Adatvédelmi Nyilatkozata

5. Bevezetés

A következő tájékoztató célja az Önnek, mint "érintettnek" áttekintést adjon arról, hogy hogyan kezeljük az Ön személyes adatait és hogy az adatvédelmi törvények alapján Önnek milyen jogai vannak. A személyes adatokat, például a nevét, címét, e-mail címét vagy IP-címét, az általános adatvédelmi rendeletnek (GDPR) és a "Fliegl Gruppe (Agrartechnik & Baukom)" -ra vonatkozó országspecifikus adatvédelmi előírásoknak megfelelően dolgozzák fel.

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat célja, hogy tájékoztassa Önt az általunk gyűjtött, felhasznált és kezelt személyes adatok köréről és céljáról. Az adatkezelésért felelős félként számos technikai és szervezeti intézkedést végrehajtottunk annak biztosítása érdekében, hogy az ezen a weboldalon kezelt személyes adatok védelme a lehető legátfogóbb legyen. Ennek ellenére az interneten alapuló adatátvitel biztonsági hiányosságoknak lehet kitéve, azaz az abszolút védelem nem garantálható. Ezért lehetősége van arra is, hogy személyes adatait alternatív módon küldje el számunkra, például telefonon vagy postán.

6. Adatkezelő

Az adatkezelő, a GDPR meghatározása szerint:

Fliegl Agrartechnik Gmbh
Bürgermeister-Boch-Straße 1
84453 Mühldorf am Inn, Germany

Téléphone: +49 (0)86313070
Fax: +49 (0)8631307550

E-mail: info(at)fliegl.com

A felelős szervezet vezetője: Josef Fliegl Junior

7. Adatvédelmi tisztviselő

Az adatvédelmi tisztviselőhöz az alábbiak szerint juthat el:

Stefan Auer

Téléphone: +49 (0)911 148986 50

Fax: +49 (0)911 148986 59

E-mail: office(at)ascon-datenschutz.de

Ha bármilyen kérdése vagy javaslata van az adatvédelem kérdésével kapcsolatban, bármikor közvetlenül kapcsolatba léphet adatvédelmi tisztviselőnkkel.

8. Definíciók

 

Ez az Adatvédelmi Nyilatkozat az európai jogalkotók által az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) elfogadásakor alkalmazott kifejezéseken alapszik. Adatvédelmi Nyilatkozatunknak könnyen elérhetőnek kell lennie a nyilvánosság számára, valamint ügyfeleink és üzleti partnereink számára is. Ennek érdekében előzetesen szeretnénk elmagyarázni a használt szakkifejezéseket.

A következő szakkifejezéseket használjuk többek között a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban:

 1. Személyes adatok
  Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
 2. Az érintett
  Az érintett minden olyan azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek személyes adatait az adatkezelő kezeli (cégünk).
 3. Adatkezelés
  Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
 4. Adatkezelés korlátozása
  Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.
 5. Profilalkotás
  Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.
 6. Álnevesítés
  Álnévtelenítés: a személyes adatok kezelése oly módon, hogy az adatokat kiegészítő információk megadása nélkül már köthetők egy adott érintetthez, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.
 7. Adatfeldolgozó
  Az adatfeldolgozó természetes vagy jogi személy, állami hatóság, ügynökség vagy egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében dolgozza fel a személyes adatokat.
 8. Címzett
  A címzett: természetes vagy jogi személy, állami hatóság, ügynökség vagy más szerv, amelynek a személyes adatait nyilvánosságra hozzák. A címzett lehet egy harmadik fél. Azon hatóságok azonban, amelyek az uniós vagy a tagállami jogszabályokkal összhangban meghatározott vizsgálat keretében személyes adatokat kapnak, nem tekinthetők címzetteknek.
 9. Harmadik fél
  Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
 10. Hozzájárulás
  Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

9. Az adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja (icw § 25 (1) bekezdés a német távközlési-telemédia adatvédelmi törvény (TTDSG)) jogalapként szolgál vállalatunk számára a feldolgozási műveletekhez, ahol hozzájárulást kapunk egy adott feldolgozási célhoz.

Ha a személyes adatok kezelése olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelynek Ön szerződő fele - mint például az olyan adatkezelési műveletek esetében, amelyek az áruk szállításához vagy más szolgáltatások vagy ellenérték nyújtásához szükségesek - akkor az adatkezelés a GDPR 6.cikk 1 (b) bekezdésén alapul. Ugyanez vonatkozik azokra az adatkezelési műveletekre is, amelyek a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükségesek, pl. termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatos kérdések esetén.

Ha társaságunkra olyan jogi kötelezettség vonatkozik, amely megköveteli a személyes adatokkezelését- például adókötelezettségek teljesítése - akkor az adatkezelés a GDPR 6.cikk 1 (c) bekezdésén alapul.

Ritka esetekben szükség lehet a személyes adatok kezelésére az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében. Ez akkor áll fenn, ha például a társaságunk látogatója sérülést szenvedett, és nevét, életkorát, egészségbiztosítási adatait vagy egyéb létfontosságú információit az orvoshoz, kórházhoz vagy más harmadik félnek kell továbbítani. Ebben az esetben adatkezelés a GDPR 6.cikk 1 (d) bekezdésén alapul.

Végül, az adatkezelési műveletek GDPR 6.cikk 1 (f) bekezdésén is alapulhatnak. Azon adtakezelési műveletek, amelyek nem a fent említett jogalapokon alapulnak, a GDPR 6.cikk 1 (f) bekezdése alapján végezhetők, ha az adatkezelés társaságunk vagy harmadik fél jogos érdekeinek védelme érdekében szükséges, feltéve, hogy az érintett érdekei és alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget. Engedélyezhetjük az ilyen adatkezelési műveleteket, mert azokat az európai törvények külön említik. E tekintetben a jogalkotó úgy vélte, hogy jogos érdek feltételezhető, ha társaságunk ügyfele vagy (a GDPR 47. preambulumbekezdése, 2. mondat).

10. Adatok átadása harmadik félnek

Személyes adatait nem továbbítjuk harmadik félnek az alább felsoroltaktól eltérő célokra.

Személyes adatait csak akkor osztjuk meg/továbbítjuk harmadik felekkel, ha:

 1. Ön ehhez kifejezett hozzájárulását adta a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontjával összhangban,
 2. a közzététel a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint jogos érdekeink védelme érdekében megengedett, és nincs ok azt feltételezni, hogy Önnek védelemre méltó nyomós érdeke fűződik adatainak nyilvánosságra hozatalának elmaradásához,
 3. abban az esetben, ha a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerinti közzétételre jogi kötelezettség áll fenn, valamint
 4. ez jogilag megengedett és szükséges a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint az Önnel fennálló szerződéses kapcsolatok feldolgozásához.

A jelen adatvédelmi nyilatkozatban leírt feldolgozási műveletekkel összefüggésben a személyes adatok továbbíthatók az USA-ba. Az USA-ban működő vállalatok csak akkor rendelkeznek megfelelő szintű adatvédelemmel, ha tanúsították magukat az EU-USA adatvédelmi keretrendszer szerint, és így az Európai Bizottság megfelelőségi határozata a GDPR 45. cikke szerint alkalmazandó. Ezt kifejezetten megemlítettük az érintett szolgáltatók adatvédelmi szabályzatában. Annak érdekében, hogy minden más esetben megvédjük az Ön adatait, megbízásos feldolgozási megállapodásokat kötöttünk az Európai Bizottság általános szerződési feltételei alapján. Ha az általános szerződési feltételek nem elegendőek a megfelelő biztonsági szint megteremtéséhez, az Ön GDPR 49. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulása jogalapként szolgálhat a harmadik országokba történő továbbításhoz. Ez néha nem vonatkozik olyan harmadik országokba történő adattovábbítás esetén, amelyekre vonatkozóan az Európai Bizottság megfelelőségi határozatot adott ki a GDPR 45. cikke alapján.

11. Technológia

11.1 SSL/TLS Titkosítás

Ez a webhely SSL vagy TLS titkosítást használ az adatkezelés biztonságának biztosítása és a bizalmas tartalmak - például a kapcsolatfelvételi kérelem tartalma vagy az Ön e-mail címe - a Fliegl-hírünkre való regisztrációhoz történő továbbításának védelme érdekében. A titkosított kapcsolat felismerhető a "https://" ahelyett "http://" a böngésző címsorában és a böngésző sávjában található zár szimbólummal.

Ezt a technológiát a továbbított adatok védelmére használjuk.

11.2 Adatgyűjtés a weboldal látogatásakor

Ha kizárólag információs célokra használja weboldalunkat, azaz ha nem regisztrál vagy ad információt más módon, akkor csak azokat az adatokat gyűjtjük, amelyeket a böngésző küld a szerverünknek (az úgynevezett "szerver naplófájlok"). Webhelyünk általános adatokat és információkat gyűjt minden alkalommal, amikor Ön vagy egy automatizált rendszer hozzáfér az oldalhoz. Ezt az általános adatot és információt a szerver naplófájljai tárolják. Az összegyűjtött adatok tartalmazzák:

 1. a használt böngészők típusai és verziói,
 2. a hozzáférő rendszer által használt operációs rendszer,
 3. az a webhely, ahonnan a hozzáférő rendszer hozzáfér a weboldalunkhoz (hivatkozónak nevezzük),
 4. az aloldalakat, amelyeket egy hozzáférési rendszer látogat meg weboldalunkon,
 5. a weboldal elérésének dátuma és időpontja,
 6. rövidített Internet Protocol cím (anonimizált IP cím),
 7. a hozzáférési rendszer internetszolgáltatója.

