelkich informacji wymaganych do ściągania roszczenia i przekazać dokumenty odnoszące się do cedowanych roszczeń. Przedsiębiorca musi również poinformować dłużnika o cesji.

 

7.      Obróbka i przetwarzanie przez przedsiębiorcę przedmiotu podlegającego zastrzeżeniu własności następuje zawsze w naszym imieniu i na nasze zlecenie. W tym przypadku prawo Klienta do ekspektatywy wobec przedmiotu podlegającego zastrzeżeniu rozciąga się na przekształcony przedmiot.

 

8.      Jeśli przedmiot podlegający zastrzeżeniu własności jest poddawany obróbce, mieszany lub łączony z innymi materiałami, które nie zostały przez nas dostarczone i nie są naszą własnością, nabywamy tę współwłasność wobec nowej rzeczy proporcjonalnie do obiektywnej wartości naszego przedmiotu podlegającego własności wobec innych obrabianych przedmiotów w czasie obróbki. Jeśli mieszanie następuje w taki sposób, że przedmiot Klienta stosowany jest jako główny element, ustala się, że Klient proporcjonalnie przenosi współwłasność na nas i zachowuje dla nas powstałą w ten sposób własność wyłączną lub współwłasność.

 

IX. Gwarancja

 

1.      W przypadku gdy sprzedany konsumentowi towar w momencie przejścia ryzyka jest wadliwy, kolejne warunki handlowe nie naruszą obligatoryjnych ustawowych praw przysługujących konsumentowi z wyjątkiem tego, iż w odniesieniu do dostawy towarów używanych ustalona zostaje gwarancja dla konsumenta wynosząca jeden rok.

 

2.      W przypadku nieznacznych wad przysługuje nam najpierw prawo do późniejszego wykonania. Jeśli oba rodzaje wykonania późniejszego są niemożliwe (naprawa i dostawa późniejsza), mamy prawo odmówić późniejszego wykonania.

 

         Konsumenci mają wybór, czy w ramach wykonania późniejszego wykonana zostanie naprawa lub nastąpi dostawa zastępcza. Mamy prawo odmówić wybranego sposobu późniejszego wykonania, jeśli jego koszty są nieproporcjonalnie wysokie, a inny sposób późniejszego wykonania nie wiąże się ze znaczną niekorzyścią dla konsumenta.

 

         W przypadku przedsiębiorstw późniejsze wykonanie jest przez nas realizowane według naszego wyboru przez wykonanie naprawy lub dostawy zastępczej.

 

3.      Jeżeli po upływie stosownego terminu naprawa lub dostawa zastępcza nie dojdą do skutku, Klient może według własnego uznania zażądać obniżenia ceny zakupu lub unieważnienia umowy, a także domagać się odszkodowania. Po dwóch nieudanych próbach naprawa uznana zostaje za niedoszłą do skutku, jeżeli ze względu na specyfikę rzeczy lub wady czy też inne okoliczności nie pojawią się nowe przesłanki.

        

         Jeśli Klient wybierze odszkodowanie, obowiązują ograniczenia odpowiedzialności zgodnie z pkt. X niniejszych OWH.

 

4.      Roszczenia gwarancyjne przedawniają się dla konsumentów po upływie dwóch lat od momentu dostawy nowego towaru, a w przypadku towarów używanych okres gwarancji wynosi jeden rok. Dla przedsiębiorców okres gwarancji wynosi rok od dostawy nowego towaru, a w przypadku dostawy towarów używanych gwarancja jest wykluczona.

 

         Dla roszczeń odszkodowawczych z tytułu działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa, a także w przypadku narażenia na utratę życia, uszkodzenie ciała i naruszenie zdrowia wynikającego z umyślnego lub nieumyślnego naruszenia obowiązków przez nas, naszych przedstawicieli lub podwykonawców, obowiązuje ustawowy okres przedawnienia.

 

5.      W przypadku niestosowania się do dostarczonych przez nas instrukcji obsługi oraz konserwacji, wprowadzenia zmian w przedmiocie kupna-sprzedaży, wymiany części lub stosowania materiałów eksploatacyjnych, które nie są zgodne ze specyfikacją części oryginalnych, gwarancja nie obowiązuje, jeżeli Klient nie będzie w stanie odeprzeć popartego faktami stwierdzenia, że właśnie któraś z tych okoliczności przyczyniła się do powstania wad.

 

6.      Jeśli Klient jest kupcem, musi sprawdzić dostarczony towar niezwłocznie po jego otrzymaniu pod kątem jakości oraz ilości oraz – w przypadku stwierdzenia wady – wskazać tę wadę niezwłocznie na piśmie. W przeciwnym razie dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji jest wykluczone.

 

         Kupiec musi zgłosić ukryte wady na piśmie w terminie jednego tygodnia od ich wykrycia. Do dotrzymania terminu wystarczające jest terminowe wysłanie reklamacji z tytułu wad. Na kupcu spoczywa cały ciężar dowodu wobec wszelkich kryteriów kwalifikowalności, w szczególności wobec samej wady, momentu stwierdzenia wady oraz terminowego złożenia reklamacji z tytułu wad.                                                                                    

 

7.      Odpowiedzialność za normalne zużycie jest wykluczona. Normalne zużycie to uszkodzenia odpowiednie dla wieku i przebiegu produktu.

