A Fliegl Agrartechnik GmbH Adatvédelmi Nyilatkozata

1. Bevezetés
A következő tájékoztató célja az Önnek, mint "érintettnek" áttekintést adjon arról, hogy hogyan kezeljük az Ön személyes adatait és hogy az adatvédelmi törvények alapján Önnek milyen jogai vannak. A személyes adatokat, például a nevét, címét, e-mail címét vagy IP-címét, az általános adatvédelmi rendeletnek (GDPR) és a " Fliegl Agrartechnik GmbH" -ra vonatkozó országspecifikus adatvédelmi előírásoknak megfelelően dolgozzák fel.

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat célja, hogy tájékoztassa Önt az általunk gyűjtött, felhasznált és kezelt személyes adatok köréről és céljáról. Az adatkezelésért felelős félként számos technikai és szervezeti intézkedést végrehajtottunk annak biztosítása érdekében, hogy az ezen a weboldalon kezelt személyes adatok védelme a lehető legátfogóbb legyen. Ennek ellenére az interneten alapuló adatátvitel biztonsági hiányosságoknak lehet kitéve, azaz az abszolút védelem nem garantálható. Ezért lehetősége van arra is, hogy személyes adatait alternatív módon küldje el számunkra, például telefonon vagy postán.

2. Adatkezelő
Az adatkezelő, a GDPR meghatározása szerint:

Fliegl Agrartechnik GmbH
Bürgermeister-Boch-Straße 1, 84453 Mühldorf am Inn, Germany
Téléphone : 086313070
Fax : 08631307550
E-mail : info(at)fliegl.com

A felelős szervezet vezetője: Josef Fliegl Junior

3. Adatvédelmi tisztviselő
Az adatvédelmi tisztviselőhöz az alábbiak szerint juthat el:

Stefan Auer
ascon-Datenschutz GmbH & Co. KG
Telefon: 0911 148986 50
Telefax:  0911 148986 59
Email: office(at)ascon-datenschutz.de 

Ha bármilyen kérdése vagy javaslata van az adatvédelem kérdésével kapcsolatban, bármikor közvetlenül kapcsolatba léphet adatvédelmi tisztviselőnkkel.


4. Definíciók
Ez az Adatvédelmi Nyilatkozat az európai jogalkotók által az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) elfogadásakor alkalmazott kifejezéseken alapszik. Adatvédelmi Nyilatkozatunknak könnyen elérhetőnek kell lennie a nyilvánosság számára, valamint ügyfeleink és üzleti partnereink számára is. Ennek érdekében előzetesen szeretnénk elmagyarázni a használt szakkifejezéseket.

A következő szakkifejezéseket használjuk többek között a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban:
1. Személyes adatok

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

2. Az érintett

Az érintett minden olyan azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek személyes adatait az 
adatkezelő kezeli (cégünk).

3. Adatkezelés

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

4. Adatkezelés korlátozása

Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

5. Profilalkotás

Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

6. Álnevesítés

Álnévtelenítés: a személyes adatok kezelése oly módon, hogy az adatokat kiegészítő információk megadása nélkül már köthetők egy adott érintetthez, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.

7. Adatfeldolgozó

Az adatfeldolgozó természetes vagy jogi személy, állami hatóság, ügynökség vagy egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében dolgozza fel a személyes adatokat.

8. Címzett

A címzett: természetes vagy jogi személy, állami hatóság, ügynökség vagy más szerv, amelynek a személyes adatait nyilvánosságra hozzák. A címzett lehet egy harmadik fél. Azon hatóságok azonban, amelyek az uniós vagy a tagállami jogszabályokkal összhangban meghatározott vizsgálat keretében személyes adatokat kapnak, nem tekinthetők címzetteknek.

9. Harmadik fél

Harmadik fél:  az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

10. Hozzájárulás

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

5. Az adatkezelés jogalapja
 A GDPR 6. cikk 1 (a) bekezdése biztosítja cégünk adatkezelési műveleteinek jogalapját, amely adatkezelési múveletekhez konkrét adatkezelési célhoz való hozzájárulást szerzünk be.

Ha a személyes adatok kezelése olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelynek Ön szerződő fele - mint például az olyan adatkezelési műveletek esetében, amelyek az áruk szállításához vagy más szolgáltatások vagy ellenérték nyújtásához szükségesek - akkor az adatkezelés a GDPR 6.cikk 1 (b) bekezdésén alapul. Ugyanez vonatkozik azokra az adatkezelési műveletekre is, amelyek a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükségesek, pl. termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatos kérdések esetén.

Ha társaságunkra olyan jogi kötelezettség vonatkozik, amely megköveteli a személyes adatokkezelését-  például adókötelezettségek teljesítése -  akkor az adatkezelés a GDPR 6.cikk 1 (c) bekezdésén alapul.

Ritka esetekben szükség lehet a személyes adatok kezelésére az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében. Ez akkor áll fenn, ha például a társaságunk látogatója sérülést szenvedett, és nevét, életkorát, egészségbiztosítási adatait vagy egyéb létfontosságú információit az orvoshoz, kórházhoz vagy más harmadik félnek kell továbbítani. Ebben az esetben adatkezelés a GDPR 6.cikk 1 (d) bekezdésén alapul.

Végül, az adatkezelési műveletek GDPR 6.cikk 1 (f) bekezdésén is alapulhatnak. Azon adtakezelési műveletek, amelyek nem a fent említett jogalapokon alapulnak, a GDPR 6.cikk 1 (f) bekezdése alapján végezhetők, ha az adatkezelés társaságunk vagy harmadik fél jogos érdekeinek védelme érdekében szükséges, feltéve, hogy az érintett érdekei és alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget. Engedélyezhetjük az ilyen adatkezelési műveleteket, mert azokat az európai törvények külön említik. E tekintetben a jogalkotó úgy vélte, hogy jogos érdek feltételezhető, ha társaságunk ügyfele vagy (a GDPR 47. preambulumbekezdése, 2. mondat).