Ezen általános adatok és információk használatakor nem vonunk le következtetéseket az Ön személyével kapcsolatban. Ehelyett erre az információra van szükség

 1. weboldal tartalmának megfelelő szállítása,
 2. optimalizálja weboldal tartalmát, valamint a webhelyhez kapcsolódó hirdetéseket,
 3. biztosítjuk informatikai rendszereink és weboldalunk technológiájának tartós működését,
 4. biztosítja a bűnüldöző hatóságok számára a számítógépes támadás esetén büntetőeljárásokhoz szükséges információkat.

Ezért az összegyűjtött adatokat és információkat statisztikai célból elemezzük, valamint azzal a céllal, hogy javítsuk az adatvédelmet és az adatbiztonságot a vállalatunkál, hogy végül biztosítsuk az általunk feldolgozott személyes adatok optimális szintű védelmét. A szerver naplófájljaiból származó anonim adatokat külön tárolják az adatalany által biztosított összes többi személyes adattól.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6 .cikk (1) (f) bekezdés 1. mondata. Jogos érdekünk a fent felsorolt adatgyűjtési célokon alapszik.

11.3 Tárhely készítője: All-Inkl

Honlapunkat a ALL-INKL.COM - Neue Medien Münnich, Inh. René Münnich, Hauptstraße 68, 02742 Friedersdorf (All-Inkl).

Weboldalunk meglátogatásakor személyes adatait (pl. IP-címek a naplófájlokban) az All-Inkl szerverein dolgozzuk fel.

Az All Inkl használata a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapul. Jogos érdekünk weboldalunk nagy teljesítményű biztosítása.

A GDPR alapján megfelelő megállapodást kötöttünk az All Inkl-lel a megrendelt feldolgozásról. Ez egy adatvédelmi törvény által előírt szerződés, amely biztosítja, hogy az All-Inkl weboldalunk látogatóinak személyes adatait csak az utasításaink szerint és a GDPR-nek megfelelően dolgozza fel<>

További információk és az All Inkl adatvédelmi szabályzata a következő címen található: https://all-inkl.com/datenschutzinformationen/

11.4 Cloudflare (Tartalomkézbesítési hálózat)

Weboldalunk a CloudFlare funkcióit használja. A szolgáltató a CloudFlare, Inc. 665 3rd St. #200, San Francisco, CA 94107, USA.

CloudFlare globálisan elosztott tartalomszolgáltató hálózatot kínál DNS-sel. Technikailag a böngészője és a weboldalunk közötti információátvitel a CloudFlare hálózatán keresztül történik. A CloudFlare így képes elemezni a felhasználók és webhelyeink közötti adatforgalmat, például a szolgáltatásaink elleni támadások észlelése és elhárítása érdekében. Ezenkívül a CloudFlare cookie-kat tárolhat az Ön számítógépén optimalizálási és elemzési célokra.

Beállíthatja böngészőjét úgy, hogy tájékoztatást kapjon a cookie-k beállításáról, és csak egyedi esetekben engedélyezze a cookie-kat, bizonyos esetekben vagy általában kizárja a cookie-k elfogadását, és aktiválja a cookie-k automatikus törlését a böngésző bezárásakor. Ha deaktiválja a cookie-kat, a weboldal funkcionalitása korlátozott lehet.

Megfelelő megállapodást kötöttünk a Cloudflare-rel az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) alapján a megrendelt feldolgozásra vagy az EU általános szerződési feltételeinek megfelelően. A Cloudflare statisztikai adatokat gyűjt a weboldal látogatásairól. Ezek a következők: a meglátogatott weboldal neve, fájl, a hozzáférés dátuma és időpontja, az átvitt adatok mennyisége, értesítés a sikeres hozzáférésről, a böngésző típusa és verziója, a felhasználó operációs rendszere, hivatkozó URL (a korábban meglátogatott oldal), IP-cím és a kérelmező szolgáltató. A Cloudflare a leírt naplóadatokat statisztikai értékelésre használja az ajánlat működése, biztonsága és optimalizálása céljából.

Ha hozzájárult a Cloudflare használatához, a személyes adatok feldolgozásának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja. Ezenkívül jogos érdekünk fűződik a Cloudflare használatához online ajánlatunk optimalizálásához és biztonságosabbá tételéhez. Ennek megfelelő jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja. A személyes adatokat addig őrizzük meg, amíg azok szükségesek a feldolgozás céljának teljesítéséhez. Az adatok törlésre kerülnek, amint már nem szükségesek a cél eléréséhez.

Ez az amerikai vállalat az EU-USA adatvédelmi keretrendszer szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik. Ezennel megfelelőségi határozat születik a GDPR 45. cikke alapján, így a személyes adatok továbbítása további garanciák vagy további intézkedések nélkül is megtörténhet.

További információk és a Cloudflares adatvédelmi irányelvei a következő címen találhatók: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

11.5 házigazda által Amazon Web Services - AWS

Weboldalunkat az Amazon Web Services (AWS) szolgáltatáson tároljuk. A szolgáltató az Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, 1855 Luxembourg.

Weboldalunk látogatása során az Ön személyes adatait az AWS szerverein kezeljük. Ez magában foglalhatja a személyes adatok továbbítását az AWS USA-ban található anyavállalatának. Az USA-ba történő adattovábbítás az EU általános szerződési feltételein alapul. Részletek itt találhatók: https://aws.amazon.com/de/blogs/security/aws-gdpr-data-processing-addendum/.

Az AWS használata a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapul. Jogos érdekünk weboldalunk nagy teljesítményű biztosítása.

GDPR alapján megfelelő megállapodást kötöttünk az AWS-sel a megbízásos feldolgozásra. Ez egy adatvédelmi törvény által előírt szerződés, amely biztosítja, hogy az AWS weboldalunk látogatóinak személyes adatait kizárólag az utasításaink szerint és a GDPR<-nek megfelelően kezelje>

Ez az amerikai vállalat az EU-USA adatvédelmi keretrendszer szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik. Ezennel megfelelőségi határozat születik a GDPR 45. cikke alapján, így a személyes adatok továbbítása további garanciák vagy további intézkedések nélkül is megtörténhet.

További információk és az AWS adatvédelmi szabályzata a következő címen található: https://aws.amazon.com/de/privacy/?nc1=f_pr

11.6 Amazon CloudFront CDN

Weboldalunk az Amazon CloudFront CDN tartalomszolgáltató hálózatot használja. A szolgáltató az Amazon Web Services EMEA SARL, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg (a továbbiakban: "Amazon"). Az Amazon CloudFront CDN egy globálisan elosztott tartalomszolgáltató hálózat. Technikailag az Ön böngészője és weboldalunk közötti adatátvitel a Content Delivery Network-ön keresztül történik. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy növeljük weboldalunk globális elérhetőségét és teljesítményét.

Az Amazon CloudFront CDN használata azon jogos érdekünkön alapul, hogy weboldalunkat a lehető leghibamentesebbé és legbiztonságosabbá tegyük (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont).

Ez az amerikai vállalat az EU-USA adatvédelmi keretrendszer szerint tanúsított. Ez a GDPR 45. cikke szerinti megfelelőségi határozat, így a személyes adatok továbbítására további garanciák vagy további intézkedések nélkül is sor kerülhet.

További információ az Amazon CloudFront CDN-ről itt található: https://d1.awsstatic.com/legal/privacypolicy/AWS_Privacy_Notice__German_Translation.pdf.

Adatfeldolgozási megállapodást kötöttünk a fent említett szolgáltatás igénybevételére. Ez az adatvédelmi törvény által előírt szerződés, amely biztosítja, hogy weboldalunk látogatóinak személyes adatait csak az utasításainknak és a GDPR-nek megfelelően dolgozza fel.

Részletek itt találhatók: https://aws.amazon.com/de/blogs/security/aws-gdpr-data-processing-addendum/.

11.7 jsDelivr CDN

Ez a weboldal a jsDelivr úgynevezett "Content Delivery Network" (CDN) hálózatát használja, amelyet a ProspectOne, Królewska 65A/1, 30-081, Krakkó, Lengyelország biztosít.

A CDN egy olyan szolgáltatás, amelynek segítségével online ajánlatunk tartalmát, különösen a nagy médiafájlokat, például grafikákat vagy szkripteket, regionálisan elosztott szerverek segítségével dolgozzuk fel, amelyek az interneten keresztül csatlakoznak, gyorsabban szállítható. A felhasználói adatok feldolgozása kizárólag a fent említett célokból, valamint a CDN biztonságának és funkcionalitásának fenntartása érdekében történik.

Ebből a célból az Ön által használt böngészőnek csatlakoznia kell a CDN szervereihez. Ennek eredményeként a szolgáltató tudomást szerez arról, hogy weboldalunkat az Ön IP-címén keresztül érte el.

A használat jogos érdekeinken alapul a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint. Jogos érdekünk fűződik online ajánlatunk biztonságos és hatékony biztosításához, elemzéséhez és optimalizálásához.

További információkért lásd a jsDelivr adatvédelmi szabályzatát: https://www.jsdelivr.com/privacy-policy-jsdelivr-net/.