 

X. Odpowiedzialność

 

1.      Bez uszczerbku dla powyższych regulacji oraz poniższych ograniczeń odpowiedzialności ponosimy nieograniczoną odpowiedzialność w przypadku narażenia na utratę życia, uszkodzenie ciała i naruszenie zdrowia wynikającego z nieumyślnego lub umyślnego naruszenia obowiązków. Dotyczy to także przypadków narażenia na utratę życia, uszkodzenie ciała i naruszenie zdrowia wynikających z umyślnego lub nieumyślnego naruszenia obowiązków przez naszych ustawowych przedstawicieli lub podwykonawców. Ponadto ponosimy odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z umyślnego lub nieumyślnego naruszenia umowy, a także działania podstępnego, zarówno naszych ustawowych przedstawicieli, jak i podwykonawców. Jeśli w odniesieniu do towaru lub jego części wydana została gwarancja jakości lub trwałości, ponosimy odpowiedzialność również w ramach tej gwarancji. Za szkody wynikające z braku zagwarantowanej jakości lub trwałości, jednak niewystępujące bezpośrednio na towarze, ponosimy odpowiedzialność tylko wówczas, gdy ryzyko takich szkód jest możliwe do wywnioskowania z gwarancji jakości i trwałości. Ewentualna odpowiedzialność zgodnie z zasadami regresu przedsiębiorcy na podstawie przepisów §§ 478, 479 BGB pozostaje bez uszczerbku.

 

2.      Odpowiadamy także za szkody wynikające ze zwykłego niedbalstwa,o ile niedbalstwo dotyczy naruszenia takich obowiązków umownych, których dotrzymanie ma istotne znaczenie dla osiągnięcia celu umowy (obowiązki kardynalne). Ponosimy jednak odpowiedzialność tylko w przypadku, gdy szkody są w typowy sposób związane z umową i możliwe do przewidzenia. W przypadku wynikającego ze zwykłego niedbalstwa naruszenia ubocznych obowiązków umownych zasadniczo nie ponosimy odpowiedzialności. Ograniczenie odpowiedzialności obowiązuje także w przypadku, gdy chodzi o odpowiedzialność ustawowych przedstawicieli, personelu kierowniczego lub innych podwykonawców.

 

         Obowiązki kardynalne to istotne główne obowiązki umowne, to znaczy takie obowiązki, których spełnienie dopiero umożliwia prawidłową realizację umowy oraz na których dotrzymaniu strony umowy polegają i mogą polegać.

 

3.      Wykraczająca poza ten zakres odpowiedzialność jest wykluczona bez względu na naturę prawną wysuniętego roszczenia. O ile nasza odpowiedzialność jest wykluczona lub ograniczona, dotyczy to także osobistej odpowiedzialności naszych pracowników umysłowych, pracowników fizycznych, przedstawicieli i podwykonawców.

 

4.      Powyższe ograniczenia odpowiedzialności i wykluczenia obowiązują także wobec roszczeń z tytułu winy powstałej podczas zawierania umowy.

 

XI. Zgoda na przetwarzanie danych – zobowiązanie do zachowania poufności

 

Jesteśmy upoważnieni do przetwarzania wszystkich ustawowo chronionych danych po uprzednim wyrażeniu zgody lub w ramach przepisów ustawowych. W związku z tym odsyłamy do naszego oświadczenia o ochronie danych osobowych.

 

XII. Zmiany konstrukcyjne

 

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania w każdej chwili zmian konstrukcyjnych, nie jesteśmy jednakże zobowiązani do tego, aby dokonywać tego typu zmian w dostarczonych już przedmiotach.

 

XIII. Prawo właściwe

 

Dla stosunku umownego pomiędzy nami a Klientem zastosowanie znajduje prawo Republiki Federalnej Niemiec. Przepisy Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) nie znajdują zastosowania.

 

XIV. Właściwość sądu oraz miejsce wykonania zobowiązania

 

  1. W przypadku kupca w rozumieniu niemieckiego kodeksu handlowego miejscem wykonania zobowiązania jest siedziba naszej spółki.

 

2.      Jeśli Klient jest kupcem w rozumieniu niemieckiego kodeksu handlowego, sądem właściwym do rozstrzygania sporów w zależności od wartości przedmiotu sporu jest sąd krajowy Traunstein lub sąd rejonowy Mühldorf am Inn.

 

3.      Jeśli jedno lub kilka postanowień niniejszej umowy ze stroną umowy, łącznie z niniejszymi Ogólnymi warunkami handlowymi, będzie lub stanie się całkowicie lub częściowo nieskuteczne, pozostałe postanowienia pozostaną bez uszczerbku. Całkowicie lub częściowo nieskuteczne regulacje zostaną zastąpione przez takie, które w miarę możliwości najbardziej odpowiadają nieskutecznym postanowieniom pod względem skutków ekonomicznych.

 

Stan: wrzesień 2021