6. Technológia
6.1 SSL/TLS Titkosítás
Ez a webhely SSL vagy TLS titkosítást használ az adatkezelés biztonságának biztosítása és a bizalmas tartalmak - például a kapcsolatfelvételi kérelem tartalma vagy az Ön e-mail címe - a Fliegl-hírünkre való regisztrációhoz történő továbbításának védelme érdekében. A titkosított kapcsolat felismerhető a "https://" ahelyett "http://" a böngésző címsorában és a böngésző sávjában található zár szimbólummal.

Ha az SSL vagy a TLS titkosítás aktiválva van, akkor az általunk küldött adatokat harmadik fél nem tudja olvasni.

6.2 Adatgyűjtés a weboldal látogatásakor
Ha kizárólag információs célokra használja weboldalunkat, azaz ha nem regisztrál vagy ad információt más módon, akkor csak azokat az adatokat gyűjtjük, amelyeket a böngésző küld a szerverünknek (az úgynevezett "szerver naplófájlok"). Webhelyünk általános adatokat és információkat gyűjt minden alkalommal, amikor Ön vagy egy automatizált rendszer hozzáfér az oldalhoz. Ezt az általános adatot és információt a szerver naplófájljai tárolják. Az összegyűjtött adatok tartalmazzák:
a használt böngészők típusai és verziói,
a hozzáférő rendszer által használt operációs rendszer,
az a webhely, ahonnan a hozzáférő rendszer hozzáfér a weboldalunkhoz (hivatkozónak nevezzük),
az aloldalakat, amelyeket egy hozzáférési rendszer látogat meg weboldalunkon,
a weboldal elérésének dátuma és időpontja,
rövidített Internet Protocol cím (anonimizált IP cím),
a hozzáférési rendszer internetszolgáltatója.

Ezen általános adatok és információk használatakor nem vonunk le következtetéseket az Ön személyével kapcsolatban. Ehelyett erre az információra van szükség
weboldal tartalmának megfelelő szállítása,
optimalizálja weboldal tartalmát, valamint a webhelyhez kapcsolódó hirdetéseket,
biztosítjuk informatikai rendszereink és weboldalunk technológiájának tartós működését
biztosítja a bűnüldöző hatóságok számára a számítógépes támadás esetén büntetőeljárásokhoz szükséges információkat.

Ezért az összegyűjtött adatokat és információkat statisztikai célból elemezzük, valamint azzal a céllal, hogy javítsuk az adatvédelmet és az adatbiztonságot a vállalatunkál, hogy végül biztosítsuk az általunk feldolgozott személyes adatok optimális szintű védelmét. A szerver naplófájljaiból származó anonim adatokat külön tárolják az adatalany által biztosított összes többi személyes adattól.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6 .cikk (1) (f)  bekezdés 1. mondata.  Jogos érdekünk a fent felsorolt adatgyűjtési célokon alapszik.

Az Ön adatait nem adják tovább harmadik feleknek, kivéve az alább felsorolt célokat.

Személyes adatait harmadik személyeknek csak akkor adjuk tovább, ha:
a GDPR 6. cikk (1) (a) bekezdésének 1. mondatának megfelelően kifejezetten hozzájárult ehhez,
GDPR 6. cikk (1) (a) bekezdésének 1. mondata szerinti közzététel megengedett a jogos  érdekeink védelme érdekében, és nincs ok azt feltételezni, hogy ezeket az érdekeket felülbírálja az Ön adatainak nem nyilvánosságra hozatala.,
abban az esetben, ha a közzététel a GDPR 6. cikk (1) (c) bekezdésének 1. mondata alapján jogi kötelezettség, és
a GDPR 6. cikk (1) (b) bekezdésének 1. mondata alapján jogilag megengedett, és szükséges az Önnel fennálló szerződéses kapcsolatok teljesítéséhez.

7. Sütik
Weboldalunkon sütiket használunk. A sütik olyan kis fájlok, amelyeket a böngésző automatikusan létrehoz és tárol az informatikai rendszerén (laptop, táblagép, okostelefon stb.), amikor meglátogatja weboldalunkat. A sütik nem károsítják a készüléket, és nem tartalmaznak trójai vírusokat vagy más rosszindulatú programokat.

A süti információkat tárol, amelyeket a használt terminál kapcsán generálnak. Ez azonban nem azt jelenti, hogy azonnal megismerjük személyazonosságát.

A sütik használata segít nekünk kényelmesebbé tenni weboldalunkat. Például munkamenet-sütiket használunk annak megállapítására, hogy Ön már meglátogatta-e weboldalunk egyes oldalait. Ezeket automatikusan törli, amikor elhagyja weboldalunkat.

Webhelyünk felhasználóbarátságának javítása érdekében olyan ideiglenes sütiket is használunk, amelyeket egy meghatározott ideig tárolnak az eszközén. Ha újból meglátogatja webhelyünket, hogy kihasználja szolgáltatásainkat, akkor automatikusan felismeri, hogy korábban már meglátogatott minket, és minden megadott bejegyzést és beállítást elvégzett, így nem kell újból belépnie.

Ezenkívül sütikkel is statisztikai adatokat gyűjtünk weboldalunk használatáról, és ezeket elemzzük szolgáltatásunk optimalizálása céljából. Ezek a sütik lehetővé teszik számunkra, hogy automatikusan felismerjük, hogy már meglátogatta weboldalunkat, amikor újból meglátogatja weboldalunkat. Ezeket a sütiket egy meghatározott idő elteltével automatikusan törli.