12. Sütik

 

12.1 Tippek a cookie-k elkerüléséhez az elterjedt böngészőkben

A cookie-kat bármikor törölheti a cookie-kat, engedélyezheti csak a kiválasztott cookie-kat, vagy teljesen kikapcsolhatja a cookie-kat az Ön által használt böngésző beállításain keresztül. További információkat az adott szolgáltatók támogatási oldalain talál:

12.2 Klaro! Hozzájárulás-kezelő

Ez a weboldal a "Klaro!" hozzájárulási technológiát használja arra, hogy hozzájárulását kérje bizonyos cookie-k eszközén történő tárolásához vagy bizonyos technológiák használatához, és dokumentálja azokat az adatvédelmi előírásoknak megfelelően. A "Klaro!" egy ingyenes, nyílt forráskódú eszköz a KIProtect GmbH-tól, Bismarckstr. 10-12, 10625 Berlin.

"Klaro!" cookie-t tárol a böngészőjében annak érdekében, hogy hozzárendelhesse Önhöz az Ön által megadott hozzájárulásokat vagy azok visszavonását. Ezeket az adatokat nem adjuk át a "Klaro!" fejlesztőinek. Az összegyűjtött adatokat addig tároljuk, amíg meg nem kapja a "Klaro!" cookie-t vagy az adatok tárolásának célját már nem érvényes. A kötelező törvényes megőrzési időszakokat ez nem érinti. Részletek a "Klaro!" A süti a következő címen található: https://klaro.org/resources/privacy.

A "Klaro!" használata az egyes technológiák használatához jogilag szükséges hozzájárulások megszerzése érdekében történik. Ennek jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

12.3 A használt cookie-k osztályozása

Weboldalunkon különböző típusú sütiket használunk. Ezek olyan kis fájlok, amelyeket az Ön böngészője automatikusan létrehoz és tárol az informatikai rendszerében (laptop, táblagép, okostelefon stb.), amikor meglátogatja webhelyünket. A cookie-k nem okoznak kárt az Ön eszközében, és nem tartalmaznak vírusokat, trójaiakat vagy más rosszindulatú programokat.

A cookie-ban információk tárolódnak, amelyek minden esetben a használt eszközzel kapcsolatosak. Ez azonban nem jelenti azt, hogy azonnal tisztában vagyunk az Ön személyazonosságával.

Session cookie

A cookie-k használata arra szolgál, hogy ajánlatunk használatát kellemesebbé tegyük az Ön számára. Például úgynevezett munkamenet sütiket használunk annak felismerésére, hogy Ön már meglátogatta weboldalunk egyes oldalait. Ezek automatikusan törlődnek, miután elhagyja webhelyünket.

Temporary cookies

Ezenkívül ideiglenes cookie-kat is használunk a felhasználóbarát működés optimalizálása érdekében, amelyeket meghatározott ideig tárolunk az Ön eszközén. Ha ismét meglátogatja webhelyünket, hogy igénybe vegye szolgáltatásainkat, automatikusan felismerjük, hogy már járt nálunk, és milyen bejegyzéseket és beállításokat végzett, így nem kell újra megadnia őket.

Statisztikai cookie-k

Továbbá, Cookie-kat használunk, hogy statisztikailag rögzítsük weboldalunk használatát, és kiértékeljük azt ajánlatunk optimalizálása céljából. Ezek a cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy automatikusan felismerjük, hogy már járt nálunk, amikor újra meglátogatja webhelyünket. Ezek a cookie-k meghatározott idő elteltével automatikusan törlődnek.

Verification cookies

A cookie-k által feldolgozott adatokra részben a saját és harmadik felek jogos érdekeinek védelme érdekében van szükség a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint. Ezek közé tartoznak különösen azok a cookie-k, amelyek technikailag szükségesek ahhoz, hogy az oldal helyesen jelenjen meg az Ön eszközén, vagy a Klaro! cookie. Ez utóbbi süti azért van beállítva, hogy kérje és tárolja a többi cookie-hoz szükséges hozzájárulásokat.

Önnek lehetősége van arra, hogy saját maga kezelje egyedi sütibeállításait bármikor honlapunkon az ujjlenyomat szimbólum segítségével, és bármikor megváltoztathatja azokat. Csak az ott felsorolt cookie-kat állítjuk be, és csak addig, amíg ehhez hozzájárulunk.

A sütikkel kapcsolatos részletes információk a kézi cookie-beállításokban található kérdőjelre kattintva vagy az alábbi speciális bekezdésben találhatók.

13. Weboldalunk tartalma

13.1 Adatkezelés az ügyfélszámla megnyitásakor és a szerződés feldolgozásakor

A GDPR 6. cikk (1) (b) bekezdése alapján a személyes adatokat akkor összegyűjtjük és kezeljük, ha azokat szerződés végrehajtásakor vagy ügyfélszámla megnyitásakor megadja nekünk. Az összegyűjtött adatokat a megfelelő űrlapokon tüntetjük fel. A fiók bármikor törölhető. Ezt úgy lehet megtenni, hogy üzenetet küldünk az adatkezelő fent említett címére. A szerződés feldolgozásához az Ön által megadott adatokat menti és használja fel A szerződés teljesítése vagy az ügyfélszámla törlése után az Ön adatait az adó- és a kereskedelmi törvényben előírt megőrzési időszakok figyelembevételével blokkolják, és ezen időtartamok lejártát követően törlésre kerülnek, feltéve, hogy nem vállaltak hozzájárulást a folyamatos használathoz ezeknek az adatoknak a fenntartását, illetve az adatok jogszerű folytonos felhasználását fenntartjuk, és az alábbiakban tájékoztatjuk Önt.

13.2 Kapcsolatfelvételi űrlap

A személyes adatokat gyűjtik, amikor kapcsolatba lép velünk (pl. Kapcsolatfelvételi űrlapunkon keresztül vagy e-mailben). Ha kapcsolatfelvételi űrlapot használ a kapcsolatfelvételhez, akkor az Ön által használt kapcsolatfelvételi űrlap jelzi az összegyűjtött adatokat. Ezeket az adatokat tárolja és kizárólag arra használja, hogy válaszoljon kérdéseire vagy kapcsolatba lépjen, valamint ehhez kapcsolódó technikai adminisztrációval. Az adatkezelés jogalapja az a jogos érdekünk, hogy a GDPR 6. cikk (1) (f) bekezdésénk megfelelően válaszoljunk kérésére. Ha szerződés megkötése céljából lép kapcsolatba velünk, akkor az adatkezelés további jogalapja a GDPR 6. cikk (1) (b) bekezdése. Az adatok törlődnek, miután befejeztük a lekérdezés feldolgozását. Ez az eset áll fenn, amikor a körülményekből arra lehet következtetni, hogy a releváns tényeket meggyőző módon tisztázták, és nincs olyan jogi megőrzési kötelezettség, amely megakadályozná annak törlését.

13.3 Szolgáltatások / digitális termékek

Személyes adatokat harmadik feleknek csak akkor továbbítunk, ha a szerződés feltételeinek teljesítéséhez szükséges, például azoknak a bankoknak, akiknek megbízása van a fizetések feldolgozásával.

Az Ön adatait csak akkor továbbítják, ha kifejezetten jóváhagyták az adatátadást. Az Ön adatait nem adjuk tovább harmadik feleknek, pl. hirdetési célokra, kifejezett hozzájárulása nélkül.

Az adatkezelés alapja a 6. cikk 1. b) bekezdés GDPR, amely lehetővé teszi az adatok feldolgozását szerződés megkötése vagy szerződés előtti intézkedések végrehajtása céljából.

13.4 Alkalmazáskezelés / munkabizottság

A jelentkező személyes adatait gyűjtjük és dolgozzuk fel a jelentkezési folyamat befejezése érdekében. A feldolgozás elektronikusan is elvégezhető. Ez különösen akkor áll fenn, ha a kérelmező elektronikus úton, például e-mailben benyújtja nekünk a megfelelő pályázati dokumentumokat. Ha munkaszerződést kötünk egy jelentkezővel, akkor a továbbított adatokat a munkaviszony jogszabályi rendelkezésekkel összhangban történő feldolgozása céljából tárolják.. Ha nem kötünk munkaszerződést a kérelmezővel, akkor a jelentkezési dokumentumokat automatikusan törlik az elutasító határozat közlésétől számított két hónapon belül, feltéve, hogy a mi törlésünk más legitim érdeke nem akadályozza meg a törlést. Ebben az összefüggésben más jogos érdekek közé tartozik például a bizonyítási kötelezettség a német egyenlő bánásmódról szóló törvény (AGG) szerinti eljárásban.

Az adatkezelés e tekintetben az 1. cikk alapján történik. 88. 1 GDPR a BDSG 26. §-ával összefüggésben (Adatkezelés a foglalkoztatáshoz kapcsolódó célokra).

14. Hírlevelek

14.1 Promóciós hírlevél

Webhelyünkön lehetősége van feliratkozni cégünk hírlevelére. Az alkalmazott beviteli képernyő határozza meg, hogy mely személyes adatokat osztják meg velünk a hírlevél feliratkozásakor.

Hírlevelünkkel rendszeres időközönként tájékoztatjuk ügyfeleinket és üzleti partnereinket ajánlatairól. Általában csak akkor kaphatja meg cégünk hírlevelét, ha

 1. van érvényes e-mail címe és
 2. regisztrálták a hírlevelet.

Jogi okokból a kettős csatlakozási eljárás részeként visszaigazoló e-mailt küldünk arra az e-mail címre, amelyet megadtál, amikor hírlevelet regisztráltál. Ennek a megerősítő e-mailnek az a célja, hogy ellenőrizze, hogy Ön az e-mail cím tulajdonosa és engedélyezte-e a hírlevelet.