A legtöbb böngésző automatikusan elfogadja a sütiket. Azonban úgy konfigurálhatja böngészőjét, hogy a számítógépe ne tároljon sütiket, vagy mindig egy üzenet jelenik meg, mielőtt új sütik létrejönnek. Ha azonban teljesen letiltja a sütik használatát, akkor előfordulhat, hogy nem tudja használni a weboldalunkon található összes funkciót.

Az adatok sütikkel történő kezelése a fentiekben meghatározott célokra részben szükséges a 19. cikk szerinti törvényes érdekeink védelme érdekében. 6 bekezdés 1 1. mondat f) GDPR. Ide tartoznak különösen a sütik, amelyek a webhely megfelelő megjelenítéséhez szükségesek az eszközén, vagy a Usercentrics süti. Ez utóbbi a többi sütihez szükséges hozzájárulás lekérésére és tárolására szolgál. 

Honlapunkon az ujjlenyomat-szimbólum segítségével bármikor kezelheti és módosíthatja az egyedi süti-beállításokatl. Az ott felsorolt sütiket csak azután és csak addig használjuk, amíg megkapjuk az Ön hozzájárulását. Ezek tartalmazzák
CleverReach 
Google Analytics 
Google Analytics Statics 
Google Maps
Youtube Videos  

A sütikkel kapcsolatos részletes információk a kézi jelre kattintva találhatók a kézi sütik beállításában vagy az alábbi megfelelő bekezdésekben. A beállításokat általában három hónapra menti, majd teljesen törli, azaz a személyes adatait nem tárolja állandó beállításként. 


8. Weboldalunk tartalma
8.1 Adatkezelés az ügyfélszámla megnyitásakor és a szerződés feldolgozásakor
A GDPR 6. cikk (1) (b) bekezdése alapján a személyes adatokat akkor összegyűjtjük és kezeljük, ha azokat szerződés végrehajtásakor vagy ügyfélszámla megnyitásakor megadja nekünk. Az összegyűjtött adatokat a megfelelő űrlapokon tüntetjük fel. A fiók bármikor törölhető. Ezt úgy lehet megtenni, hogy üzenetet küldünk az adatkezelő fent említett címére. A szerződés feldolgozásához az Ön által megadott adatokat menti és használja fel A szerződés teljesítése vagy az ügyfélszámla törlése után az Ön adatait az adó- és a kereskedelmi törvényben előírt megőrzési időszakok figyelembevételével blokkolják, és ezen időtartamok lejártát követően törlésre kerülnek, feltéve, hogy nem vállaltak hozzájárulást a folyamatos használathoz ezeknek az adatoknak a fenntartását, illetve az adatok jogszerű folytonos felhasználását fenntartjuk, és az alábbiakban tájékoztatjuk Önt.

8.2 Kapcsolatfelvételi űrlap

A személyes adatokat gyűjtik, amikor kapcsolatba lép velünk (pl. Kapcsolatfelvételi űrlapunkon keresztül vagy e-mailben). Ha kapcsolatfelvételi űrlapot használ a kapcsolatfelvételhez, akkor az Ön által használt kapcsolatfelvételi űrlap jelzi az összegyűjtött adatokat. Ezeket az adatokat tárolja és kizárólag arra használja, hogy válaszoljon kérdéseire vagy kapcsolatba lépjen, valamint ehhez kapcsolódó technikai adminisztrációval. Az adatkezelés jogalapja az a jogos érdekünk, hogy a GDPR 6. cikk (1) (f) bekezdésénk megfelelően válaszoljunk kérésére. Ha szerződés megkötése céljából lép kapcsolatba velünk, akkor az adatkezelés további jogalapja a GDPR 6. cikk (1) (b) bekezdése. Az adatok törlődnek, miután befejeztük a lekérdezés feldolgozását. Ez az eset áll fenn, amikor a körülményekből arra lehet következtetni, hogy a releváns tényeket meggyőző módon tisztázták, és nincs olyan jogi megőrzési kötelezettség, amely megakadályozná annak törlését..

8.3 Szolgáltatások / digitális termékek
Személyes adatokat harmadik feleknek csak akkor továbbítunk, ha a szerződés feltételeinek teljesítéséhez szükséges, például azoknak a bankoknak, akiknek megbízása van a fizetések feldolgozásával.

Az Ön adatait csak akkor továbbítják, ha kifejezetten jóváhagyták az adatátadást. Az Ön adatait nem adjuk tovább harmadik feleknek, pl. hirdetési célokra, kifejezett hozzájárulása nélkül.

Az adatkezelés alapja a 6. cikk 1. b) bekezdés  GDPR, amely lehetővé teszi az adatok feldolgozását szerződés megkötése vagy szerződés előtti intézkedések végrehajtása céljából.

8.4 Alkalmazáskezelés / munkabizottság
A jelentkező személyes adatait gyűjtjük és dolgozzuk fel a jelentkezési folyamat befejezése érdekében. A feldolgozás elektronikusan is elvégezhető. Ez különösen akkor áll fenn, ha a kérelmező elektronikus úton, például e-mailben benyújtja nekünk a megfelelő pályázati dokumentumokat. Ha munkaszerződést kötünk egy jelentkezővel, akkor a továbbított adatokat a munkaviszony jogszabályi rendelkezésekkel összhangban történő feldolgozása céljából tárolják.. Ha nem kötünk munkaszerződést a kérelmezővel, akkor a jelentkezési dokumentumokat automatikusan törlik az elutasító határozat közlésétől számított két hónapon belül, feltéve, hogy a mi törlésünk más legitim érdeke nem akadályozza meg a törlést. Ebben az összefüggésben más jogos érdekek közé tartozik például a bizonyítási kötelezettség a német egyenlő bánásmódról szóló törvény (AGG) szerinti eljárásban.