Amikor regisztrál a hírlevélre, mentjük az internetszolgáltató (ISP) által kiadott és az informatikai rendszer által a regisztráció időpontjában használt IP-címet, valamint a regisztráció dátumát és idejét is.. Ezen adatok összegyűjtéséhez az e-mail cím bármilyen (esetleges) visszaélés kivizsgálásához van szükség egy későbbi szakaszban, ezért ez szükséges a jogi védelemhez.

A regisztráció során összegyűjtött személyes adatokat kizárólag hírlevelünk küldésére és értékelésére használják. Ezenkívül a hírlevelet feliratkozóknak e-mailben is információt lehet küldeni, ha ez a hírlevél szolgáltatás működéséhez vagy regisztrációhoz szükséges, például a hírlevél megváltozása vagy a műszaki körülmények esetén. A hírlevél-szolgáltatásunkhoz összegyűjtött személyes adatokat nem osztjuk meg harmadik felekkel. Bármikor lemondhatja hírlevelünk előfizetését. A személyes adatok tárolására vonatkozó hozzájárulását, amelyet a hírlevél fogadása érdekében megadott, bármikor visszavonható. Minden hírlevél tartalmaz egy linket, amely lehetővé teszi a hozzájárulás visszavonását. Ezenkívül közvetlenül a weboldalunkon keresztül leiratkozhat hírlevelünkről, vagy más módon értesíthet bennünket a lemondásról.

A hírlevél elküldése céljából történő adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) (a) bekezdése.

14.2 Acumbamail

Ez a weboldal az Acumbamail-t használja hírlevelek küldésére. A szolgáltató az Acumbamail S.L. , Avenida Rey Santo 3D, floor 3, office 3 – 13001 CIUDAD REAL, Spanyolország (EU).

A

Acumbamail egy olyan szolgáltatás, amely többek között hírlevelek küldésének megszervezésére és elemzésére használható. A hírlevélre való feliratkozás céljából megadott adatokat az Acumbamail Európai Unióban található szerverein tároljuk.

Ha nem szeretne elemzést kapni az Acumbamailtől, le kell iratkoznia a hírlevélről. Ebből a célból minden hírlevél üzenetben megfelelő linket biztosítunk. A hírlevélről közvetlenül a weboldalon is leiratkozhat.

Az Acumbamail segítségével elemezni tudjuk hírlevél kampányainkat. Láthatjuk például, hogy megnyitottak-e egy hírlevél-üzenetet, és ha igen, mely linkekre kattintottak. Ily módon többek között meghatározhatjuk, hogy mely linkekre kattintottak különösen gyakran. Ezenkívül láthatjuk, hogy bizonyos előre meghatározott műveletek végrehajtásra kerültek-e a megnyitás/kattintás után (konverziós arány). Például láthatjuk, hogy vásárolt-e, miután rákattintott a hírlevélre.

A

Acumbamail lehetővé teszi számunkra, hogy a hírlevél címzettjeit különböző kategóriák alapján felosztjuk ("klaszter"). A hírlevél címzettjei például életkor, nem vagy lakóhely szerint oszthatók meg. Ily módon a hírlevelek jobban hozzáigazíthatók az adott célcsoporthoz. Az Acumbamail adatvédelmi szabályzata itt található: https://acumbamail.com/en/privacy-policy/.

15. Tevékenységeink a közösségi hálózatokon

Annak érdekében, hogy kommunikálhassunk Önnel a közösségi hálózatokon, és tájékoztassuk Önt szolgáltatásainkról, saját oldalakat működtetünk ezeken a közösségi hálózatokon. Ha meglátogatja valamelyik közösségi média oldalunkat, mi és a közösségi média hálózat szolgáltatója közös adatkezelők vagyunk (GDPR 26. cikk) az így kiváltott, személyes adatokat érintő feldolgozási műveletek tekintetében.

Nem mi vagyunk ezeknek az oldalaknak az eredeti szolgáltatója (adatkezelője), csak az adott szolgáltatók által kínált lehetőségek keretein belül használjuk őket. Ezért óvintézkedésként rámutatunk arra, hogy adatait az Európai Unión vagy az Európai Gazdasági Térségen kívül is feldolgozhatják. E hálózatok használata tehát adatvédelmi kockázatokkal járhat az Ön számára, mivel jogainak védelme nehéz lehet, pl. információhoz, törléshez, kifogáshoz, stb. A közösségi hálózatokon történő feldolgozásra gyakran közvetlenül reklámcélok vagy a hálózati szolgáltatók által végzett felhasználói viselkedés elemzése céljából kerül sor, és ezt nem tudjuk ellenőrizni. Ha a szolgáltató felhasználói profilokat hoz létre, gyakran használnak sütiket, vagy a felhasználói viselkedés közvetlenül hozzárendelhető a saját tag profiljához az adott közösségi hálózaton (ha be van jelentkezve).

A leírt személyes adatok feldolgozási műveleteit a 20. cikknek megfelelően hajtják végre. 6 bekezdés 1 (f) GDPR a jogos érdekeink és az adott szolgáltató jogos érdekei alapján annak érdekében, hogy időben kommunikálhassunk Önnel vagy szolgáltatásainkról tájékoztassuk Önt. Ha hozzájárulását kell adnia az érintett szolgáltatóknak az Ön adatainak felhasználóként történő feldolgozásához; ezen adatfeldolgozás jogalapja a GDPR 6. cikk (1) (a) bekezdése, a GDPR 7. cikkével összefüggésben értelmezve.

Mivel nem férünk hozzá ezeknek a szolgáltatóknak az adatbázisaihoz, kérjük, vegye figyelembe, hogy Ön van leginkáb abban a helyzetben, hogy jogait (pl. Információ, helyesbítés, törlés stb.) közvetlenül az adott szolgáltatónál gyakorolja.. Az alábbiakban felsoroljuk az összes szociális hálózati szolgáltatót, amelyet adataink közösségi hálózatokon történő kezelésével és a tiltakozási, illetve visszavonási (gyakorlati lehetőségek) gyakorlására vonatkozó lehetőségeivel foglalkozunk:

15.1 Instagram

Az adatkezelő, amely felelős az európai adatkezelésért:
Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland

Privacy No Adatvédelmi nyilatkozat tice:
http://instagram.com/legal/privacy/

Leiratkozási és hirdetési beállítások:
https://www.instagram.com/accounts/privacy_and_security/

15.2 LinkedIn

Az adatkezelő, amely felelős az európai adatkezelésért:
LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland

Privacy No Adatvédelmi nyilatkozat tice:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

15.3 Twitter

Az adatkezelő, amely felelős az európai adatkezelésért:
Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ireland

Privacy No Adatvédelmi nyilatkozat tice:
.

Információk az adatairól:
https://twitter.com/settings/your_twitter_data

15.4 YouTube

Az adatkezelő, amely felelős az európai adatkezelésért:
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Privacy No Adatvédelmi nyilatkozat tice:
https://policies.google.com/privacy

15.5 XING (New Work SE)

Az adatfeldolgozásért felelős adatkezelő Németországban:
New Work SE, Dammtorstrasse 29–32, 20354 Hamburg, Németország

Privacy No Adatvédelmi nyilatkozat tice:
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Információkérés a XING-tagok számára:
https://www.xing.com/settings/privacy/data/disclosure

15.6 TikTok

Felelős az adatfeldolgozásért Németországban:
TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irland.

Privacy No Adatvédelmi nyilatkozat tice:

https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/de-DE

Leiratkozási és hirdetési beállítások:

https://support.tiktok.com/de/account-and-privacy/personalized-ads-and-data/personalization-and-data

15.7 Facebook

Az adatkezelő, amely felelős az európai adatkezelésért: Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland

Az Európai Bíróság (EB) 2018. június 5-i ítéletében kimondta, hogy a Facebook-oldal üzemeltetője a Facebookkal közösen felelős a személyes adatok kezeléséért. Ismeretes, hogy a Facebook a következő célokból dolgozza fel a felhasználók adatait: reklám (elemzés, személyre szabott hirdetések létrehozása), felhasználói profilok létrehozása, piackutatás

A Facebook cookie-kat, azaz kis szöveges fájlokat használ, amelyek a felhasználók különböző végberendezésein tárolódnak, hogy tárolja és tovább dolgozza fel ezeket az információkat. Ha a felhasználó rendelkezik Facebook-profillal, és be van jelentkezve, a tárolás és az elemzés is több eszközön történik. A Facebook adatvédelmi szabályzata további információkat tartalmaz az adatfeldolgozásról: https://www.facebook.com/about/privacy/

A tiltakozási lehetőségek (úgynevezett opt-out) a https://www.facebook.com/settings?tab=ads vagy http:// www.youronlinechoices.com be set.

Az anyavállalat, mint egyesült államokbeli vállalat, az EU-USA adatvédelmi keretrendszer szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik. Ez a GDPR 45. cikke szerinti megfelelőségi határozat, így a személyes adatok továbbítására további garanciák vagy további intézkedések nélkül is sor kerülhet.