Az adatkezelés e tekintetben az 1. cikk alapján történik. 88. 1 GDPR a BDSG 26. §-ával összefüggésben (Adatkezelés a foglalkoztatáshoz kapcsolódó célokra).

9. Hírlevelek
9.1 Promóciós hírlevél
Webhelyünkön lehetősége van feliratkozni cégünk hírlevelére. Az alkalmazott beviteli képernyő határozza meg, hogy mely személyes adatokat osztják meg velünk a hírlevél feliratkozásakor.

Hírlevelünkkel rendszeres időközönként tájékoztatjuk ügyfeleinket és üzleti partnereinket ajánlatairól. Általában csak akkor kaphatja meg cégünk hírlevelét, ha

van érvényes e-mail címe és
regisztrálták a hírlevelet és
hozzájárult a személyes adatainak hírlevél kiértékelése céljából történő feldolgozásához. 

Jogi okokból a kettős csatlakozási eljárás részeként visszaigazoló e-mailt küldünk arra az e-mail címre, amelyet megadtál, amikor hírlevelet regisztráltál. Ennek a megerősítő e-mailnek az a célja, hogy ellenőrizze, hogy Ön az e-mail cím tulajdonosa és engedélyezte-e a hírlevelet.

Amikor regisztrál a hírlevélre, mentjük az internetszolgáltató (ISP) által kiadott és az informatikai rendszer által a regisztráció időpontjában használt IP-címet, valamint a regisztráció dátumát és idejét is.. Ezen adatok összegyűjtéséhez az e-mail cím bármilyen (esetleges) visszaélés kivizsgálásához van szükség egy későbbi szakaszban, ezért ez szükséges a jogi védelemhez.

A regisztráció során összegyűjtött személyes adatokat kizárólag hírlevelünk küldésére és értékelésére használják. Ezenkívül a hírlevelet feliratkozóknak e-mailben is információt lehet küldeni, ha ez a hírlevél szolgáltatás működéséhez vagy regisztrációhoz szükséges, például a hírlevél megváltozása vagy a műszaki körülmények esetén. A hírlevél-szolgáltatásunkhoz összegyűjtött személyes adatokat nem osztjuk meg harmadik felekkel, a CleverReach eszköz kivételével. Bármikor lemondhatja hírlevelünk előfizetését. A személyes adatok tárolására vonatkozó hozzájárulását, amelyet a hírlevél fogadása érdekében megadott, bármikor visszavonható. Minden hírlevél tartalmaz egy linket, amely lehetővé teszi a hozzájárulás visszavonását. Ezenkívül közvetlenül a weboldalunkon keresztül leiratkozhat hírlevelünkről, vagy más módon értesíthet bennünket a lemondásról.

A hírlevél elküldése céljából történő adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) (a) bekezdése.

9.2 CleverReach
Ez a weboldal a CleverReach segítségével küld hírleveleket. A szolgáltató a CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede, Németország. A CleverReach egy szolgáltatás, amely hírlevelek kezelését és elemzését teszi lehetővé. A hírlevélhez megadott adatokat (például e-mail címet) a németországi vagy írországi CleverReach szerverekre menti.

A hírlevelek küldése a CleverReach használatával lehetővé teszi a hírlevelek címzettjeinek viselkedésének elemzését. Elemezhetjük például, hogy hány címzett nyitotta meg a hírlevél e-mailjét, és hányszor kattintottak a hírlevél bizonyos linkeire. A Konverziókövetés nevű eszköz segítségével elemezhetjük, hogy a linkre kattintás előre meghatározott művelethez vezet-e (pl. Ha egy terméket vásároltunk a weboldalunkon). Az adatok elemzéséről a CleverReach hírleveleken keresztül további információt találhat: https://www.cleverreach.com/en/features/reporting-tracking/

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Bármikor visszavonhatja hozzájárulását, ha feliratkozik a hírlevélre. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábban végzett adatkezelés jogszerűségét.

Ha nem akarja, hogy a CleverReach elemezze adatait, le kell iratkoznia a hírlevelről. Minden hírlevélben csatolunk ehhez egy linket. közvetlenül a weboldalunkon is leiratkozhat a hírlevelről.

Az Ön személyes adatait tároljuk, amelyeket megőrizünk a hírlevél elküldése céljából, mindaddig, amíg Ön el nem távolítják el a hírlevél szolgáltatásból. Miután Ön leiratkozott a hírlevérlről, az Ön adatait töröljük a szerevereinkről és a CleverReach szerverekről. Ez nem érinti az egyéb célokra megőrzött adatokat (például a tagok e-mail címeit).

További információkért olvassa el a CleverReach adatvédelmi irányelveit a következő címen: https://www.cleverreach.com/en/privacy-policy/

10. Tevékenységeink a közösségi hálózatokon
Annak érdekében, hogy kapcsolatba léphessünk Önnel és közösségi hálózatokon keresztül tájékoztassuk szolgáltatásainkról, saját oldalainkat működtetjük ezeken a közösségi hálózatokon.

Nem mi vagyunk ezeknek az oldalaknak az eredeti szolgáltatója (adatkezelője), csak az adott szolgáltatók által kínált lehetőségek keretein belül használjuk őket. Ezért óvintézkedésként rámutatunk arra, hogy adatait az Európai Unión vagy az Európai Gazdasági Térségen kívül is feldolgozhatják. E hálózatok használata tehát adatvédelmi kockázatokkal járhat az Ön számára, mivel jogainak védelme nehéz lehet, pl. információhoz, törléshez, kifogáshoz, stb. A közösségi hálózatokon történő feldolgozásra gyakran közvetlenül reklámcélok vagy a hálózati szolgáltatók által végzett felhasználói viselkedés elemzése céljából kerül sor, és ezt nem tudjuk ellenőrizni. Ha a szolgáltató felhasználói profilokat hoz létre, gyakran használnak sütiket, vagy a felhasználói viselkedés közvetlenül hozzárendelhető a saját tag profiljához az adott közösségi hálózaton (ha be van jelentkezve).