Statisztikai adatok

A különböző kategóriájú statisztikai adatokhoz a weboldal üzemeltetője a Facebook oldal úgynevezett "Insights" oldalán keresztül férhet hozzá. Ezeket a statisztikákat a Facebook generálja és szolgáltatja. Az oldal üzemeltetőjének nincs befolyása a generálásra és a megjelenítésre. Ez a funkció nem kapcsolható ki, illetve az adatok keletkezése és feldolgozása nem akadályozható meg. Választható időtartamra, valamint rajongók, előfizetők, elért személyek és interakcióba lépő személyek kategóriáira vonatkozóan a Facebook a következő adatokat bocsátja a weboldal üzemeltetője rendelkezésére a Facebook oldallal kapcsolatban: Az oldalmegtekintések teljes száma, "Kedvelések" információk, oldaltevékenységek, bejegyzés interakciók, elérés, videómegtekintések, bejegyzés elérése, hozzászólások, megosztott tartalom, válaszok, férfiak és nők aránya, származás országhoz és városhoz viszonyítva, nyelv, Megtekintések és kattintások a boltban, kattintások az útvonaltervezőkre, kattintások telefonszámokra. A Facebook oldalhoz kapcsolódó Facebook csoportok adatai is ilyen módon kerülnek átadásra.

A Facebook folyamatos fejlődése miatt az adatok elérhetősége és feldolgozása folyamatosan változik, ezért további részletekért kérjük, olvassa el a Facebook fent említett adatvédelmi szabályzatát. A rendelkezésre álló adatokat összesített formában használjuk fel arra, hogy a Facebook oldalon található bejegyzéseket és tevékenységeket vonzóbbá tegyük a felhasználók számára. Például az életkor és nem szerinti eloszlásokat adaptált megközelítésre és a felhasználók preferált látogatási idejére használják a hozzájárulások időoptimalizált tervezéséhez. A látogatók által használt eszközök típusára vonatkozó információk segítenek a bejegyzések vizuális és kreatív adaptálásában. A Facebook felhasználási feltételeinek megfelelően, amelyeket minden felhasználó elfogadott a Facebook profil létrehozásakor, az oldal előfizetői és rajongói azonosíthatók, profiljaik és egyéb megosztott információik pedig megtekinthetők.

Az érintettek jogai

A közös felelősségről szóló megállapodásnak megfelelően a Facebook felelősséget vállal az érintettek jogainak teljesítéséért a GDPR 15-20. cikkével összhangban. A felhasználói jogokkal kapcsolatos információkérésekkel vagy egyéb kérdésekkel a felhasználóknak közvetlenül a Facebookhoz kell fordulniuk. A közös felelősségről részletes információk a következő címen találhatók: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Ha a leírt adatfeldolgozás a jövőben már nem kívánatos, akkor a felhasználói profil és a weboldal kapcsolatát meg kell szüntetni a "Már nem tetszik ez az oldal" vagy a "Leiratkozás" funkció használatával.

16. Webes elemzés

16.1 Google Analytics 4 (GA4)

Webhelyeinken a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország ("Google") által biztosított Google Analytics 4 (GA4) webelemző szolgáltatást használjuk.

Ebben az összefüggésben álnevesített felhasználói profilokat hozunk létre, és cookie-kat használunk (lásd a "Sütik" részt). A süti által generált információk a weboldal használatáról többek között a következőket tartalmazhatják:

 • az IP-cím rövid távú rögzítése állandó tárolás nélkül;
 • Hely
 • Böngésző típusa/verziója
 • Használt operációs rendszer
 • Hivatkozó URL (korábban meglátogatott oldal)
 • A szerverkérés időpontja

Az álnevesített adatokat a Google továbbíthatja egy USA-ban található szerverre, és ott tárolhatja.

Az információkat a weboldal használatának értékelésére, a weboldalon végzett tevékenységekről szóló jelentések összeállítására, valamint a weboldal tevékenységével és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használják piackutatás és e weboldalak igényeken alapuló tervezése céljából. Ezeket az információkat harmadik feleknek is továbbíthatjuk, ha erre törvény kötelezi, vagy ha harmadik felek dolgozzák fel ezeket az adatokat a nevükben.

Ezekre az adatkezelési műveletekre csak akkor kerül sor, ha a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti kifejezett hozzájárulást ad

A Google alapértelmezett adattárolási ideje 14 hónap. Minden más tekintetben a személyes adatokat addig őrizzük meg, amíg azok a feldolgozás céljának teljesítéséhez szükségesek. Az adatok törlésre kerülnek, amint már nincs rájuk szükség abból a célból, amelyből gyűjtötték őket.

Az anyavállalat, a Google LLC az EU-USA adatvédelmi keretrendszer szerint egyesült államokbeli vállalatként van tanúsítva. Ez a GDPR 45. cikke szerinti megfelelőségi határozat, így a személyes adatok továbbítására további biztosítékok vagy kiegészítő intézkedések nélkül is sor kerülhet.

A GA4 használatával kapcsolatos adatvédelemmel kapcsolatos további információkért látogasson el ide:: https://support.google.com/analytics/answer/12017362?hl=de.

16.2 Google Analytics 4 (GA4) - További információk a beleegyezési módról, egyszerű megvalósítás

A digitális piacokról szóló törvény előírja a Google számára, hogy szerezze be a felhasználó beleegyezését, mielőtt a Google személyre szabott hirdetésekhez feldolgozná a felhasználói adatokat. A Google a "Beleegyezési móddal" teljesíti ezt a követelményt. A felhasználók kötelesek ezt végrehajtani, és így bizonyítani, hogy megszerezték a weboldal látogatóinak hozzájárulását.

Google két megvalósítási módot kínál, az alap és a haladó megvalósítást.

A Google beleegyezési módjának egyszerű megvalósítási módszerét használjuk. Csak akkor jön létre kapcsolat a Google-lal, ha beleegyezik a Google Analytics használatába (lásd fent), kerül végrehajtásra egy Google-kód és a fent leírt feldolgozás. Ha megtagadják a hozzájárulást, a Google csak olyan információkat kap, amelyek nem adták meg a hozzájárulást. A Google-kód nem kerül végrehajtásra, és nem kerül beállításra Google Analytics cookie-k.

16.3 TruConversion

A weboldal elemzéséhez a Digital Marketer Inc., 4330 Gaines Ranch Loop Suite 120 Austin, Texas 78735 által biztosított TruConversion technológiát használjuk weboldalunkon. Amikor meglátogatja valamelyik oldalunkat, kapcsolat jön létre a TruConversion USA-ban található szervereivel. A TruConversion olyan sütiket használ, amelyek lehetővé teszik annak megértését, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt, és hogyan lehet azt ennek megfelelően javítani és továbbfejleszteni. Például a TruConversion megmutatja, hogy mely tartalomra kattintanak, vagy vizuálisan megjelenített használati profilt ("hőtérképet") hoz létre. Ez segít abban, hogy a weboldal a felhasználók kívánságaihoz és igényeihez igazodjon. Ebből a célból a weboldalunk használatával kapcsolatos információkat (pl. az Ön IP-címét és a meglátogatott oldalt) továbbítjuk a szolgáltató USA-ban található szervereire, és ott tároljuk.

Ezeket az adatkezelési műveleteket kizárólag akkor végezzük, ha a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint kifejezett hozzájárulást ad.

Ön megakadályozhatja, hogy a TruConversion összegyűjtse az Ön adatait a következő linken: https://www.truconversion.com/opt-out/

Az adatvédelmi szabályzat és a szolgáltatóval kapcsolatos további információk a következő címen találhatók:: https://www.truconversion.com/privacy-policy/ .

17. Pluginok és egyéb szolgáltatások

17.1 Google Maps

Weboldalunkon a Google Térképet (API) használjuk. A Google Maps üzemeltetője a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország. A Google Ireland Limited a Google vállalatcsoport tagja, székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. A Google Térkép egy webes szolgáltatás, amely interaktív (szárazföldi) térképek megjelenítésére szolgál a földrajzi információk vizuális bemutatása érdekében. Ennek a szolgáltatásnak a használatával például megjeleníthetjük Önnek a tartózkodási helyünket, és megkönnyíthetjük a lehetséges megközelítést.

Már azoknak az aloldalaknak a megnyitásakor, amelyekbe a Google Térkép térképe integrálva van, a weboldalunk használatával kapcsolatos információk (például az Ön IP-címe) továbbításra kerülnek a Google USA-ban található szervereire, és ott tárolódnak. Ezenkívül a Google Térkép újratölti a Google Web Fonts-ot. A Google WebFonts szolgáltatója egyben a Google Ireland Limited is. Amikor megnyit egy olyan oldalt, amely beágyazza a Google Térképet, a böngésző betölti a Google Térkép megjelenítéséhez szükséges webes betűtípusokat a böngésző gyorsítótárába. Ebből a célból az Ön által használt böngésző kapcsolatot létesít a Google szervereivel. Ezen keresztül a Google tudomást szerez arról, hogy weboldalunkat az Ön IP-címén keresztül érte el. Ez attól függetlenül megtörténik, hogy a Google biztosít-e felhasználói fiókot, amelyen keresztül bejelentkezett, vagy hogy nem létezik-e felhasználói fiók. Ha be van jelentkezve a Google-ba, adatait közvetlenül hozzárendeljük fiókjához. Ha nem szeretné, hogy a hozzárendelés a Google-nál lévő profiljával együtt történjen, ki kell jelentkeznie Google felhasználói fiókjából. A Google az Ön adatait (még a be nem jelentkezett felhasználók esetében is) felhasználói profilként tárolja és értékeli. Önnek joga van tiltakozni ezen felhasználói profilok létrehozása ellen, és ennek a jognak a gyakorlásához kapcsolatba kell lépnie a Google-lal az alábbiak szerint.

Ha nem ért egyet azzal, hogy adatait a jövőben továbbítsuk a Google-nak a Google Térkép használatával összefüggésben, akkor lehetősége van arra is, hogy teljesen letiltsa a Google Térkép webes szolgáltatást a JavaScript alkalmazás kikapcsolásával a böngészőjében. A Google Maps és így az ezen a weboldalon megjelenített térkép sem használható.