A leírt személyes adatok feldolgozási műveleteit a 20. cikknek megfelelően hajtják végre. 6 bekezdés 1 (f) GDPR a jogos érdekeink és az adott szolgáltató jogos érdekei alapján annak érdekében, hogy időben kommunikálhassunk Önnel vagy szolgáltatásainkról tájékoztassuk Önt. Ha hozzájárulását kell adnia az érintett szolgáltatóknak az Ön adatainak felhasználóként történő feldolgozásához; ezen adatfeldolgozás jogalapja a GDPR 6. cikk (1) (a) bekezdése, a GDPR 7. cikkével összefüggésben értelmezve.

Mivel nem férünk hozzá ezeknek a szolgáltatóknak az adatbázisaihoz, kérjük, vegye figyelembe, hogy Ön van leginkáb abban a helyzetben, hogy jogait (pl. Információ, helyesbítés, törlés stb.) közvetlenül az adott szolgáltatónál gyakorolja.. Az alábbiakban felsoroljuk az összes szociális hálózati szolgáltatót, amelyet adataink közösségi hálózatokon történő kezelésével és a tiltakozási, illetve visszavonási (gyakorlati lehetőségek) gyakorlására vonatkozó lehetőségeivel foglalkozunk:

10.1 Facebook
Az adatkezelő, amely felelős az európai adatkezelésért:
Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland

Adatvédelmi nyilatkozat (Adatpolitika):
https://www.facebook.com/about/privacy 

Lemondási és hirdetési beállítások:
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen 

Az Európai Bíróság 2018.06.05-i ítéletét követően a Facebook-nak megosztjuk a felelősséget az adatvédelemért. Az adatvédelmi jogok terjesztésével és az érintett felhasználókkal szembeni szükséges információkkal kapcsolatos további információkkal kapcsolatban a Facebook Page Insights melléklet található, amely elérhető a következő oldalon: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.   

10.2 Google+ / YouTube
Az adatkezelésért felelős adatkezelő:
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland 

Adatvédelmi nyilatkozat:
https://policies.google.com/privacy 

Lemondási és hirdetési beállítások:
https://adssettings.google.com/authenticated 

10.3 Twitter
Az adatkezelő, amely felelős az európai adatkezelésért:
Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ireland

Privacy No Adatvédelmi nyilatkozat tice:
https://twitter.com/en/privacy

Információ az Ön dátumáról:
https://twitter.com/settings/your_twitter_data

Lemondási és hirdetési beállítások:
https://twitter.com/personalization 
11. Internetes elemzés a Google Analytics segítségével
Weboldalainkon a Google Analytics szolgáltatást használunk, amely a Google Ireland Limited (https://www.google.com/about/) által nyújtott webanalitikai szolgáltatás (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország; a továbbiakban: Google). ). Ennek részeként álnevesített felhasználói profilokat készítünk és sütiket használunk (lásd a „Sütik” pontok). A süti által a jelen weboldal az Ön általi használatáról generált információkat - például:
böngésző típusa / verziója,
használt operációs rendszer
hivatkozó URL (korábban meglátogatott webhely), 
a hozzáférő számítógép gazdaneve (IP-cím) és
a szerver kérésének ideje - 

továbbítják az Egyesült Államokban található Google szerverre, és ott tárolják. Ezt az információt használják a weboldal használatának felmérésére, a weboldal tevékenységeiről szóló jelentések összeállítására, valamint a weboldal és az internet használatával kapcsolatos további szolgáltatások piackutatási célokra történő felhasználására, valamint a weboldal kialakításának testreszabására. Ezt az információt harmadik feleknek is elküldhetjük, ha erre törvényi előírások vonatkoznak, vagy ha harmadik személyek ezeket az adatokat a Google nevében dolgozzák fel. Az Ön IP-címét semmilyen körülmények között nem társíthatja más adatokkal. Az IP-címeket anonimizálják, így nem lehet őket egyénekhez rendelni (más néven IP-maszkolás).

A sütik használatát megtagadhatja a böngészőben a megfelelő beállítások kiválasztásával; kérjük, ne feledje, hogy ez azt eredményezheti, hogy nem tudja használni a weboldal összes funkcióját.

Ön a GDPR 6. cikk (1) (a) bekezdésének megfelelően hozzájárulását adta ehhez az opt-in (hozzájáruláson alapuló engedély) süti feliraton keresztül.

Megakadályozhatja azt is, hogy a süti a weboldal használatával kapcsolatban (beleértve az Ön IP-címét) elküldje és kezelje a Google-t, ha letölti és telepíti egy böngésző kiegészítőt (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

A böngésző-kiegészítő alternatívájaként, különösen a mobil eszközök böngészőinél, a következő linkre kattintva megakadályozhatja is a Google Analytics adatgyűjtését: A Google Analytics inaktiválása. Ez beállít egy opt-out (hozzájáruláson alapuló tiltás) sütit, amely megakadályozza az adatok gyűjtését a jövőben, amikor meglátogatja ezt a weboldalt. Az opt-out süti csak ezen a böngészőn és csak webhelyünkön érvényes, és az Ön eszközén tárolódik. Ha törli az ezen böngésző számára tárolt sütiket, akkor ismértelten be kell állatani az opt-out sütiket.

A Google Analytics adatvédelmével kapcsolatos további információk a Google Analytics webhelyen találhatók a súgóban (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en).

12. Pluginok és egyéb szolgáltatások
12.1 Google Maps
We use Google Maps (API) on our website, a service provided by Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. A weboldalunkon a Google Maps (API) szolgáltatást használjuk, amelyet a Google LLC nyújt., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. A Google Maps egy olyan webes szolgáltatás, amely interaktív térképeket biztosít a földrajzi információk vizuális ábrázolására. Ennek a szolgáltatásnak a segítségével például megnézheti a helyzetünket, és könnyebben eljuthat hozzánk.

Amikor belép az aloldalakba, amelyekbe a Google Maps térkép be van építve, webhelyünk használatával kapcsolatos információk (például az Ön IP-címe) átkerülnek a Google szervereire az Egyesült Államokban, és ott tárolódnak. Ez attól függetlenül történik, hogy a Google olyan felhasználói fiókot biztosít-e, amelybe be van jelentkezve, vagy függetlenül attól, hogy egyáltalán nincs náluk felhasználói fiókja. Amikor bejelentkezik a Google-ba, adatait közvetlenül társítja a fiókjához. Ha nem akarja, hogy profilja társuljon a Google-hoz, akkor ki kell jelentkeznie Google-fiókjából. A Google adatait (még a be nem jelentkező felhasználók számára is) felhasználói profilokként tárolja és elemzi azokat. Az ilyen típusú elemzést a GDPR 6. cikk (1) (f) bekezdésének megfelelően végzik, a Google azon jogos érdeke alapján, hogy személyre szabott reklámot, piackutatást és / vagy felhasználói igényeket kielégítő weboldal-kialakítást biztosítson. Önnek joga van tiltakozni e felhasználói profilok létrehozása ellen, és ennek a jognak a gyakorlása érdekében fel kell vennie a kapcsolatot a Google-lel.

Ha nem ért egyet az adatok továbbküldésével a Google-nak a Google Maps használatának részeként, akkor lehetősége van a Google Maps webszolgáltatás teljes kikapcsolására a Java alkalmazás kikapcsolásával a böngészőben. Ezután nem fogja tudni használni a Google Maps-t és az ezen a weboldalon megjelenített térképet.

Ön a GDPR 6. cikk (1) (a) bekezdésének megfelelően hozzájárulását adta ehhez az opt-in (hozzájáruláson alapuló engedély) süti feliraton keresztül
A Google felhasználási feltételei a https://www.google.com/policies/terms/regional.html weboldalon találhatók, a Google Maps további felhasználási feltételei pedig a www.google.com/help weboldalon találhatók. /terms_maps.html 

A Google Maps használatával, adatvédelemmel kapcsolatos részletes információk a Google webhelyén találhatók ("Google adatvédelmi irányelvek "): https://www.google.com/policies/privacy/)

12.2 Google Címkekezelő

Ez a webhely a Google Tag Manager-t használja, amely egy süti mentes domain,  nem gyűjt személyes adatokat. Ezzel az eszközzel a "webhelycímkék" (azaz a HTML elemekbe integrált kulcsszavak) interfészen keresztül valósíthatók meg és kezelhetők. A Google Tag Manager használatával automatikusan nyomon követhetjük, melyik gombra, linkre vagy személyre szabott képre kattintott aktívan , és így felvehetjük weboldalunkon azt a tartalmat, amely különösen érdekli Önt.
Az eszköz más címkéket is beindít, amelyek adatgyűjtést végezhetnek. A Google Címkekezelő nem fér hozzá ezekhez az adatokhoz. Ha Ön ezt domain vagy a sütik szintjén letiltotta, akkor az a helyén marad a Google Címkekezelővel elhelyezett összes nyomkövető címkénél.
A Google Tag Manager használatával webhelyünket kényelmesen és egyszerűen használjuk. Ez a GDPR 6. cikk (1) (f) pontja szerinti jogos érdeket képez.

12.3 Google WebFonts

Annak érdekében, hogy weboldalunkon a betűkészletek egységesek legyenek, a webhely a Google Ireland Limited, a Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország által biztosított webbetűket használjuk. Amikor belép egy oldalra, a böngésző betölti a szükséges web-betűkészletet a böngésző gyorsítótárába a szövegek és a betűtípusok megfelelő megjelenítéséhez.
Ehhez a böngészőnek létre kell hoznia a kapcsolatot a kiszolgálókkal, amelyeken a betűkészleteket tárolja. Általában ezek a saját szervereink, vagyis olyan harmadik felek, mint a Google, általában nem férnek hozzá személyes internetes adataihoz erre a célra. Mivel azonban tartalomkezelő rendszert használunk, webhelyünk különféle bővítményeket tartalmaz, amelyek közül néhány kapcsolatot létesít a Google-lal, és onnan betölti a betűkészleteket. Ez tájékoztathatja a Google-t arról, hogy webhelyünkhöz az Ön IP-címén keresztül jutottunk el. 
A Google Web Betűkészletek használata weblapunk egységes és vonzó módon történő bemutátásának érdekében áll . Ez a 10. cikkben meghatározott jogos érdeknek minősül. 6. bekezdés 1. f) GDPR. 
További információ a Google Web Fonts-ról a következő webhelyen található https://developers.google.com/fonts/faq és a Google adatvédelmi irányelvben: https://www.google.com/policies/privacy/ 

12.4 YouTube (Videos)
A YouTube-összetevőket beépítettük ebbe a webhelybe. A YouTube egy online videoportál, amely lehetővé teszi a videókiadók számára, hogy ingyenesen küldjenek videoklipeket, mások pedig ingyenesen tekinthetik meg, értékelhetik és kommentálhatják a videókat. A YouTube lehetővé teszi mindenféle videó közzétételét, ezért az online portál teljes filmek és televíziós műsorok, valamint zenei videók, előzetesek és felhasználó által létrehozott videók megtekintésére használható..