Ezeket az adatkezelési műveleteket kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti kifejezett hozzájárulás esetén végezzük

A szolgáltatással kapcsolatos további információk az alábbi linkeken találhatók https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html

Az anyavállalat, a Google LLC az EU-USA adatvédelmi keretrendszer szerint egyesült államokbeli vállalatként van tanúsítva. Ezennel megfelelőségi határozat születik a GDPR 45. cikke alapján, így a személyes adatok továbbítása további garanciák vagy további intézkedések nélkül is megtörténhet.

A Google Térkép adatvédelmi irányelvei itt találhatók: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

17.2 Google Recaptcha

Ezen a weboldalon a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország ("Google") Recaptcha funkcióját is használjuk. A Google Ireland Limited a Google vállalatcsoport tagja, székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. A Recaptcha funkció elsősorban annak megkülönböztetésére szolgál, hogy egy bejegyzést természetes személy hajtott-e végre, vagy gépi és automatizált feldolgozás visszaél-e vele. A szolgáltatás magában foglalja az IP-cím és a Google által a Recaptcha szolgáltatáshoz szükséges egyéb adatok elküldését a Google-nak.

A GDPR 32. cikke értelmében kötelesek vagyunk biztosítani szolgáltatásaink elérhetőségét, beleértve a spam-értesítések elleni védelmet is. Ebben a tekintetben a szolgáltatás használata a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítésén alapul, összefüggésben a GDPR 32. cikkével.

Az anyavállalat, a Google LLC az EU-USA adatvédelmi keretrendszer szerint egyesült államokbeli vállalatként tanúsított. Ez a GDPR 45. cikke szerinti megfelelőségi határozat, így a személyes adatok továbbítása további garanciák vagy további intézkedések nélkül is megtörténhet.

További információ a Google reCAPTCHA-ról és a Google adatvédelmi irányelveiről a következő címen található: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

 

Google WebFonts

A betűtípusok egységes megjelenítéséhez úgynevezett webes betűtípusokat használnak a Google Rechaptcha használatakor. A Google WebFonts szolgáltatást a Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) biztosítja. A Google Ireland Limited a Google vállalatcsoport tagja, amelynek székhelye 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Amikor meglátogatja webhelyünket, böngészője betölti a Google Rechaptcha által igényelt webes betűtípusokat a böngésző gyorsítótárába a szövegek és betűtípusok helyes megjelenítéséhez. Ebből a célból az Ön által használt böngésző kapcsolatot létesít a Google szervereivel. Ennek eredményeként a Google tudomást szerez arról, hogy weboldalunkat az Ön IP-címén keresztül érte el.

Az anyavállalat, a Google LLC az EU-USA adatvédelmi keretrendszer szerint amerikai vállalatként tanúsított. Ez a GDPR 45. cikke szerinti megfelelőségi határozat, így a személyes adatok továbbítása további garanciák vagy további intézkedések nélkül is megtörténhet.

További információ a Google WebFonts-ról és a Google adatvédelmi irányelveiről a következő címen található: https://developers.google.com/fonts/faq; https://www.google.com/policies/privacy/.

17.3 Optinly

Az indiai Cartrabbit Technologies Private Limited szolgáltató Optinly szolgáltatását használjuk, hogy a webhely látogatóit előugró ablakokban és információs sávokban tájékoztassuk a hírekről, frissítésekről és ajánlatokról. A személyes adatokat feldolgozzuk és továbbítjuk a szolgáltató szervereire. A felhasználó proaktív módon megadhatja a következő információkat, amikor a rendszer kéri:

 • Személyes adatok
 • e-mail cím
 • Keresztnevek
 • Vezetéknév
 • telefonszám

Az Optinly névtelenül is nyomon követi a felhasználót a weboldalon, a felugró ablak megjelenítéséhez a meglátogatott oldalaknak vagy az általa megtekintett elemeknek megfelelően.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. Jogos érdekünk fűződik a weboldalunkon keresztül történő automatizált kommunikációhoz, hogy ügyfeleinket hatékony információkkal lássuk el.

Ha többet szeretne megtudni arról, hogy az Optinly hogyan kezeli a felhasználói adatokat, kérjük, olvassa el az Optinly adatvédelmi szabályzatát: https://optinly.com/privacy-policy/.

17.4 Interacty

Weboldalunkon a HOLGE SIA, Gunara Astras 8-1,54, LV-1082 Riga, Lettország "Interacty" szolgáltatását használjuk az interaktív elemek weboldalunkba történő integrálására. Az Ön IP-címét és az eszközzel kapcsolatos információkat feldolgozzuk. Az interaktív szolgáltatásokhoz való hozzáférést letilthatja a böngészőn keresztül. További információkért tekintse meg adatvédelmi szabályzatukat a következő címen: https://interacty.me/de/privacy-policy. Az Ön személyes adatai feldolgozásának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja a TTDSG.

25. § (1) bekezdésével összefüggésben Néha szükségünk van az Ön e-mail címére és esetleg nevére, hogy részt vehessen kvízeinkben, versenyeinkben és tesztjeinkben, és szükség esetén tájékoztatást nyújthassunk Önnek. Legyen képes elküldeni nyereményét (pl. kedvezménykódok az online bolthoz). Mérjük a játékidőt, számoljuk a kísérleteket, és gyűjtjük az IP-címedet a szabályok kiértékelése és betartása érdekében. A részvétellel Ön hozzájárul az adatgyűjtéshez.

Ha elküldi nekünk adatait, azzal abba is beleegyezik, hogy integráljuk azokat az Acumbamail S.L., Av. del Rey Santo, 3D, 13001 Ciudad Real, Spanyolország szolgáltató Acumbamail hírleveli rendszerébe. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy nyereményértesítéseket küldjünk Önnek, és tájékoztassuk Önt a különlegességekről és a hírekről. Az Acumbamaillel megrendelés-adatfeldolgozási megállapodás van érvényben az Ön adatainak gondos feldolgozása és védelme érdekében. Adatait nem adjuk át más szolgáltatóknak. Hírlevelünkről bármikor leiratkozhat, ha az egyes e-mailekben található megfelelő linkre kattint.

17.5 Chatbotok használata

Weboldalunkon chatbotokat használunk az Önnel való kommunikációhoz. A chatbotok emberi segítség nélkül képesek válaszolni kérdéseire és egyéb bemeneteire. Ebből a célból a chatbotok az Ön bejegyzésein kívül más adatokat is elemeznek, hogy megfelelő válaszokat adjanak (pl. nevek, e-mail címek és egyéb elérhetőségek, ügyfélszámok és egyéb azonosítók, megrendelések és csevegési előzmények). Ezenkívül a chatbot felhasználható az Ön IP-címének, naplófájljainak, helyinformációinak és egyéb metaadatainak gyűjtésére. Ezeket az adatokat a chatbot szolgáltató szerverein tároljuk. Felhasználói profilok az összegyűjtött adatok alapján hozhatók létre. Ezenkívül az adatok felhasználhatók érdeklődésen alapuló hirdetések megjelenítésére, feltéve, hogy az erre vonatkozó jogi követelmények (különösen a hozzájárulás) teljesülnek. Ebből a célból a chatbotok összekapcsolhatók elemző és hirdetési eszközökkel. Az összegyűjtött adatokat chatbotjaink és válaszviselkedésük (gépi tanulás) javítására is felhasználhatjuk. A kommunikáció során megadott adatok mindaddig nálunk vagy a chatbot üzemeltetőjénél maradnak, amíg nem kéri tőlünk azok törlését, vissza nem vonja a tárolásukhoz adott hozzájárulását, vagy az adatok tárolásának célja már nem áll fenn (pl. miután kérését feldolgoztuk). A kötelező törvényi rendelkezéseket – különösen a megőrzési időszakokat – ez nem érinti.

A chatbotok használatának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, feltéve, hogy a chatbotot szerződés kezdeményezésére vagy teljesítésére használják. Ha megfelelő hozzájárulást kértek, az adatkezelés kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése alapján történik, amennyiben a hozzájárulás magában foglalja a cookie-k tárolását vagy a felhasználó végberendezésén lévő információkhoz való hozzáférést (pl. eszköz ujjlenyomatvétele) a TTDSG értelmében. A hozzájárulás bármikor visszavonható. Minden más esetben a felhasználás a lehető leghatékonyabb ügyfél-kommunikációhoz fűződő jogos érdekünkön alapul (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont).

A következő chatbotokat használjuk:

 

Chatbase

A szolgáltató a Chatbase, 4700 Keele Street, 215 Bergeron Centre of Engineering Excellence, Toronto, ON, Canada, M3J 1P3 (a továbbiakban: Chatbase). A szolgáltató adatközpontokat is használ az Egyesült Államokban. A Chatbase-t elsősorban a cégünkkel való kommunikációra használják. A Chatbase a következő adatokat dolgozza fel az Önnel folytatott interakció részeként: keresztnév, vezetéknév, e-mail cím, valamint használati adatok (pl. böngésző, az oldallátogatás időtartama) és az Ön IP-címe. Ezenkívül a meglátogatott webhelyről származó cookie-kat elküldik az Ön böngészőjének, és az eszközén tárolják. Más nyomkövető technológiákat, például jelzőket, címkéket és szkripteket is használunk az információk gyűjtésére és nyomon követésére, valamint szolgáltatásunk javítására és elemzésére.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. Jogos érdekünk fűződik a weboldalunkon keresztül történő automatizált ügyfélkommunikációhoz annak érdekében, hogy ügyfeleinket hatékony információkkal lássuk el.