A YouTube üzemeltetője: a YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. A YouTube, LLC a Google Ireland Limited leányvállalata, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

Minden alkalommal, amikor egy látogató megnyitja az általunk üzemeltetett weboldal egy olyan oldalát, amelybe egy YouTube-elem (YouTube-videó) be van építve, a kérdéses YouTube-összetevő az IT-rendszer böngészőjét bekapcsolja annak letöltésére a megfelelő YouTube-összetevő ábrázolására a Youtube. További információ a YouTube-on a https://www.youtube.com/yt/about/ oldalon található. Ennek a technikai folyamatnak a részeként a YouTube és a Google információkat kap a meglátogatott webhelyünk adott aloldalairól.

Ha az érintett be van jelentkezve egy YouTube-fiókba, miközben belép egy YouTube-videót tartalmazó aloldalra, akkor a YouTube felismeri weboldalunk melyik aloldalát látogatja meg. Ezeket az információkat a YouTube és a Google gyűjtötte össze, és hozzárendelte YouTube-fiókjához.

A YouTube összetevőn keresztül a YouTube és a Google információkat kap arról, hogy Ön meglátogatta weboldalunkat, amikor be van jelentkezve a YouTube-ba, miközben belép a weboldalunkra, függetlenül attól, hogy kattint egy YouTube-videóra, vagy sem. Ha nem akarja, hogy ezt a fajta információt továbbítsák a YouTube-ra és a Google-ra, akkor ezt megakadályozhatja, ha kijelentkezik YouTube-fiókjából, mielőtt meglátogatná honlapunkat.

Ön a GDPR 6. cikk (1) (a) bekezdésének megfelelően hozzájárulását adta ehhez az opt-in (hozzájáruláson alapuló engedély) süti feliraton keresztül

A YouTube adatvédelmi irányelve, amely a https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ címen érhető el, információkat nyújt a személyes adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására vonatkozóan a YouTube és a Google által.

13. Képek és videók rögzítése közönségkapcsolat céljából  
Rendszeresen posztolunk  képeket és videókat különféle eseményekről - pl. szakkiállítások vagy a „Fliegl on Tour” sorozatunk - , mind a honlapunkon, mind az említette közösségi média platformokon. Ha a ábrázolt személyek munkavállalók vagy ismert ügyfelek,akkor a képmás adatok közzététele az érintett személyek a GDPR 6. cikk (1) (a) bekezdése szerinti hozzájárulása alapján történik. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható. 

Számunkra ismeretlen személyek - pl. a kiállítás látogatói - esetében a képek közzététele a GDPR 6. cikk (1) (f) bekezdése szerinti, elősbbséget élvező jogos érdekünkön alapul. Önnek joga van bármikor tiltakozni a kép további közzététele ellen. Ezen tiltakozás érdekében forduljon hozzánk vagy közvetlenül az adatvédelmi tisztviselőnkhöz. Tiltakozás esetén a kérdéses képet vagy képeket kicserélik, vagy felismerhetetlenné tesszük Önt. 

14. A személyes adatok kezelése elérhetőségi adatok rögzítésekor

Személyes adatokat gyűjtünk ügyfelektől vagy leendő ügyfelektől egy űrlapon keresztül, különböző alkalmakkor, pl. kiállítások vagy egyéb értékesítési rendezvények. Ezek az adatok szolgálnak a későbbiekben a kívánt ajánlathoz vagy információhoz. A közvetlenül összegyűjtött kapcsolattartási adatok kezelésre kerülnek (név, cím, telefon, e-mail). A kívánt információk és dokumentumok elküldése a szerződés előtti intézkedésnek minősül 66. bekezdés 1 (b) GDPR. Az adatokat az értékesítési részleg dolgozza fel, vagy továbbítja a felelős külső értékesítési képviselőnek vagy forgalmazónak, az adott érdeklődéstől függően. A megrendelés-feldolgozási megállapodást mindig a külső értékesítési képviselőkkel kell megkötni, a disztribútorok azonban az adatokat függetlenül dolgozzák fel. Ha a szerződést nem kötik meg, az adatokat legkésőbb két évvel a leendő ügyféllel való utolsó kapcsolatfelvétel után törlik. 

15. A személyes adatok kezelése videó megfigyelés keretében

A telephelyünkön különböző helyeken videókamerás megfigyelést alkalmazunk. A videó megfigyelés célja a lakóhelyi jogok megőrzése, az illetéktelen belépés megakadályozása, a lopások és betörések megakadályozása, a kerítés bűncselekményeinek megakadályozása vagy kivizsgálása, valamint kártérítési igények érvényesítése, és a felvétel bizonyítékként felhasználható bírósági és bíróságon kívüli eljárásokban. A videó megfigyelés csak a nem nyilvános területeken zajlik, és minden területet jól látható táblák jelölnek. A vizsgált területek közé tartozik az udvar, a gyártócsarnok, a főkapu előtti kültéri terület, a kiállítóterem, a bejárat és a folyosók. 

A videó megfigyelés használatának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) (f) bekezdés szerinti, elsőbbséget évező jogos érdekünk. A felvételek tartalmazzák az alkalmazottakat, az ügyfeleket, a beszállítókat, a szolgáltatókat és a vendégeket. A videóanyagot csak akkor értékelik, ha azt a körülmények megkövetelik, és az arra kifejezetten felhatalmazott személyzet értékeli. Az adatokat csak akkor továbbítják, ha erre a fent említett célok teljesítése érdekében szükség van. Ez a helyzet akkor, ha például a felvételeket biztosítótársaságnak, ügyvédeknek vagy nyomozó hatóságoknak továbbítják. A fenti helyek adatkezelésa függetlenül történik.   

A felvételeket általában 48 vagy 72 óra (hétvégén) után törlik. Kivétel azonban a rakomány rögzítése. Az áruk nemzetközi szállításakor a felvételeknek hosszabb ideig rendelkezésre kell állniuk, hogy panaszok esetén bizonyítani lehessen, hogy a szóban forgó áruk hibátlanok és teljesek a berakodáskor. Ez az egyetlen mód annak bizonyítására, hogy a szállító, és nem a Fliegl társaság vállalja a felelősséget. Ebben az esetben a tárolási idő 28 nap, a tengerentúli vállalkozások hosszú szállítási ideje miatt.

16. Az Ön joga, mint adatalany
16. 1 Megerősítéshez való jog
Önnek joga van tőlünk megerősítést kérni arról, hogy kezeljük-e az Önre vonatkozó személyes adatokat.

16.2 Tájékoztatáshoz való jog - GDPR 15. cikk
Önnek joga van bármikor, díjmentesen információt szerezni az Önről tárolt személyes adatokról, valamint hozzáférhet az ilyen adatok másolatához..

16.3 Helyesbítéshez való jog - GDPR 16. cikk
Önnek joga van kérni az Önre vonatkozó hibás személyes adatok azonnali helyesbítését. Ezenkívül az érintettnek joga van kérni a hiányos személyes adatok kitöltését, figyelembe véve az adatkezelés céljait..

16.4 Törlés - GDPR 17. cikk
Önnek joga van kérni az Ön személyes adatainak törlését, feltéve, hogy a törvényben meghatározott okok egyike fennáll, és ha az adatkezelés nem szükséges.

16. Az adatkezelés korlátozása - GDPR 18. cikk
Önnek joga van arra, hogy korlátozza az Ön adatainak kezelését, ha az egyik jogi követelmény teljesül.

16.6 Az adathordozhatóság - GDPR 20. cikk
Önnek joga van azon, az Önre vonatkozó személyes adatok megszerzéséhez, amelyeket on tagoolt, széles körben használt és géppel olvasható formában adott át részünkre. Arra is jogosult, hogy ezeket az adatokat akadálytalanul továbbítsuk egy másik adatkezelőhöz, akinek a személyes adatokat átadtunk, amennyiben az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) (a) bekezdésén vagy a GDPR 9. cikk (2) (a) bekezdése szerinti hozzájáruláson, vagy a GDPR 6. cikk (1) (b) bekezdése szerinti szerződésen alapul, és ha az adatokat automatizált eljárásokkal kezelik, feltéve, hogy az adatlezelés nem szükséges a közérdekből elvégzendő feladat elvégzéséhez vagy a ránk ruházott hivatalos hatáskör gyakorlásához.

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha

Ezenkívül a GDPR 20. cikk (1) bekezdése szerinti adatjordozhatósághoz való jog részeként Önnek joga van arra, hogy személyes adatait közvetlenül az egyik adatkezelőről a másikhoz továbbítsák, ha ez műszakilag megvalósítható, feltéve, hogy ez nem befolyásolja mások jogait és szabadságát..

16.7 Tiltakozás – GDPR 21. cikk
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) (közérdekű adatkezelés) vagy f) pontján (adatkezelés jogos érdek alapján) alapuló kezelése ellen.

Ez vonatkozik a GDPR 4. szakasza szerinti rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is.

Ha kifogást nyújt be, akkor a továbbiakban nem dolgozzuk fel személyes adatait, hacsak nem tudjuk igazolni az adatkezelés olyan kényszerítő és jogszerű indokait, amelyek meghaladják az Ön érdekeit, jogait és szabadságait, vagy ha az adatkezelés jogi igények érvényesítését, gyakorlását vagy védelmét szolgálja.. 

Egyes esetekben az Ön személyes adatait közvetlen hirdetési célokból dolgozzuk fel. Önnek joga van bármikor kifogást emelni a személyes adatok kezelése ellen az ilyen reklámozás céljából. Ez vonatkozik a profilozásra is, amennyiben az ilyen közvetlen reklámhoz kapcsolódik. Amennyiben tiltakozik az Ön adatainak közvetlen marketing célokra történő kezelése ellen, akkor a továbbiakban nem dolgozzuk fel személyes adatait erre a célra.

Ezenkívül joga van arra, hogy saját helyzetéből adódó okok miatt tiltakozzon személyes adatainak tudományos vagy történelmi kutatási célokra vagy statisztikai célokra történő kezelése mellett, a GDPR 89. cikk (1) bekezdése értelmében, kivéve, ha az ilyen adatkezelés a közérdekű feladat elvégzéséhez szükséges. 

A 2002/58 / EK irányelv sérelme nélkül, automatizált eljárásokkal gyakorolhatja az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos kifogást, a technikai előírásokat alkalmazó automatikus eljárások révén..

16.8 Az adatvédelemmel kapcsolatos hozzájárulás visszavonása
Önnek joga van bármikor visszavonni a személyes adatok kezelésére vonatkozó beleegyezését a jövőbeli hatálybalépés céljából.

16.9 Panasz benyújtása a felügyeleti hatósághoz
Önnek joga van panaszt benyújtani az adatvédelemért felelős felügyeleti hatósághoz a személyes adatok kezelésére a során.
17. Tárolás és törlés
Ha a tárolási cél többé nem érvényes, vagy ha egy törvényes megőrzési időszak lejár, akkor a személyes adatokat a törvényi rendelkezéseknek megfelelően rendszeresen letiltják vagy törlik..

A személyes adatok megőrzésének időtartamára vonatkozó kritérium a vonatkozó jogi megőrzési időszak. Ezen időszak lejártát követően a kérdéses adatokat rendszeresen törlik, feltéve, hogy az már nem szükséges a szerződés teljesítéséhez vagy megindításához..

18. Az Adatvédelmi Nyilatkozat verziója és módosításai
Ez az Adatvédelmi Nyilatkozat jelenleg érvényes, és legutóbb 2019 novemberében frissült. Ezt az adatvédelmi nyilatkozatot az adatvédelmi szoftver segítségével készítették el: audatis MANAGER.