A Chatbase adatvédelmi irányelvei itt találhatók: https://www.chatbase.co/privacy.

 

FacePop

A weboldalunkon található answerly.io "FacePop" widgetjét használjuk. A widget lehetővé teszi egyéni videoüzenetek megjelenítését a webhelyen, és tartalmaz egy AI asszisztenst az üzenetek lejátszásához a FacePopban. A FacePop további funkciók biztosítására is használható, amelyek megkönnyítik az ügyfelek kommunikációját, különösen az integrált naptárfunkción keresztüli időpontfoglalást, a hírlevélre való regisztrációt és a releváns tartalomra mutató linkeket. Ez magában foglalja a használati adatok, valamint a FacePop űrlapokon megadott információk (pl. e-mail cím) gyűjtését. A szolgáltató tárhelyszolgáltatása az EU-n belül történik.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. Jogos érdekünk fűződik a weboldalunkon keresztül történő automatizált ügyfélkommunikációhoz annak érdekében, hogy ügyfeleinket hatékony információkkal lássuk el.

A felhasználói adatok kezeléséről további információkat a FacePop adatvédelmi irányelveiben talál: https://facepop.io/privacy. További információ a chatbotról itt található: https://help.answerly.io/.

 

17.6 Climbo

Weboldalunkon a Climbo SRL, Via Marsala 29H, Róma, Olaszország "Climbo" widgetjét használjuk. A widget lehetővé teszi cégünk Google-véleményeinek gyűjtését vagy integrálását weboldalunkon. A widget a "Vélemény írása" gomb mögött található. A felhasználói adatok kezeléséről további információkat a Climbo adatvédelmi szabályzatában talál: https://climbo.com/privacy-policy/.

17.7 Youtube (Videók)

Ezen a weboldalon integráltuk a YouTube összetevőit. A YouTube üzemeltetője a YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. A YouTube, LLC a Google Ireland Limited leányvállalata, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

YouTube egy internetes videoportál, amely lehetővé teszi a videókiadók számára, hogy ingyenesen tegyenek közzé videoklipeket, és más felhasználók is ingyenesen megtekinthetik, értékelhetik és kommentálhatják azokat. A YouTube lehetővé teszi mindenféle videó közzétételét, ezért a teljes film- és televíziós adások, valamint a felhasználók által készített zenei videók, előzetesek vagy videók elérhetők az internetes portálon keresztül. Minden alkalommal, amikor meglátogatja az általunk üzemeltetett weboldal egyik oldalát, amelybe YouTube-összetevő (YouTube-videó) van integrálva, az adott YouTube-összetevő automatikusan kéri az informatikai rendszer internetböngészőjét, hogy töltse le a megfelelő YouTube-összetevő ábrázolását a YouTube-ról. A Google Web Fonts, a Google Video és a Google Photo szolgáltatások szintén letölthetők a YouTube-ról. További információ a YouTube-on a https://www.youtube.com/yt/about/de/ címen található. E technikai folyamat részeként a YouTube és a Google információt kap arról, hogy weboldalunk melyik aloldalát látogatja meg.

Ha egyidejűleg be van jelentkezve a YouTube-ra, a YouTube felismeri, hogy weboldalunk melyik aloldalát látogatja meg, egy YouTube-videót tartalmazó aloldal megnyitásával. Ezeket az információkat a YouTube és a Google gyűjti, és hozzárendeli az Ön YouTube-fiókjához.

YouTube és a Google mindig információt kap a YouTube komponensen keresztül arról, hogy meglátogatta weboldalunkat, ha weboldalunk elérésével egyidejűleg be van jelentkezve a YouTube-ra; ez attól függetlenül történik, hogy rákattint-e egy YouTube-videóra vagy sem. Ha nem szeretné, hogy ezeket az információkat továbbítsuk a YouTube-nak és a Google-nak, megakadályozhatja az átvitelt, ha kijelentkezik YouTube-fiókjából, mielőtt belépne weboldalunkra.

Ezeket a feldolgozási műveleteket csak akkor végezzük el, ha kifejezett hozzájárulást adunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint.

Az anyavállalat, a Google LLC egyesült államokbeli vállalatként van bejegyezve a EU-USA adatvédelmi irányelvek keretrendszere tanúsítva. Ez a GDPR 45. cikke szerinti megfelelőségi határozat, így a személyes adatok továbbítására további garanciák vagy további intézkedések nélkül is sor kerülhet.

A YouTube adatvédelmi irányelveit a következő címen tekintheti meghttps://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

A YouTube-videók használatakor, a fent leírtakon kívül a feldolgozási műveletek, további külső szolgáltatások újratöltésre kerülnek. Ennek jogalapja az Ön hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint.

 

DoubleClick

A Youtube betölti az összetevőket a DoubleClick by Google alkalmazásból. A DoubleClick a Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) védjegye, amely alatt speciális online marketing megoldásokat forgalmaznak reklámügynökségek és kiadók számára.

A Google DoubleClick minden megjelenítéssel, valamint kattintással vagy egyéb tevékenységgel adatokat továbbít a DoubleClick szerverre. Ezen adatátvitelek mindegyike cookie-kérést vált ki a böngészőben. Ha a böngésző elfogadja ezt a kérést, a DoubleClick cookie-t helyez el az informatikai rendszeren. A cookie célja a hirdetések optimalizálása és megjelenítése. A cookie-t többek között a felhasználó számára releváns hirdetések elhelyezésére és megjelenítésére, valamint a hirdetési kampányokról szóló jelentések készítésére vagy javítására használják. Ezenkívül a cookie arra szolgál, hogy elkerülje ugyanazon hirdetés többszörös megjelenítését.

A DoubleClick cookie-azonosítót használ, amely a technikai folyamat kezeléséhez szükséges. A cookie-azonosító például egy hirdetés böngészőben történő megjelenítéséhez szükséges. A DoubleClick arra is használhatja a cookie-azonosítót, hogy rögzítse, mely hirdetések jelentek már meg a böngészőben a duplikációk elkerülése érdekében. Ezenkívül a cookie-azonosító lehetővé teszi a DoubleClick számára a konverziók rögzítését.

A DoubleClick cookie-ja nem tartalmaz személyes adatokat. A DoubleClick cookie azonban további kampányazonosítókat is tartalmazhat. A kampányazonosítót azon kampányok azonosítására használjuk, amelyekkel Ön már kapcsolatba lépett.

Minden alkalommal, amikor felkeresik az általunk üzemeltetett és a DoubleClick összetevőt tartalmazó weboldal egyes oldalainak egyikét, a megfelelő DoubleClick összetevő felkéri az Ön informatikai rendszerének internetböngészőjét, hogy adatokat továbbítson a Google-nak online hirdetés céljából, és a jutalékok rendezése. E technikai eljárás részeként a Google tudomást szerez azokról az adatokról, amelyeket a jutalékkimutatások készítéséhez is felhasznál. A Google többek között nyomon követheti, hogy Ön rákattintott-e bizonyos linkekre a weboldalunkon.

Az anyavállalat, a Google LLC az EU-USA adatvédelmi keretrendszer szerint egyesült államokbeli vállalatként van tanúsítva. Ez a GDPR 45. cikke szerinti megfelelőségi határozat, így a személyes adatok továbbítása további garanciák vagy további intézkedések nélkül is megtörténhet.

A DoubleClick by Google adatvédelmi irányelveit a következő címen tekintheti meg: https://www.google.com/intl/de/policies/.

 

Google Photos

Ezenkívül a YouTube a Google LLC, 1600 Amphi-theatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA szolgáltató online szolgáltatását használja a honlapunkba beágyazott képek tárolására.

A beágyazás bizonyos harmadik féltől származó tartalmak (szöveg-, videó- vagy képadatok) integrálása, amelyeket egy másik webhely (Google Fotók) biztosít, majd megjelenik az Ön saját internetes oldalán (weboldalunkon). A beágyazáshoz úgynevezett beágyazási kódot használnak. Ha beágyazási kódot integráltunk, a Google Fotók külső tartalma alapértelmezés szerint megjelenik, amint valamelyik internetes oldalunkat meglátogatják.

Az Ön IP-címét a beágyazási kód technikai megvalósításával továbbítjuk a Google Fotóknak, amely lehetővé teszi a képek megjelenítését a Google Fotókból. Ezenkívül a Google Fotók rögzíti weboldalunkat, a használt böngésző típusát, a böngésző nyelvét, a hozzáférés idejét és időtartamát. Ezenkívül a Google Fotók információkat gyűjthet arról, hogy mely aloldalainkat látogatta meg, és mely linkekre kattintottak, valamint egyéb interakciókat, amelyeket webhelyünk meglátogatásakor hajtott végre. Ezeket az adatokat a Google Fotók tárolhatja, értékelheti.

Ez az amerikai vállalat az EU-USA adatvédelmi keretrendszer szerint tanúsított. Ez a GDPR 45. cikke szerinti megfelelőségi határozat, így a személyes adatok továbbítására további garanciák vagy további intézkedések nélkül is sor kerülhet.

A Google adatvédelmi irányelveit a következő címen tekintheti meg: https://www.google.com/policies/privacy/.

18. Az Ön joga, mint adatalany

18.1 Megerősítéshez való jog

Önnek joga van tőlünk megerősítést kérni arról, hogy kezeljük-e az Önre vonatkozó személyes adatokat.

 

18.2 Tájékoztatáshoz való jog - GDPR 15. cikk

Önnek joga van bármikor, díjmentesen információt szerezni az Önről tárolt személyes adatokról, valamint hozzáférhet az ilyen adatok másolatához.

 

18.3 Helyesbítéshez való jog - GDPR 16. cikk

Önnek joga van kérni az Önre vonatkozó hibás személyes adatok azonnali helyesbítését. Ezenkívül az érintettnek joga van kérni a hiányos személyes adatok kitöltését, figyelembe véve az adatkezelés céljait.

 

18.4 Törlés - GDPR 17. cikk

Önnek joga van kérni az Ön személyes adatainak törlését, feltéve, hogy a törvényben meghatározott okok egyike fennáll, és ha az adatkezelés nem szükséges.

 

18.5 Az adatkezelés korlátozása - GDPR 18. cikk

Önnek joga van arra, hogy korlátozza az Ön adatainak kezelését, ha az egyik jogi követelmény teljesül.

 

18.6 Az adathordozhatóság - GDPR 20. cikk

Önnek joga van azon, az Önre vonatkozó személyes adatok megszerzéséhez, amelyeket on tagoolt, széles körben használt és géppel olvasható formában adott át részünkre. Arra is jogosult, hogy ezeket az adatokat akadálytalanul továbbítsuk egy másik adatkezelőhöz, akinek a személyes adatokat átadtunk, amennyiben az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) (a) bekezdésén vagy a GDPR 9. cikk (2) (a) bekezdése szerinti hozzájáruláson, vagy a GDPR 6. cikk (1) (b) bekezdése szerinti szerződésen alapul, és ha az adatokat automatizált eljárásokkal kezelik, feltéve, hogy az adatlezelés nem szükséges a közérdekből elvégzendő feladat elvégzéséhez vagy a ránk ruházott hivatalos hatáskör gyakorlásához.

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adat-kezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha.

Ezenkívül a GDPR 20. cikk (1) bekezdése szerinti adatjordozhatósághoz való jog részeként Önnek joga van arra, hogy személyes adatait közvetlenül az egyik adatkezelőről a másikhoz továbbítsák, ha ez műszakilag megvalósítható, feltéve, hogy ez nem befolyásolja mások jogait és szabadságát.

 

18.7 Tiltakozás – GDPR 21. cikk

Ha érdekeink mérlegelését követően személyes adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti elsőbbséget élvező jogos érdekünk alapján dolgozzuk fel, Önnek joga van bármikor tiltakozni az ilyen feldolgozás ellen a jövőre nézve.

él a tiltakozáshoz való jogával, Az érintett adatok feldolgozását megszüntetjük. Fenntartjuk azonban a jogot a további feldolgozásra, ha bizonyítani tudjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön egyéni érdekeivel, alapvető jogaival és szabadságaival szemben, vagy ha a feldolgozás jogi igények érvényesítésének, gyakorlásának vagy védelmének célját szolgálja.

Ha személyes adatait közvetlen üzletszerzés céljából dolgozzuk fel, Önnek joga van: bármikor tiltakozni az Önre vonatkozó személyes adatok ilyen reklám céljából történő kezelése ellen. A tiltakozást a fent leírtak szerint gyakorolhatja. Ha él a reklámok elleni tiltakozás jogával, a jövőre nézve azonnal megszüntetjük az érintett adatok közvetlen üzletszerzés céljából történő feldolgozását.

 

18.8 Az adatvédelemmel kapcsolatos hozzájárulás visszavonása

Önnek joga van bármikor visszavonni a személyes adatok kezelésére vonatkozó beleegyezését a jövőbeli hatálybalépés céljából.

 

18.9 Panasz benyújtása a felügyeleti hatósághoz

Önnek joga van panaszt benyújtani az adatvédelemért felelős felügyeleti hatósághoz a személyes adatok kezelésére a során.

19. A személyes adatok rutinszerű tárolása, törlése és zárolása

Személyes adatait csak a tárolási cél eléréséhez szükséges ideig dolgozzuk fel és tároljuk, vagy a vállalatunkra vonatkozó jogi rendelkezések által előírtak szerint.

Ha a tárolási cél már nem áll fenn, vagy ha a szükséges megőrzési időszak lejár, a személyes adatokat rutinszerűen blokkoljuk vagy töröljük a törvényi rendelkezéseknek megfelelően.

20. A személyes adatok tárolásának időtartama

A személyes adatok megőrzésének időtartamára vonatkozó kritérium a mindenkori törvényes megőrzési időszak. Ezen időszak lejárta után a szóban forgó adatokat rutinszerűen törlik, feltéve, hogy már nincs rájuk szükség a szerződés teljesítéséhez vagy kezdeményezéséhez.

21. Az Adatvédelmi nyilatkozat verziója és módosításai

ue internetes oldalaink és ajánlataink továbbfejlesztése érdekében, vagy a megváltozott jogi vagy hivatalos követelmények miatt szükségessé válhat a jelen Adatvédelmi szabályzat módosítása. Az aktuális adatvédelmi nyilatkozatot bármikor elérheti és kinyomtathatja a weboldalon a "https://fliegl-agrartechnik.de/en/privacy-policy/".

22. Képek és videók rögzítése közönségkapcsolat céljából

Rendszeresen posztolunk képeket és videókat különféle eseményekről - pl. szakkiállítások vagy a „Fliegl on Tour” sorozatunk - , mind a honlapunkon, mind az említette közösségi média platformokon. Ha a ábrázolt személyek munkavállalók vagy ismert ügyfelek,akkor a képmás adatok közzététele az érintett személyek a GDPR 6. cikk (1) (a) bekezdése szerinti hozzájárulása alapján történik. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Számunkra ismeretlen személyek - pl. a kiállítás látogatói - esetében a képek közzététele a GDPR 6. cikk (1) (f) bekezdése szerinti, elősbbséget élvező jogos érdekünkön alapul. Önnek joga van bármikor tiltakozni a kép további közzététele ellen. Ezen tiltakozás érdekében forduljon hozzánk vagy közvetlenül az adatvédelmi tisztviselőnkhöz. Tiltakozás esetén a kérdéses képet vagy képeket kicserélik, vagy felismerhetetlenné tesszük Önt.

23. A személyes adatok kezelése elérhetőségi adatok rögzítésekor

Személyes adatokat gyűjtünk ügyfelektől vagy leendő ügyfelektől egy űrlapon keresztül, különböző alkalmakkor, pl. kiállítások vagy egyéb értékesítési rendezvények. Ezek az adatok szolgálnak a későbbiekben a kívánt ajánlathoz vagy információhoz. A közvetlenül összegyűjtött kapcsolattartási adatok kezelésre kerülnek (név, cím, telefon, e-mail). A kívánt információk és dokumentumok elküldése a szerződés előtti intézkedésnek minősül 66. bekezdés 1 (b) GDPR. Az adatokat az értékesítési részleg dolgozza fel, vagy továbbítja a felelős külső értékesítési képviselőnek vagy forgalmazónak, az adott érdeklődéstől függően. A megrendelés-feldolgozási megállapodást mindig a külső értékesítési képviselőkkel kell megkötni, a disztribútorok azonban az adatokat függetlenül dolgozzák fel. Ha a szerződést nem kötik meg, az adatokat legkésőbb két évvel a leendő ügyféllel való utolsó kapcsolatfelvétel után törlik.

24. A személyes adatok kezelése videó megfigyelés keretében

A telephelyünkön különböző helyeken videókamerás megfigyelést alkalmazunk. A videó megfigyelés célja a lakóhelyi jogok megőrzése, az illetéktelen belépés megakadályozása, a lopások és betörések megakadályozása, a kerítés bűncselekményeinek megakadályozása vagy kivizsgálása, valamint kártérítési igények érvényesítése, és a felvétel bizonyítékként felhasználható bírósági és bíróságon kívüli eljárásokban. A videó megfigyelés csak a nem nyilvános területeken zajlik, és minden területet jól látható táblák jelölnek. A vizsgált területek közé tartozik az udvar, a gyártócsarnok, a főkapu előtti kültéri terület, a kiállítóterem, a bejárat és a folyosók.

A videó megfigyelés használatának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) (f) bekezdés szerinti, elsőbbséget évező jogos érdekünk. A felvételek tartalmazzák az alkalmazottakat, az ügyfeleket, a beszállítókat, a szolgáltatókat és a vendégeket. A videóanyagot csak akkor értékelik, ha azt a körülmények megkövetelik, és az arra kifejezetten felhatalmazott személyzet értékeli. Az adatokat csak akkor továbbítják, ha erre a fent említett célok teljesítése érdekében szükség van. Ez a helyzet akkor, ha például a felvételeket biztosítótársaságnak, ügyvédeknek vagy nyomozó hatóságoknak továbbítják. A fenti helyek adatkezelésa függetlenül történik.

A felvételeket általában 48 vagy 72 óra (hétvégén) után törlik. Kivétel azonban a rakomány rögzítése. Az áruk nemzetközi szállításakor a felvételeknek hosszabb ideig rendelkezésre kell állniuk, hogy panaszok esetén bizonyítani lehessen, hogy a szóban forgó áruk hibátlanok és teljesek a berakodáskor. Ez az egyetlen mód annak bizonyítására, hogy a szállító, és nem a Fliegl társaság vállalja a felelősséget. Ebben az esetben a tárolási idő 28 nap, a tengerentúli vállalkozások hosszú szállítási ideje miatt.

Diese Datenschutzerklärung wurde mit Unterstützung der Datenschutz-Software: audatis MANAGER erstellt.